Prihlásiť

Les obnovujú výlučne prirodzeným zmladením

Zhovárame sa s Ladislavom Gabrižom konateľom Obecných lesov Polianka

Treba najskôr v úvode povedať, že hospodárite v lesoch na Myjave. Môžeme na začiatok aspoň stručne nahliadnuť do histórie vašich obecných lesov?

Obec Polianka v roku 1993 v rámci reštitúcií prebrala od štátnych lesov do vlastníctva lesné pozemky v katastri obce, vo výmere 158,58 hektára, všetko hospodárske lesy. Na týchto začala obec samostatne hospodáriť, aj s novým lesným hospodárskym plánom. Presne 1. novembra 1995 bol založený podnikateľský subjekt Obecné lesy Polianka spol. s r.o., so stopercentnou účasťou obce.

V spoločnosti Obecné lesy Polianka, s.r.o. som začal pracovať v roku 2011 ako lesník a od roku 2016 pôsobím aj ako konateľ spoločnosti.

Aké je drevinové zloženie obecných lesov, zásoby na pni a stanovištné podmienky?

Drevinové zloženie je nasledovné: buk – 70 percent, dub – 20 percent, smrek – 5 percent, smrekovec – 5 percent, ostatné listnaté a ihličnaté dreviny sú vtrúsené. Zásoby na pni podľa údajov z plánu starostlivosti o les z roku 2013 predstavujú 45636 m3, z toho 31 891 m3 sú listnaté a 13 745 m3 ihličnaté dreviny. Ťažba na roky 2013 až 2022 podľa plánu starostlivosti o les predstavuje 15 491 m3, z toho tvorí ťažba ihličnatá 4 290 m3 a listnatá 11 201 m3. Z celkovej ťažby máme 12 310 m3 obnovnú ťažbu a 3 181 m3 výchovnú ťažbu. Všetky porasty majú hospodársky tvar lesa vysokého.

Nachádzajú sa v Lesnej oblasti – 14 Myjavská pahorkatina, v HSLT 310 sú to svieže dubové bučiny a v HSLT 311 živné dubové bučiny.

Sú vo vašom prípade aktuálne vetrové kalamity a s tým spojené napadnutia škodcami?

V našej oblasti sa vetrové kalamity nevyskytujú a ak aj príde k náhodnej ťažbe vplyvom vetra, ide len o desiatky metrov kubických ťažby, čiže malé množstvá. V malom množstve sa u nás vyskytuje aj náhodná ťažba spôsobená podkôrnym hmyzom, hlavne na smreku, no nakoľko zastúpenie smreka u nás je len okolo päť percent, nejde o kalamitný stav.

Darí sa vám vykonávať obnovu lesa? A odkiaľ získavate sadbový materiál?

Ťažbu na celom úseku obecných lesov vykonávame podrastovým hospodárskym spôsobom a nakoľko nám stanovištné aj prírodné podmienky prajú pri dorastaní následného mladého porastu, celú obnovu lesa realizujeme prirodzeným zmladením. To znamená, že poslednú fázu obnovy – dorub vykonáme až vtedy, keď máme obnovný prvok na sto percent porastený prirodzeným zmladením. Šetrí nám to náklady na kúpu aj výsadbu sadeníc, no čo je dôležitejšie, mladé nárasty vzniknuté z materského porastu sú stanovištne najvhodnejšie a najodolnejšie. Pri našej výmere lesov však obnovu vykonávame na malých plochách.

Predpokladáme, že práce pre vás vykonávajú cudzie firmy. Ak áno, aké máte s nimi skúsenosti?

Ťažbu realizujeme dodávateľsky. Každoročne vyhlasujeme obchodnú verejnú súťaž na dodanie služby – ťažby a približovania dreva a na základe najlepších podmienok vyberieme firmu na dodanie prác. Vyberáme však výhradne z domácich podnikateľov, aby sme podporili zamestnanosť v našom regióne. Pestovné a ostatné práce v lese vykonávame našimi pracovníkmi.

Nachádzajú sa na území obecných lesov aj porasty chránené ochranou prírody, alebo v obmedzení pôsobnosti lesného hospodára?

Celý úsek Obecných lesov Polianka leží v Myjavskej pahorkatine a preto sa na našom území nenachádzajú porasty chránené ochranou prírody.

Ako postupujete a s akými výsledkami pri predaji dreva?

Nakoľko máme relatívne malú ročnú ťažbu, drevnú hmotu predávame formou paliva našim občanom a na guľatinové sortimenty máme stálych odberateľov, s ktorými obchodujeme už niekoľko rokov. Drevo predávame na odvoznom mieste.

Máte poľovný revír? Aké druhy zveri v ňom žijú, akej kvality a ako sa vám darí v poľovníckej činnosti?

Na území obecných lesov Polianka pôsobí Poľovné združenie Jablonka, konkrétne v katastri obcí Jablonka a Polianka. Trvale sa v oboch chotároch vyskytuje jarabica poľná, bažant poľovný, zajac poľný, srnec hôrny, diviak lesný, kuna skalná a hôrna, kačica divá, sluka lesná, havran čierny, vrana túlavá, sojka škriekavá, straka čiernozobá, hrdlička záhradná, holub hrivnák, tchor tmavý, líška hrdzavá a jazvec lesný. Prechodne je to jeleň európsky, daniel škvrnitý a muflón lesný.

V roku 2012 oslávilo miestne poľovné združenie päťdesiat rokov od založenia a počas celej doby činnosti sa výrazne podieľalo na kultúrnom aj spoločenskom živote oboch obcí. Pretože nie som členom poľovného združenia, nemôžem sa podrobnejšie vyjadriť k jeho činnosti.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Február 2018)

Hlavné správy

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

O čom sa píše

Cieľom nasledujúcich riadkov je snaha o lepšie pochopenie poľovníctva ako udalosti v prírode a kultúre. Ako je dobre známe, myšlienky...

Prečítajte si viac
Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá už vyše tridsať rokov

Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá…

Aktuálne

Farmári včera protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Protest malých farmárov a gazdov vyvrcholil príchodom techniky pred budovu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a poľnohospodárov pri ich obnove pastvou a kosením

Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a…

O čom sa píše

Biele plochy sú najväčším problémom pre poľnohospodárov, ktorým sa zmenšuje plocha na hospodárenie. To môže ohrozovať potravinovú bezpečnosť Slovenska. Má...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou listnatou drevinou je dub

Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou…

O čom sa píše

V Správe o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike za rok 2022 (Zelená správa) je zdravotný stav lesov vyhodnotený na základe defoliácie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora