Prihlásiť

Čelíme náročným výzvam

Rozhovor s Ing. Milanom Sarvašom, PhD., riaditeľom NLC-ÚLPV Zvolen pri príležitosti 40. výročia ďalšieho vzdelávania v lesnom hospodárstve

V tomto roku si pripomíname 40 rokov od začiatku zabezpečovania ďalšieho vzdelávanie v LH na Slovensku, ktorý začal realizovať Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky vo Zvolene. Ak sa pozrieme do minulosti, čo by ste chceli zdôrazniť?

Ak tento rok máme možnosť oslavovať toto okrúhle výročie, tak za to vďačíme hlavne dvom ľudom. Prvým je pán docent Zorislav Balkovič, ktorý bol prvým riaditeľom ústavu. Ústav zabezpečil prostredníctvom siete lesníckych odborných učilíšť kvalitnú výchovu robotníckych povolaní, bez ktorých si nevieme predstaviť lesnícku prax. Žiaľ, generácia zamestnancov, ktorých vzdelávanie zabezpečoval ústav, je už pomaly v dôchodkovom veku a nemáme za nich adekvátnu náhradu. Začíname si uvedomovať, že kvalita práce operátora lesnej techniky, ktorý absolvoval 4-ročné štúdium sa nedá nahradiť niekým kto absolvoval 1 dňový kurz obsluhy motorovej píly, resp. niekým zo zahraničia.

Začiatkom 90. rokov minulého storočia pod vplyvom politicko-spoločenských zmien sa mení aj situácia v lesníckom vzdelávaní. Vďaka vtedajšiemu riaditeľovi ústavu pánovi Ing. Michalovi Galajdovi, ústav flexibilne reaguje na zmenenú situáciu a začína uskutočňovať vzdelávacie a poradenské činnosti pre štátny aj neštátny lesnícky sektor. Veľkým pozitívom činnosti ústavu bolo naštartovanie aktivít súvisiacich s pozitívnou prezentáciou lesníctva, kde sa položili základy lesnej pedagogiky a prví dvaja lesníci absolvovali kurz LP v Rakúsku. 

Veľkou zmenou v ďalšom vzdelávaní je rok 2006, kedy vzniká Národné lesnícke centrum.

Máte pravdu, odborná činnosť predchádzajúceho ústavu prechádza na nový ústav: Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen (NLC - ÚLPV Zvolen). Ústav využíva synergický efekt spojenia a vytvára funkčný model prenosu nových poznatkov do lesníckej praxe. Vďaka začleneniu ústavu do silnej organizácie ako je NLC je možné naplno využívať projektové podpory na všetky činnosti ústavu. 

Mohli by ste bližšie priblížiť súčasnú činnosť ústavu v oblasti vzdelávania a poradenstva?

Na vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečuje NLC – ÚLPV Zvolen sa ročne zúčastňuje približne 800 ľudí, predovšetkým zamestnancov lesného hospodárstva zo štátnych i neštátnych subjektov. Vzdelávaciu, organizačnú a projekčnú činnosť zameriava ústav na ďalšie odborné akreditované vzdelávanie, aktuálnu legislatívu a transfer nových poznatkov z oblasti vedy a výskumu do lesníckej praxe. Ústav sa zameriava na overovanie odborných lesníckych spôsobilostí. V rámci poradenstva pre lesné hospodárstvo aktivity súvisiace s tvorbou poradenského systému boli delegované na NLC – ÚLPV Zvolen. Pri realizovaní odborného vzdelávania ústav vo veľkej miere využíva projektové financovanie, kde bolo pripravených a následne realizovaných vyše 40 projektov financovaných z Európskej úrovne. Počas ostatných 12 rokov ústav vydal 43 vzdelávacích publikácií, 12 metodických príručiek, 6 brožúr. 

Aké sú aktivity ústavu v oblasti pozitívnej prezentácie lesníctva?

V tejto oblasti sa hlavným komunikačným nástrojom stala lesná pedagogika. Od roku 2006 zaznamenala výrazný kvalitatívny a kvantitatívny progres, kde bolo vyškolených 332 lesných pedagógov. Ocenením kvality tejto práce je fakt, že Ministerstvo školstva akceptovalo lesnú pedagogiku ako súčasť environmentálneho vzdelávania a odporučilo jednotlivým školám zapájať sa do aktivít a projektov lesnej pedagogiky. Programy lesnej pedagogiky sa postupne premietali do celoslovenských a regionálnych projektov. Dominantnými podujatiami sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe a Detská lesnícka univerzita. 

NLC – ÚLPV Zvolen sa od svojho vzniku intenzívne venuje aj podporným nástrojom pre LH.

Táto činnosť má dve úrovne. Ústav sa už od svojho vzniku významnou mierou spolupodieľa na príprave základných dokumentov venovaných podpore lesníctva z EÚ. Ďalšou činnosťou je vypracovávanie projektov pre obhospodarovateľov lesa, kde na základe komerčných vzťahov pre klientov vypracoval 205 projektov v celkovej výške finančných prostriedkov vyše 84 mil. €.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy December 2018)

Hlavné správy

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

O čom sa píše

Cieľom nasledujúcich riadkov je snaha o lepšie pochopenie poľovníctva ako udalosti v prírode a kultúre. Ako je dobre známe, myšlienky...

Prečítajte si viac
Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá už vyše tridsať rokov

Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá…

Aktuálne

Farmári včera protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Protest malých farmárov a gazdov vyvrcholil príchodom techniky pred budovu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a poľnohospodárov pri ich obnove pastvou a kosením

Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a…

O čom sa píše

Biele plochy sú najväčším problémom pre poľnohospodárov, ktorým sa zmenšuje plocha na hospodárenie. To môže ohrozovať potravinovú bezpečnosť Slovenska. Má...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou listnatou drevinou je dub

Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou…

O čom sa píše

V Správe o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike za rok 2022 (Zelená správa) je zdravotný stav lesov vyhodnotený na základe defoliácie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora