Prihlásiť

Ako ďalej v taxácii

Návrh riešenia pre lesnícku taxáciu by mal čerpať so skúseností z obdobia v ktorom činnosť vyhotovovania PSL plnila úlohy, ktoré jej boli zadávané a zároveň by mali stanoviť základné rámce v oblasti legislatívneho zakotvenia, inštitucionálnej a finančnej stability pre súčasnosť. Takéto riešenie by malo byť otvorené pre zmeny v oblasti technologických a pracovných postupov a realizované modernými technológiami. Výstupy tejto činnosti musia byť štátom a verejnosťou uznávané a obhospodarovateľom lesa akceptované pre svoju praktickú použiteľnosť.

Návrh systému tvorby PSL

V roku 2006 bol vypracovaný „ideový námet“ autorov Morong, Duben, doplnený Bystrickým: „Hospodárska úprava lesov – prežitok alebo systém do budúcnosti?“, ktorý predstavil návrh riešenia systému HÚL a tvorby PSL na Slovensku.

Medzi záujmy so spoločným cieľom patrí pravidelná „inventúra“ majetku. Štát by mal sledovať stav lesa z celospoločenského pohľadu. Vlastník – obhospodarovateľ, stav a hodnotu lesa, ako svojho majetku.

Štát ma záujem sledovať vývoj lesných zdrojov, ktoré plnia predovšetkým celospoločenské úlohy vo verejnom záujme, ale aj ako potenciál pre rozvoj ekonomiky v rôznych sférach (lesníctvo, drevárstvo, ekológia, rozvoj vidieka, potenciál produkcie biomasy, zamestnanosť, turizmus).

Vlastník má predovšetkým záujem na realizácii hodnoty, predaj produktov a služieb svojho majetku, prípadne na kompenzácii za obmedzenie hospodárenia pri uplatňovaní legislatívnych noriem.

Od takto jasne zadefinovaných záujmov a požiadaviek sa odvíjajú aj ďalšie riešenia.

Zber základných - rámcových údajov a indikátorov o lese, ako aj ich polohopisná identifikácia (mapovanie), by mala byť realizovaná v pravidelných intervaloch, alebo operatívne pri neočakávaných udalostiach (kalamity) štátom, respektíve ním poverenou inštitúciou.

Množstvo a druh údajov môžu mať širší rámec ako je potrebný pre následný proces podrobného zisťovania stavu lesa a plánovania ďalšieho hospodárenia. Môžu napríklad obsahovať údaje potrebné pre ochranu prírody, vedecké účely, medzinárodné reporty a pod. Pri takomto zbere údajov je možné, dosiahnuť určenú presnosť a objektivitu zisťovaných údajov vnútorným kontrolným systémom organizácie.

Vlastník – obhospodarovateľ lesa má záujem používať pre potreby hospodárenia v lese podrobnejší plán - projekt obhospodarovania lesa (projekt obhospodarovania). Projekt obhospodarovania by mal obsahovať údaje a informácie potrebné hlavne pre obhospodarovateľa lesa. Mal by vychádzať zo základných rámcov a údajov, ktoré sú získavané štátom a rešpektovať ich. Vypracovanie projektov obhospodarovania bude čisto komerčnou aktivitou hradenou vlastníkom -obhospodarovateľom lesov. Projekty obhospodarovania budú mať časovo obmedzenú platnosť na svoju realizáciu. Obhospodarovateľ si sám vyberie oprávneného projektanta pre časové obdobie, keď sa rozhodne realizovať zásah do lesného ekosystému. Projekt obhospodarovania bude predkladať obhospodarovateľ na posúdenie štátnej správe a zároveň môže byť takýto projekt podkladom pre uchádzanie sa o štátnu, alebo európsku finančnú dotáciu. Po schválení sa projekt obhospodarovania môže realizovať. Povinnosť vypracovania projektu obhospodarovania by sa mohla vzťahovať na obhospodarovateľa lesa od určitej stanovenej výmery a len na presne stanovené druhy lesohospodárskej činnosti (napr. obnovu lesa). Štátna správa bude na základe pravidelnej kontroly základných – rámcových údajov monitorovať stav lesov na Slovensku a prijímať zásadné opatrenia a sankcie. Výsledok realizácie projektu obhospodarovania bude kontrolovať až po jeho realizácií a operatívne konfrontovať s reálnou skutočnosťou v teréne – lese. 

Návrh spôsobu financovania

Návrh riešenia dopĺňa systémové riešenie v otázke financovania celého procesu. Činnosti, ktoré sú predovšetkým v záujme štátu by mali byť financované zo štátneho rozpočtu.

Vypracovanie projektov obhospodarovania by bolo financované obhospodarovateľmi lesov. Výhodnou stimuláciou pre obhospodarovateľov lesov pri nábehu nového systému financovania tvorby takýchto projektov, by mala byť možnosť ich financovania z prostriedkov EÚ. Zdroj takýchto prostriedkov je však dočasný a dlhodobo neudržateľný. V ďalších obdobiach si obhospodarovateľ lesov bude musieť naakumulovať finančné prostriedky na takúto činnosť. Jednou z možností je aj pripočítať náklady na tvorbu projektov k výkupnej cene dreva. Pri takto nastavenom systéme bude pravdepodobne pre subjekty s väčšou výmerou lesa (20 000 ha a viac) ekonomicky výhodnejšie zabezpečovať tvorbu takýchto projektov vo vlastnej réžii.

Odborné aj manažérske schopnosti vyhotoviteľa projektu obhospodarovania budú preverené v reálnom konkurenčnom prostredí. Je pravdepodobné, že niektorí tento nový stav nezvládnu a však pre tých ktorí vydržia, sa vytvorí možnosť adekvátneho finančného ohodnotenia pri reálne stanovených podmienkach. Vyhotovovateľovi PSL sa vytvorí aj ďalší časový rámec na diverzifikáciu svojej činnosti pri získavaní ďalších finančných zdrojov. 

Rozvoj technológií a postupov

Štátom poverená inštitúcia by mala disponovať potrebnými technológiami a technikou určenou pre hromadný zber, spracovanie údajov, na zisťovanie stavu lesa a stanovenie základných pravidiel a rámcov hospodárenia v lese. Opodstatnenosť jej existencie bude aj vo vykonávaní analýz z porovnávania aktuálneho stavu lesa s predchádzajúcimi obdobiami a ich poskytovaním štátnej správe pre účely prijímania operatívnych opatrení a ďalšieho rozhodovania.

Vyhotovovatelia PSL by mali v prípade nábehu nového systému využiť túto možnosť hlavne na investovanie do modernej techniky a technológií určených na zber a spracovanie údajov. Zavedením elektronického zberu dát priamo v teréne a ich spracovaním sa výrazne skráti čas ďalšieho spracovania a tým aj celý proces tvorby projektu. Vplyvom nového finančného aj konkurenčného prostredia budú vyhotovovatelia PSL prirodzene motivovaní zvyšovať svoju efektívnosť zavádzaním nových technológií a postupov vo svojej činnosti. Otvára sa tým priestor pre obojstranne výhodnú spoluprácu s lesníckym výskumom pri realizácií jeho výstupov v praxi. 

Záver

Navrhované riešenie nie ničím novým, existuje tu už niekoľko rokov a môže byť len jedno z viacerých možných, pre ktoré by sa bolo vhodné v blízkej budúcnosti rozhodnúť.

Takéto riešenie čerpá z pozitívnych skúseností z minulosti, rešpektujúc prítomnosť, ale hlavne je navrhnuté pre udržateľnú budúcnosť. Riešenie ktoré naďalej pokladá za veľmi dôležitú úlohu štátu a štátnej správy pri presadzovaní celospoločenských požiadaviek predovšetkým pri zabezpečovaním druhovej pestrosti a stability lesov, rešpektujúc záujmy vlastníka - obhospodarovateľa lesa. Akceptuje jeho prioritný záujem z pohľadu prosperity a dosahovania zisku, pri dodržaní stanovených pravidiel a rámcov. Podporuje odborné obhospodarovanie lesov bez ohľadu na druh vlastníctva s perspektívou naštartovania nových rozvojových trendov v oblasti HÚL a teda aj lesníckej taxácie.

V závere si dovolím konštatovať, že tento návrh už čiastočne preveril aj čas a potvrdil správnosť jeho základnej myšlienky.

Ing. Igor Morong 

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

TÝŽDŇOVKA: Netreba rozprávať o biodiverzite, ale zadržiavať dažďovú vodu v krajine

Aktuálne

Ing. Michal Kravčík, CSc. je medzinárodne uznávaný hydrológ, environmentalista, spoluautor Novej vodnej paradigmy, držiteľ Goldmanovej environmentálnej ceny, zakladateľ spoločnosti WaterHolistic...

Prečítajte si viac
Nelegálne výruby v TANAP-e: Strážcovia prírody, pracovníci ochranných obvodov a policajti prichytili za dva dni 19 porušovateľov zákona

Nelegálne výruby v TANAP-e: Strážcovia prírody, pracovníci ochranných obvodov a policajti prichytili…

O čom sa píše

Správa TANAP-u na sociálnej sieti informuje o tom, že jej strážcovia prírody si spoločne s kolegami z ochranných obvodov v uplynulých...

Prečítajte si viac
Apel na poslancov Európskeho parlamentu: Buďte pragmatickí a zodpovední, zamietnite nariadenie o obnove prírody s ďalekosiahlym vplyvom na poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo

Apel na poslancov Európskeho parlamentu: Buďte pragmatickí a zodpovední, zamietnite nariadenie o…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska v liste, adresovanom dnes poslancom Európskeho parlamentu v úvode zdôrazňuje, že politika by mala usmerňovať...

Prečítajte si viac
Správa TANAP-u dostala z Envirofondu vyše tri milióny eur: Opatrenia na zvýšenie záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase, výskum, prieskum, monitoring, vzdelávanie a výkon stráže prírody

Správa TANAP-u dostala z Envirofondu vyše tri milióny eur: Opatrenia na zvýšenie…

Aktuálne

Opatrenia na zvýšenie záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase v Tatranskom národnom parku (TANAP) si vyžiadajú viac ako tri...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora