Prihlásiť

Názor: Na okraj jednej nekoncepčnej koncepcie

Stáva sa už pravidlom, že dokumenty, ktoré Ministerstvo životného prostredia SR vydáva za „koncepčné“ sú zväčša materiály, ktoré sa ako koncepčné iba tvária, pretože riešia prevažne záležitosti technického charakteru a skutočnými koncepčnými návrhmi sa zaoberajú iba okrajovo. Koncepcie sa totiž musia zaoberať predovšetkým riešením problémových a celý systém (v tomto prípade ochranu prírody) ohrozujúcich faktorov, čo  je možné iba vtedy, ak sa tieto ohrozenia bez ohľadu na politické, ideologické, mocenské a najmä finančné záujmy poctivo definujú a bez ohľadu na uvedené záujmy sa hľadajú systémové riešenia na ich eliminovanie.

Doporučený J. Vanko odpovedá na otázky novinárov na stretnutí odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska v Bratislave Ilustračné foto Peter Gogola J. Vanko odpovedá na otázky novinárov na stretnutí odbornej platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska v Bratislave

Z tohto klišé nevybočuje ani Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030, ktorú Ministerstvo životného prostredia SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konania začiatkom decembra 2019. Tento materiál navrhuje celý rad opatrení, ktoré by sa mali v ochrane prírody realizovať do roku 2030, avšak zjavne nebol vypracovaný na základe vyhodnotenia silných a slabých stránok súčasného systému ochrany prírody, pretože nedefinuje jeho ohrozenia zásadného významu a tým ani návrhy na ich koncepčné riešenie. Je to nedostatok, ktorý spochybňuje hodnovernosť tohto dokumentu, pretože je potvrdením povrchnosti, zatvárania očí pred skutočným stavom vecí a odborného zlyhania (v ostatnom období dosť častého) jeho spracovateľov.

Koncepcia tak vytvára mylný dojem, že ochrana prírody má u nás iba čiastkové, nesystémové problémy, ktoré je možné riešiť administratívnymi opatreniami a v podstate zachovať súčasný stav. Tento stav myslenia úradníkov ministerstva je veľmi nebezpečný hlavne pre prírodu ako takú, pretože vydáva želania za skutočnosť a odmieta korigovať svoje názory diskusiou so všetkými  nárokovými skupinami, pôsobiacimi v tejto oblasti, čoho výsledkom po 30 rokoch budovania ochrany prírody v podmienkach demokracie je všeobecná spoločenská zhoda na jej žalostnom stave, s ktorým nie je spokojný nikto. Aké sú teda nepomenované, ale naliehavé problémy ochrany prírody, ktoré mali byť do koncepcie nielen zahrnuté, ale aj riešené?  

Rešpektovanie občianskych práv vlastníkov pôdy a obyvateľov vidieka vo všeobecnosti

Súčasný stav riešenia týchto vzťahov je charakteristický tým, že ciele ochrany prírody sa snažia štátne orgány dosahovať zakonzervovaním riešení, ktoré nie sú v súlade s právom a prežívajú v legislatíve ako  relikty z obdobia totality. Najlepším príkladom takýchto riešení je nerešpektovanie vlastníckych práv pri vyhlasovaní chránených území, keď jediný z našich národných parkov u nás bol po revízii vyhlásený po dohode s vlastníkmi pôdy, konzervovania totalitných praktík v zákone o ochrane prírody a krajiny, ako aj celý rad ďalších opatrení prijatých v najnovšej novele zákona o ochrane prírody a krajiny, smerujúcich k neodôvodneným obmedzovaniam vlastníckych práv a neschopnosťou týchto vlastníkov zapojiť za jasných podmienok do práce pri ochrane prírody. Aj napriek tomu sa koncepcia  týmito záležitosťami vôbec nezaoberá a ignoruje fakt, že takto nastavený systém je trvalo neudržateľný, pretože je postavený iba na byrokratickom vynucovaní často nezmyselných opatrení a rozhodujúca časť obyvateľov vidieka neprijala za svoj. A je pritom závažnou a nezodpovedanou  otázkou, ako  bez aktívnej spoluúčasti týchto ľudí chce ministerstvo svoje vízie uskutočniť.

Transparentné a udržateľné financovanie ochrany prírody

Základným rámcom pre financovanie opatrení ochrany prírody sú rozpočtové kapitoly Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva vnútra SR. Z kapitoly ministerstva životného prostredia sa financujú náklady na krytie činnosti organizácií ochrany prírody a z kapitoly ministerstva vnútra kompenzácie obmedzení vlastníckych práv vyplývajúcich z ochrany prírody. Problém takto nastaveného financovania však spočíva v tom, že vieme, koľko má štát k dispozícii financií na krytie potrieb ochrany prírody, ale nevieme, či tieto financie skutočne dokážu pokryť všetky požiadavky, vyplývajúce z obmedzení majetkových práv z nej vyplývajúcich. Ministerstvo životného prostredia sa dlhodobo snaží tento problém zahmlievať tým, že síce pozná (?) rozsah ochrany prírody a jeho dopady na sociálne a hospodárske záujmy svojich partnerov, ale nie je ochotné tieto dopady v rámci celej SR kvantifikovať a zverejniť tak, aby každý subjekt, dotknutý týmito opatreniami vedel, že na ich kompenzáciu sú k dispozícii potrebné zdroje a mohol tak dobrovoľne a bez obáv vstupovať do zmluvných vzťahov, zabezpečujúcich na jeho majetku ochranu prírody. Toto dlhodobé zahmlievanie má za následok, že ročne napríklad je uhradených štátom z titulu ochrany prírody iba približne 75% požadovanej majetkovej ujmy, pričom treba zdôrazniť, že toto percento je v skutočnosti významne nižšie, pretože v celkovej bilancii nie sú zahrnuté nároky, ktoré reálne existujú, ale vlastníci vplyvom komplikovaného a byrokratického spôsobu ich nárokovania sa k nim vôbec nedostanú. Nemenej závažným argumentom pre odstránenie hmly zo záležitostí financovania ochrany prírody je dnes už úplne samozrejmá požiadavka na to, aby ministerstvo zodpovedné za jej fungovanie na základe  peňazí daňových poplatníkov jasne povedalo, aké sú dôsledky jej stále narastajúceho rozsahu na verejné financie a najmä to, či tento trend je z hľadiska hospodárenia štátu udržateľný.

Ďalším problémom je skutočnosť, že ochrana prírody a jej legislatívne nastavenie je jediným segmentom hospodársko-právneho systému v SR (a aj celej EÚ), keď je možné uvaliť obmedzenia majetkových práv aj bez uzavretých zmluvných, alebo iných vzťahov podľa Občianskeho zákonníka, pričom je nutné zdôrazniť, že v absolútnej väčšine chránených území je toto bezprávie úplne samozrejmé. Tento stav je anomáliou, ktorú nemožno ospravedlňovať záujmami ochrany prírody, pretože ak sa zistí potreba ochrany biotopu, alebo živočícha, nesmie byť problémom, aby orgány ochrany prírody vystupovali vo vzťahu k dotknutým osobám proaktívne a podmienky ochrany realizovali na zmluvnom základe súbežne s vyhlásením (revidovaním) chráneného územia, obsahujúcom aj záväzok kompenzácií majetkovej ujmy. Ide o veľmi citlivé otázky a nemožno sa čudovať vlastníkom pôdy, že súčasné postupy v nich nevzbudzujú dôveru, čo spôsobuje, že ochrana prírody vlastnými chybami stráca veľmi dôležitého spojenca pri presadzovaní jej cieľov. V každom prípade však je tento problém závažným ohrozením udržateľnosti ochrany prírody a akákoľvek koncepcia sa ním a jeho riešeniami musí zaoberať.

Klimatická zmena

Globálna klimatická zmena je realitou a zmierňovaním jej dopadov na našu celú planétu sa intenzívne zaoberajú národné i medzinárodné fóra, pričom za jeden z najefektívnejších spôsobov na zmierňovanie týchto dopadov považujú práve opatrenia smerujúce k zlepšeniu starostlivosti o lesy. Napríklad Strategický plán OSN pre lesy na roky 2017 až 2030 jasne stanovuje, že vo vzťahu ku klimatickej zmene je nutné zabrániť úbytku lesov prostredníctvom trvalo udržateľného plánovitého hospodárenia v nich, zabezpečiť zalesňovanie nelesných pozemkov a v celosvetovom meradle zvýšiť výmeru lesov o 3%. Zároveň s tým sa začína prehodnocovať úloha starých lesov (pralesov) a mŕtveho dreva v nich na celkovú bilanciu atmosférického CO2. Ako príklad je možné uviesť predbežné výsledky výskumu realizovaného Lesníckou fakultou TU Zvolen, zameraného na zisťovanie úlohy lesov pri  celkovej bilancii atmosférického uhlíka v TANAP-e, ktoré ukazujú, že najefektívnejšie dokážu viazať formou fotosyntézy atmosférický uhlík a tým prispieť k zmierňovaniu klimatických zmien práve správne obhospodarované lesy v produktívnom veku a potvrdilo, že staré lesy a porasty poškodené lykožrútom uhlík z atmosféry neviažu, ale naopak ho do nej v značnej miere uvoľňujú. V tejto súvislosti je už badateľná aj zmena vzťahu k lesom (ktorú naše MŽP zatiaľ nestihlo zaznamenať), keď v takmer celej EÚ sa aj vplyvom klimatickej zmeny a následných kalamitných javov začína presadzovať aktívna pomoc lesom najmä formou zalesňovania kalamitných a nelesných plôch, spojených s cielenými zmenami drevinového zloženia lesov a bezzásahový režim „využívania“ lesov sa stáva čoraz viac okrajovou záležitosťou v prísne chránených študijných plochách prírodných rezervácií.

Týmito trendami a ich dopadmi sa koncepcia vôbec nezaoberá a nemá teda žiadnu ambíciu prezentovať nároky na ich nevyhnutné finančné krytie z verejných zdrojov, čo je najlepšou vizitkou nepochopenia vážnosti situácie, ktorej musia čeliť naše lesy a to v situácii, keď v Nemecku na tento účel už vláda uvoľnila čiastku 600 miliónov eur a dokonca aj v ČR čiastku 100 miliónov eur!

Turistika

Turistika a využívanie prírody na voľnočasové aktivity obyvateľstva je fenoménom, ktorý sa v ostatnom období stáva masovou záležitosťou a ako taká sa stáva aj významným faktorom, ovplyvňujúcim stav našej prírody. Počet návštevníkov našej prírody stále narastá, buduje sa infraštruktúra potrebná pre poskytovanie služieb týmto návštevníkom a ich aktivity v čoraz väčšej miere expandujú aj do najprísnejšie chránených oblastí. Tento jav  vyplýva  zo zmeny životného štýlu produktívnej časti našej populácie a je z celospoločenského hľadiska pozitívny. Nemožno však pri tom zároveň nevidieť aj fakt, že  z pohľadu ochrany prírody je tento jav už menej pozitívny a dokonca v prípadoch exponovaných turistických oblastí sa stáva faktorom  priamo ohrozujúcim jej záujmy. Je preto nepochopiteľné, že nikde v koncepcii nie je o ňom ani len zmienka a vzniká tak dojem, že ministerstvo sa tejto témy bojí, pretože v dnešnej dobe politického populizmu nie je príliš príťažlivá. Skôr, alebo neskôr však bude nutné jasne povedať, či pri niekoľkomiliónových návštevách chránených území je možné aj naďalej snívať o pralesoch a rezerváciách bez toho, aby sa v nich obmedzil voľný pohyb ľudí, alebo prijať realistickejší model chránených území, kde bude mať významné miesto aj ich hospodárske a turistické využitie.

Povedať v týchto záležitostiach jasné koncepčné slovo bolo úlohou Ministerstva životného prostredia SR, ktoré však v dôsledku svojej ideologickej zaslepenosti  a politickej ustráchanosti fatálne zlyhalo. Je to smutné konštatovanie na konci funkčného obdobia jeho vedenia, no ďaleko smutnejšia je predstava, že naša ochrana prírody by sa mala nasledujúcich desať rokov touto koncepciou aj riadiť.

Juraj Vanko

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy zmenené: piatok, 10 január 2020 16:17
Prečítané: 975
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné a logické fakty

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné…

O čom sa píše

Zobrazenie:12287

Boli to práve poľovníci, ktorí pred 90 rokmi začali medvede chrániť a vďaka nim u nás nevyhynuli. Preto je nekorektné...

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách niekoľkometrové mladiny s pestrým drevinovým zložením

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách…

O čom sa píše

Zobrazenie:10796

Štátny lesník z Muráňa Ing. Cyril Bábeľa ml. píše na svojom profile na sociálnej sieti krátko a výstižne o hospodárení...

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má existenčné problémy. Kvôli ochranárom

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má…

O čom sa píše

Zobrazenie:7505

Pred dvoma týždňami som sa stretol s predsedami troch urbárov, ktorých podielnici vlastnia pôdu vo Vrátnej doline pri Terchovej v Malej Fatre...

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako sa majú vyhnúť stretom s nimi obyvatelia obce?

Glosa: Dva medvede v Muránskej Zdychave zabili koňa, ovce a jahňa. Ako…

O čom sa píše

Zobrazenie:7085

Pôsobil som v rámci svojej práce na Lesnej správe Revúca osem rokov a preto dobre poznám Muránsku Zdychavu a jej okolie. Obec...

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred Národnou radou SR

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred…

Aktuálne

Zobrazenie:4816

Organizátori zhromaždenia súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka pozývajú všetkých v stredu 3. novembra 2021 o 15.30 hod. pred budovu...

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Názor: Ďalší podraz na vidieku – reorganizácia štátneho podniku LESY SR

Aktuálne

Zobrazenie:4083

Ako keby nestačilo presúvať pozemky, riešiť lúky a pasienky ďalšími obmedzeniami, tak LESY SR  vyhlásia v takom chaose a neistote reorganizáciu. Začnime niekde...

Hlavné správy

Neštátni vlastníci lesov majú obavy z rastúceho ohrozenia drevárskeho sektora: Stratégia EÚ pre lesy neodráža realitu v praxi

Neštátni vlastníci lesov majú obavy z rastúceho ohrozenia drevárskeho sektora: Stratégia EÚ…

O čom sa píše

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) víta závery Európskej rady o Stratégii EÚ pre lesy do roku...

Prečítajte si viac
Harvestorové simulátory vzbudili na lesníckej škole veľký záujem: Vyrúbanie a rozrezanie stromu vo virtuálnej realite

Harvestorové simulátory vzbudili na lesníckej škole veľký záujem: Vyrúbanie a rozrezanie stromu…

O čom sa píše

Stredná lesnícka škola v Žluticích na Karlovarsku zaobstarala pre výučbu budúcich lesníkov simulátory harvestora. Žiaci si tak môžu v bezpečí...

Prečítajte si viac
Podpora mikro, malých, stredných a veľkých podnikov aj v lesnom hospodárstve: Účinnosť od 1. januára 2022

Podpora mikro, malých, stredných a veľkých podnikov aj v lesnom hospodárstve: Účinnosť…

O čom sa píše

Parlament vo štvrtok schválil novelu zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve. Novelou sa implementuje vykonávacie nariadenie Európskej komisie...

Prečítajte si viac
Poznámka: Europrojekty, ministrova moc, správni aktéri a smutné poznanie

Poznámka: Europrojekty, ministrova moc, správni aktéri a smutné poznanie

O čom sa píše

Štátna ochrana prírody SR v stanovisku, zverejnenom na svojej internetovej stránke, zareagovala na tvrdenia Zväzu spracovateľov dreva SR. Zaujala veta:...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo