Prihlásiť
Vitajte, Hosť
Užívateľské meno: Heslo: Pamätať si ma
Vitajte na novom fóre!
Máte skúsenosti z lesníctva, s ktorými sa chcete podeliť?
Zaujímajú Vás názory ostatných? Zapojte sa do Fóra o lese!
Všetkých tu vítame a tešíme sa na Vaše príspevky!
Nové príspevky môžu v tejto kategórii pridávať a komentovať iba registrovaní.

TÉMA: Pozvánkanka na zhromaždenie

Pozvánkanka na zhromaždenie 17.05.2019 12:58 #1

Vážená pani / vážený pán,
srdečne Vás pozývame na zhromaždenie - tretia čiastková schôdza Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica, ktoré sa uskutoční 4.6.2019 10:00 v sídle SPF, Partizánska 704/31, 058 01 Poprad.

Program:
1. Prezentácia účastníkov od 09:30 do 10:00 hod..
2. Otvorenie zhromaždenia.
3. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a troch osôb poverených sčítaním hlasov (volebná komisia).
4. Návrh na schválenie nového znenia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, zmien v zozname nehnuteľností.
5. Prerokovanie správy o činnosti pozemkového spoločenstva, správy dozornej rady
a návrh na schválenie Účtovnej závierky za rok 2018.
6. Návrh na schválenie Finančného plánu na rok 2019.
7. Voľby do volených orgánov spoločenstva.
8. Diskusia.
9. Záver.

Milan Maxim, predseda Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na zhromaždení zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie. Zastúpiť sa môžete dať iba jednou osobou. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

SPLNOMOCNENIE

Ja, dole podpísaný....................................., dátum narodenia: .......................
trvale bytom.........................................................................
splnomocňujem...........................................dátum narodenia....................... trvale bytom .......................... ...............................................
- k zastupovaniu a hlasovaniu na zhromaždení Pozemkového spoločenstva - Urbariát obce Oľšavica konanom dňa 4.6.2019 o 10:00 hod..

.............................
podpis

UPOZORNENIE

Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí!

Bližšie informácie je možné získať na tel. čísle 0905645883, 0918628038, 0908061720.
  • Anonym
  • Anonym-ov Avatar
Príspevky môžu pridávať registrovaní a prihlásení návštevníci

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora