Prihlásiť

Politické strany odpovedajú na naše otázky

Uverejňujeme odpovede na anketové otázky, zaslané 16 stranám - 9 pôsobí v parlamente, 7 je mimoparlamentných. Odpovedali 4 parlamentné strany a 3 mimoparlamentné strany. Odpovede sú v abecednom poradí.

Doporučený Politické strany odpovedajú na naše otázky

Ako chce vaša politická strana systémovo riešiť konfliktný vzťah medzi lesníctvom a ochranou prírody?

Aliancia

Treba nakresliť jednu hrubú čiaru, rozdeliť lesy na hospodárske, rekreačné a chránené, a k tomu prispôsobiť ich správu. V tomto volebnom období je jedinečná príležitosť tieto pravidlá nastaviť racionálne, nakoľko obe ministerstvá, ministerstvo pôdohospodárstva aj životného prostredia riadia nominanti toho istého politického subjektu, hnutia OĽANO. (krátené)

Hlas SD

V situácii, keď kolabuje medzirezortná komunikácia ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za dôstojný a trvalo udržateľný život na vidieku bude nevyhnutné obnoviť konštruktívny dialóg na úrovni ministrov agro a envirorezortu. Len aktívna spolupráca medzi rezortami, odbornými inštitúciami, podnikateľským sektorom, zamestnávateľmi, regiónmi, vlastníkmi a správcami pozemkov a mimovládnymi organizáciami zabezpečí efektívnu komunikáciu a riešenie problémov životného prostredia. Všetky tieto sektory by mali byť rovnocennými partnermi pri uplatňovaní cieľov a opatrení Envirostratégie 2030 a čiastkových sektorových stratégií. S účasťou širokej verejnosti musíme vypracovať aj chýbajúci Národný lesnícky program, ktorý by nebol v rozpore s envirostratégiou, ale navzájom by sa dopĺňali tak, aby nevznikali ďalšie konflikty medzi lesníkmi a ochranármi. Je potrebné urýchlene prehodnotiť chránené územia a ich ochranné pásma, kde sa zohľadnia medzinárodné kritériá k prideľovaniu manažmentových kategórií chránených území podľa IUCN, pričom je našou povinnosťou rešpektovať vlastnícke práva s uplatnením jednoduchých kompenzácií. Po prehodnotení chránených území je potrebné konečne vykonať toľko žiadanú zonáciu národných parkov. Navrhujeme tiež vypracovať všetky chýbajúce programy starostlivosti o chránené územia (PSCHÚ) a integrovať ich do programov starostlivosti o les (PSL), tak aby tieto tvorili (PSL a PSoCHÚ) jeden celok, ktorý by zahrňoval aj predpokladané výšky kompenzácií. (krátené)

KDH

KDH vo svojich programoch od roku 2010 chce systémovo rieši konflikt lesníctva a ochrany prírody ich začlenením spoločne „pod jednu strechu", a preto dlhodobo uvažuje o spoločnom orgáne štátnej správy pre lesníctvo a ochranu prírody (od r. 2006). Náš návrh je založený na princípe ochrany a správy chránených území 4. a 5. stupňa ochrany a území prvkov územného systému ekologickej stability mimo lesných pozemkov (vetrolamov, remízok, vodných plôch, atď.) a ich začlenením do tzv. „Environmentálneho pôdneho fondu". Na druhej strane by išlo o efektívne a optimálne využívanie potenciálu lesných pozemkov. Ich produkčných i mimo - produkčných celospoločenských funkcií, a to za predpokladu dôsledného prehodnotenia súčasného stavu územnej ochrany, stupňov intenzity, kvality a kvantity chránených území. (krátené)

OĽaNO

Ministerstvo životného prostredia pod vedením Jána Budaja presadzuje aktívne zlepšovanie stavu lesov, osobitne v národných parkoch a iných chránených územiach a tiež podporuje udržateľný manažment, ktorý pomôže zmierniť negatívne dôsledky klimatickej krízy. Reforma ochrany prírody, ktorú presadzuje minister životného prostredia Ján Budaj, je nevyhnutná. Prvým krokom je presun správy štátnych pozemkov v NP a tiež právna subjektivita pre jednotlivé správy národných parkov. Konflikt medzi lesníckou a ochranárskou obcou je možné vyriešiť jednoznačným vymedzením kompetencií, tak aby sa odlíšili hospodárske lesy od národných parkov a dohodnuté pravidlá v nich akceptovala celá spoločnosť, vrátane lesníkov a ochranárov. Práve spojenie časti štátnych lesníkov so správami národných parkov zabezpečí integrovaný pohľad na správu nášho najcennejšieho prírodného dedičstva. (krátené)

Republika

Vzájomné konflikty sú vyvolávané účelovo skupinami, resp. osobami z iného spektra ako je spektrum reálnej, racionálnej ochrany prírody. Riešenie problému v tejto oblasti vidíme v lepšej informovanosti spoločnosti, je potrebné spoločnosť oboznamovať s úlohami lesného hospodárenia a činnosťami s ním súvisiacimi a intenzívne pracovať s verejnosťou už v na školách, prostredníctvom lesnej pedagogiky, ktorej koncept je na Slovensku rozpracovaný na vysokej úrovni no jej potenciál nie je podľa nás na plno využitý. (krátené)

SNS

Riadnym pripomienkovým konaním a verejnou diskusiou (jednoznačných) odborníkov v danej oblasti, vrátane zástupcov vysokých škôl, ktorých sa to týka.

život – ns

Riešením by bolo jedno ministerstvo, nazvime ho zatiaľ pracovne Ministerstvo prírodných zdrojov, ktoré by zastrešilo spolu lesy, ochranu prírody, našu vodu... pozemkové a lesné odbory a odbory životného prostredia prešli do kompetencie takéhoto ministerstva, ktoré by ich riadilo. A samozrejme netreba zabudnúť na spomínaný kameň úrazu - zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody zjednotiť a dať ho do takej podoby, aby sa medzi sebou „nebili“, a aby nedochádzalo k nadraďovaniu jedného zákona nad druhý. Sme však proti bezbrehému zaberaniu územia a vyhlasovania ho za bezzásah, a sme proti tomu, aby sa tu tlačil 50 % až 75% bezzásah v národných parkoch, pri ich dnešných výmerách.

A netreba zabúdať nato, že tieto konfliktné vzťahy umelo vyvolávajú a živia určité záujmové skupiny. Sme zástancami v prvom rade toho, aby došlo k revízii chránených území, a aby sa tu konečne začalo rešpektovať vlastníctvo, a hlavne súhlas dotknutých vlastníkov. V druhom rade, ak tu nebudú fungovať pre vlastníkov kompenzácie za obmedzenie hospodárenia z titulu ochrany prírody, tak spokojnosť tu nikdy nebude a konfliktné vzťahy budú aj naďalej. (krátené)

Neobáva sa vaša politická strana, že schválením návrhu novely zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, dôjde k zásadnému poškodeniu záujmov vidieckeho obyvateľstva, ktoré je majoritnou komunitou tejto krajiny?

Aliancia

Súčasný stav, najmä v národných parkoch je anomáliou. V národných parkoch štátne pozemky spravuje hospodársky podnik vlastnený štátom, ktorému štát v najprísnejšie chránených lokalitách hospodáriť zakazuje. Takýto stav je neprehľadný, neudržateľný a nevyhovuje nikomu. Okrem lesníkov a ochranárov dnešný stav komplikuje život najmä obyvateľom dotknutých regiónov. Za týchto okolností ani obce, ani regióny jednoducho nemajú šancu si nastaviť dlhodobé rozvojové stratégie. (krátené)

Hlas SD

Rozhodovanie o rozsiahlych zmenách legislatívnych rámcov života veľkého počtu fyzických a právnických osôb bez ich účasti, navyše prostredníctvom poslaneckého návrhu na zmenu a doplnenie zákona a bez transparentného pripomienkového konania považujeme za neprijateľné. Na Slovensku dlhodobo absentovalo zosúladenie legislatívy lesného hospodárstva a legislatívy ochrany prírody, čoho dôsledkom vznikol stav prehlbujúcej sa intolerancie v občianskej spoločnosti v otázkach priorít života na vidieku. V roku 2019 vláda Petra Pellegriniho prijala novely zákonov o ochrane prírody a zákona o lesoch, čím odstránila ich rozpory. Systém chránených území nebol na Slovensku historicky budovaný na základe širokej odbornej diskusie a medzinárodných štandardov, čoho dôsledkom je súčasný konfliktný stav a namiesto toho, aby sme sa ho snažili odstrániť, znovu hrozí, že SR zopakuje túto historickú chybu len preto, že súčasné vedenie ministerstva životného prostredia koná bez dôsledného vyhodnotenia dopadov politických rozhodnutí na bežných občanov žijúcich najmä na vidieku. (krátené)

KDH

Keďže z ministerstva nebola prezentovaná celková stratégia reformy národných parkov, zdá sa, že ide o jedno z mnohých rýchlo ušitých dočasných riešení. Pre KDH bude prioritou nastavenie legislatívy aj exekutívy v prospech vidieka a vidieckeho obyvateľstva. Tiež v prospech optimálneho využívania potenciálu krajiny, v prospech uplatňovania vedomostného a skúsenostného potenciálu pri starostlivosti o lesné ekosystémy a to tak, aby neboli ohrozené chránené druhy ani chránené biotopy.

OĽaNO

Nemôžeme sa zmieriť s tým, že by sme niektoré podhorské regióny susediace s národnými parkami ponechali jednostranne závislé len na ťažbe dreva. Trvalo udržateľné lesníctvo či obhospodarovanie nelesných pozemkov však bude zostávať aj naďalej plnohodnotnou súčasťou hospodárskeho života v regiónoch. Chceme ho však vykonávať citlivejšie, modernými prístupmi, prírode blízkym spôsobom. V národných parkoch, v ktorých je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti, sa rozvoj infraštruktúry zameria prednostne na tzv. mäkký turizmus, čo prinesie prospech predovšetkým pre miestnych obyvateľov. Pripravené sú už aj finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov v dvoch relevantných územiach: Národný park Muránska planina a Národný park Poloniny. V Pláne obnovy a odolnosti SR je na tento účel vyčlenených 16 miliónov eur v rámci opatrení na adaptáciu regiónov na zmenu klímy. Prioritou je mäkký turizmus, keďže má vyššiu pridanú hodnotu a predstavuje sofistikovanejší a aj z hľadiska pracovných príležitosti viac diverzifikovaný sektor ako intenzívna ťažba dreva, čo môže pomôcť vidieckym regiónom zabrániť vyľudňovaniu. (krátené)

Republika

Z pohľadu obsahu kritizujeme absenciu akejkoľvek dopadovej štúdie, odbornej analýzy, pričom v doložke vplyvov sa nachádzajú nezrovnalosti a zavádzajúce informácie, ktoré jednoznačne indikujú, že samotný predkladatelia nemajú znalosť o reálnych sociálnych vplyvoch. Z procesného hľadiska kritizujeme primárne to, že tak podstatná novela zákona bola predložená poslaneckým návrhom, pri ktorom sa neaplikuje „štandardný“ legislatívny proces prijímania zákona. Kritizujeme nízku úroveň participácie verejnosti a všetkých zainteresovaných strán. Negatívne vnímame, že vládny poslanci sa rozhodli riešiť obhospodarovanie chránených území, čo malo nasledovať ako sekundárny krok po riadnej kategorizácii národných parkov podľa medzinárodnej metodiky IUCN. Na „verejné“ diskusie boli prizvaní len vyvolení ľudia, u ktorých bol predpoklad kladného stanoviska (krátené)

SNS

Slovensko je bezpochyby vidiecka krajina a prijatie takto nekompetentnej novely zákona 543/2002 by zásadne došlo k poškodeniu vidieka a záujmov jeho obyvateľov. Takže na otázku veľké ÁNO

život – ns

Strana sa nieže neobáva, naša strana celý čas tvrdí, že na to doplatia práve ľudia žijúci na vidieku a ľudia pracujúci v lesoch a pre lesy. Doplatia na to neštátni vlastníci. Prečo? Pretože sú vo väčšine NP majoritnými vlastníkmi. A ako dosiahne MŽP 50 % až 75 % bezzásahu? No jedine vtedy, ak zaberie všetky štátne pozemky a s nimi aj neštátne. Matematika nepustí. A to je zo strany MŽP obrovský podvod na vidieckom obyvateľstve. A argument, že v tomto návrhu zákona to nie je?

V zákone to totižto už je, a pán minister Budaj sa plne hlási k tomu, že dosiahne bezzásah. „... na záver by som si dovolil povedať, že mojím zámerom, hoci my sme ten plán o 50 % zábere bezzásahových území v národných parkoch nevytyčovali, možno aj zato žiadne predošlé vlády nevytyčovali, lebo si boli vedomé tejto roztrieštenosti majetkových vzťahov, som odhodlaný túto víziu napĺňať a verejne aj všetkými nástrojmi, ktoré ministerstvo má, sa zasadzujem za to, aby aj v spolupráci s ostatnými ministerstvami na prvom mieste, samozrejme, s ministerstvom pôdohospodárstva a jeho správou voči Štátny lesom, aby sme dosiahli, že národné parky budú naozaj mať zdravé jadrá bezzásahového lesa.“

(krátené)

Ako chce vaša strana optimalizovať využívanie funkčného potenciálu lesov v krajine?

Aliancia

Minister životného prostredia v predchádzajúcom volebnom období začal proces inventarizácie nášho lesného bohatstva. Stupeň ochrany prírody treba prehodnotiť, nielen zvýšiť a sprísniť, ale aj znížiť či uvoľniť, lebo aj to sa stáva, že predmet ochrany medzičasom zanikol alebo zvolené opatrenia sa javia ako nevhodné. Samozrejme, táto záležitosť vyžaduje odborné posúdenie, aby sme sa vyhli vedeckým omylom. Čo sa týka prerokovania chránených území s vlastníkmi, v tejto oblasti je potrebná úprava postupov, lebo svojvôľa niektorých úradníkov a účelové obštrukcie dotknutých osôb vyvolávajú vzájomnú nedôveru voči samotnému poslaniu ochrany prírody. Štát musí okamžite nájsť prostriedky na kompenzácie za obmedzovanie súkromného vlastníctva. Bavíme sa ale o dlhých rokoch diskusií a postupných riešení. Ale na konci dňa budeme mať po desaťročiach konečne jasné pravidlá hry. To pomôže lesníkom si plánovať svoju činnosť. Cestovný ruch bude vedieť, kde sa môže rozvíjať, ochranári budú môcť spravovať územia, ktoré chrániť treba. (Nezabúdajme aj na skutočnosť, že mnohé biotopy sme sa chrániť zaviazali.) Len za týchto okolností bude možné funkčné a efektívne využívanie našich lesov.

(krátené)

Hlas SD

Podklady a analýzy pre základné politické rozhodnutia o využívaní funkčného potenciálu lesov by mali pripravovať uznávané odborné inštitúcie. Aktívny manažment lesov je pre Slovensko trvalo udržateľný proces. Presadzovanie pasívneho manažmentu v podobe ponechania stále väčšej výmery slovenských lesov na tzv. samovývoj je neopodstatnený populistický krok podporovaný predovšetkým tými, ktorých životných istôt sa tento experiment netýka z krátkodobého ani dlhodobého hľadiska. Optimalizáciu využívania funkčného potenciálu lesov vnímame ako proces, ktorý vytvára priestor pre uplatňovanie moderných prístupov založených na najnovších vedeckých poznatkoch, tak ako sa nám to podarilo pri riešení problému v obhospodarovaní lesov v okolí Bratislavy. To znamená napríklad modifikovať manažment lesov tak, aby sa posilnili mimoprodukčné funkcie lesov a následne ich spravodlivé financovanie štátom. (krátené)

KDH

Ako v mnohých oblastiach aj v tejto sú potrebné jasné a prehľadné pravidlá využívania národného bohatstva. V prvom rade poctivo diskutovať s vlastníkmi pozemkov, ich obhospodarovateľmi a obyvateľmi obcí v bezprostrednej blízkosti národných parkov. Samozrejme je potrebné zohľadniť aj celospoločenskú objednávku na kvalitné životné prostredie a ochranu najvzácnejších biotopov. Nutnosťou je šetrný spôsob obhospodarovania lesa a korektné využívanie potenciálu pre turistický ruch. 

OĽaNO

Kľúčom k efektívnemu využívaniu funkčného potenciálu lesov je trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch, ktoré prispieva k zachovaniu lesov a ochrane biodiverzity. Slovensko potrebuje prijať víziu rozvoja lesnícko-drevárskeho sektora na Slovensku, ktorý nebude na úkor chránených území a ochrany prírody. Taktiež je potrebná lepšia komunikácia a informovanie širokej verejnosti o význame a dôležitosti udržateľne obhospodarovaných lesov a to aj na presadenie cieľov Stratégie lesného hospodárstva EÚ do roku 2030, ako aj Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Tá vyzdvihuje význam lesov a priznáva lesníkom a obhospodarovateľom lesov kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch a pri obnove a zachovaní biologickej rozmanitosti v lesoch. Cieľom by malo byť zvýšiť výmeru lesov tam, kde to prichádza do úvahy a zlepšiť ich zdravotný stav a odolnosť. Napĺňanie cieľov týchto stratégií teda dáva Slovensku veľkú príležitosť k pozitívnej zmene prístupu a využívania funkčného potenciálu lesov na našom území. (krátené)

Republika

Naše hnutie vidí vysokú potrebu v zmene hospodársko-úpravníckeho plánovania, koncepcie obhospodarovania lesov, možnosti zvýšenia podielu participácie verejnosti pri tvorbe PSL, pričom za kľúčové považujeme vypracovanie jednotnej metodiky hodnotenia jednotlivých ekosystémových služieb lesov (krátené)

SNS

Podpora rekreácie, poľovníctva, rybolovu, fotografovania, ubytovania.

život - ns

Les, ako producent ekologických, alebo tzv. mimoprodukčných služieb a s nimi spojenej aj produkcie dreva, má obrovský potenciál. Zameriame sa na produkčnú funkciu, pretože mimoprodukčné funkcie, ako napr. vodozádržná, protideflačná, protierózna, kúpeľná, rekreačná, náučná atď, tak tie na rozdiel od drevoprodukčnej nespochybňuje nik. Otázka je, chceme viac chrániť, alebo chceme hospodáriť trvaloudržateľne? Podľa nás ochrana prírody je dnes na území Slovenska už v gigantických rozmeroch. Preto optimalizácia by mala v prvom rade spočívať v tom, aby sa tu konečne definitívne určil rozsah bezzásahu a určili ostatné chránené územia a územia kde je možné hospodáriť. Ale to sa znova vraciame už k spomínanej revízii chránených území. Tá by mala byť základom, od ktorého by sa spoločnosť mala odraziť. Vo všeobecnosti na jednej strane niektorí v našej spoločnosti nechcú, aby sa rúbali lesy, ale drevený nábytok chce každý, každý chce radšej ekotašku ako igelitku, každý chce produkty, ktoré menej zaťažia životné prostredie, keď sa stanú už nepotrebnými. A tu je ten paradox. (krátené)

Ako chce vaša strana stimulovať finalizáciu spracovania a oživenia spotreby výrobkov z dreva ako obnoviteľnej, ekologickej a univerzálne využiteľnej suroviny?

Aliancia

Výhodu majú podniky, ktoré disponujú výrobou s pridanou hodnotou. Napríklad nábytku, doplnkov a ďalších komodít. Nevýhodu vývozcovia suroviny na spracovanie do zahraničia. Strana považuje za veľký problém, ak guľatina zo Slovenska odchádza do zahraničia, nehovoriac o tom, ak by pochádzala zo štátnych pozemkov. Predstavitelia strany sú presvedčení, že v rámci rozvoja regiónov je priestor podporovať projekty inovatívnej drevovýroby, ktorej cenu určuje pridaná hodnota, nie množstvo.

Hlas SD

Projekt GREENWOOD, na ktorom v rokoch 2015-2019 spolupracovalo NLC vo Zvolene s Technickou univerzitou vo Zvolene komplexne rieši optimalizáciu, racionalizáciu využívania drevnej suroviny a model referenčného toku dreva na Slovensku. Jednou z možností je napríklad štátna finančná podpora výstavby nízkoenergetických drevodomov a drevostavieb vyrábaných z domácich surovín.

KDH

Jednoznačne si ceníme a vážime hodnotu drevnej hmoty ako ekologickej, obnoviteľnej a univerzálne využiteľnej suroviny. Je potrebná aj cieľavedomá podpora stredných a menších regionálnych spoločností, ktoré sa venujú finalizácii drevnej hmoty, ktorá sa vyťaží na Slovensku.

OĽaNO

Slovensko nemôže byť iba zásobárňou dreva pre ostatné krajiny. Dôležité je, aby drevo nebolo iba surovina, ktorá sa predá, ale aby sa pridaná hodnota získala a udržala doma, na Slovensku. Základným lesnícko-politickým dokumentom v tomto smere bude aj pripravovaný Národný lesnícky program Slovenskej republiky na roky 2022 – 2030. V zmysle zásady uprednostnenia využitia drevného materiálu spôsobom, ktorý prináša vyššiu pridanú hodnotu, by drevná surovina z lesa mala byť prioritne použitá v stavebníctve, na výrobu nábytku alebo iných produktov s čo možno najdlhším životným cyklom, pričom energia by mala byť primárne generovaná z materiálu, ktorý je na to určený, napr. drevný odpad, zvyšky alebo recyklované produkty, ktoré nie je možné znova využiť na tvorbu nových produktov. (krátené)

Republika

Potenciál vidíme v podpore a pomoci malým a stredným drevospracujúcim podnikom tzv. rodinným firmám (krátené)

SNS

Dotačnou politikou podporovať domácich výrobcov a spracovateľov dreva s najvyššou pridanou hodnotou. Predaj dreva smerovať hlavne lokálnym spracovateľom a výrobcom v regiónoch

život – ns

V prvom rade by to chcelo spravodlivejšiu podporu zo strany štátu. Na programové obdobie 2021 - 2027, ide zaokrúhlene do poľnohospodárstva 2 miliardy € a do lesníctva 237 miliónov €. Ak budeme pred sebou tlačiť takýto investičný dlh, tak sa nikdy nepohneme výrazne vpred. Konkrétna podpora by mohla spočívať aj v tom, že štát by podporil firmy, ktoré by rozšírili svoju výrobu o ďalšiu finalizáciu výrobkov z dreva. A mala by byť realizovaná aj osveta o výrobkoch a produktoch z dreva. Chceme nahradiť plasty tam kde to vieme? Tak používajme výrobky z dreva. (krátené)

Súhlasíte s tým, aby zákony týkajúce sa správy krajiny a ochrany prírody boli prijímané ústavnou väčšinou?

Aliancia

V strane nevidíme dôvod, prečo by ochrana prírody mala mať iné legislatívne postavenie ako zdravotníctvo alebo sociálne veci. Rozumieme výhradám, ktoré aktuálne panujú ohľadom novely pána Budaja. Považujeme za nesprávne, že zákon pripravovaný ministerstvom je predkladaný ako poslanecký návrh. Sme presvedčení, že vládna novela si zaslúži štandardný proces. Už len preto, aby sa predišlo zbytočným konfliktom, ktorých sme teraz svedkami.

Hlas SD

Príroda a jej schopnosť poskytovať pri jej rozumnom obhospodarovaní ekosystémové služby pre celú občiansku spoločnosť a nie len pre vybrané skupiny obyvateľstva, si zaslúži, aby sme jej ochrane a využívaniu venovali maximálnu pozornosť a aby sme spoločne a zodpovedne pristupovali k riešeniu výziev a problémov s ňou spojených.

Takže odpoveď znie áno. (krátené)

KDH

Považujeme správu krajiny a ochranu prírody za tak dôležitú oblasť, že v mimoriadne závažných prípadoch je možné zvážiť aj riešenie ústavnými zákonmi.

OĽaNO

Ústavná väčšina nie je potrebná pri prijímaní legislatívy v oblasti ochrany prírody. V Ústave SR sa píše, že: „Každý má právo na priaznivé životné prostredie. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky“. Je povinnosťou vlád presadzovať opatrenia a prijímať zákony, ktoré zachovajú prírodné dedičstvo ukryté v najcennejších územiach Slovenska aj pre ďalšie generácie.

Republika

Každému racionálne zmýšľajúcemu človeku by malo ísť o ochranu životného prostredia a to takým spôsobom, aby sme našim potomkom zanechali planétu aspoň v takom stave, v akom sme ju prebrali od našich rodičov. Vychádzajúc z tejto skutočnosti vnímame myšlienku prijímania zákonov týkajúcich sa správy krajiny a ochrany prírody ústavnou väčšinou pozitívne. Tak dôležité témy by mali byť podporené naprieč politickým spektrom, koaličnými a opozičnými stranami vychádzajúc z reálnej, odbornej diskusie. Akákoľvek forma obmedzovania diskusie a hľadania vzájomného konsenzu tak, ako sme svedkami v súčasnosti, je neprípustná.

SNS

Samozrejme áno a riadnym legislatívnym procesom ( čo je pri súčasnej vláde iba zbožné želanie )

život – ns

Pri ústavných zákonoch je efekt trvácnosti takto prijatej legislatívy možno väčší, avšak vždy je to ,,len a len“ o ľuďoch a politikoch, či chcú naozaj pomôcť vlastnej krajine, alebo len vytĺkať biznis, či politický populizmus. Nám v strane ide však o trvaloudržateľný rozvoj lesného hospodárstva a všetkých odvetví spojených s ním, pričom v tejto oblasti je pre nás najdôležitejší práve život človeka, ktorý ,,žije z lesa, ale aj pre les“.

Prečítané: 862
(2 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách niekoľkometrové mladiny s pestrým drevinovým zložením

Štátny lesník opísal výsledky lesníckej práce malého urbáru: Na obnovených kalamitných plochách…

O čom sa píše

Zobrazenie:11453

Štátny lesník z Muráňa Ing. Cyril Bábeľa ml. píše na svojom profile na sociálnej sieti krátko a výstižne o hospodárení...

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred Národnou radou SR

Zhromaždenie na podporu vidieka: V stredu 3. novembra o 15.30 hod. pred…

Aktuálne

Zobrazenie:5123

Organizátori zhromaždenia súkromných vlastníkov lesov, poľnohospodárov, lesníkov, poľovníkov a obyvateľov vidieka pozývajú všetkých v stredu 3. novembra 2021 o 15.30 hod. pred budovu...

Vlastníci pôdy v Malej Fatre: Nedovolíme, aby sa pseudoochranári na našich pozemkoch ďalej obohacovali

Vlastníci pôdy v Malej Fatre: Nedovolíme, aby sa pseudoochranári na našich pozemkoch…

Aktuálne

Zobrazenie:3578

V januárovom vydaní časopisu LES & Letokruhy si budete môcť prečítať dvojstranový rozhovor s predsedom Občianskeho združenia Partnerstvo pre Prírodný park...

TÝŽDŇOVKA: Diktát zhora alebo nevyhnutnosť? O reorganizácii, ktorá podľa zamestnancov prichádza zbytočne a v nevhodnom  čase

TÝŽDŇOVKA: Diktát zhora alebo nevyhnutnosť? O reorganizácii, ktorá podľa zamestnancov prichádza zbytočne…

Aktuálne

Zobrazenie:2958

Tento týždeň ukázal, že vedenie štátneho podniku LESY SR je napriek nesúhlasnému stanovisku zástupcov zamestnancov a nedôvere pracovníkov lesníckej prevádzky v avizované...

Šokujúce fakty o výstavbe v TANAP-e: Štátna ochrana prírody podľa aktivistky zlyhala

Šokujúce fakty o výstavbe v TANAP-e: Štátna ochrana prírody podľa aktivistky zlyhala

O čom sa píše

Zobrazenie:2912

S titulkom Stavebná anarchia uverejnil 16. novembra tohto roka týždenník Život rozhovor sa riaditeľkou združenia na ochranu prírody Machaon International, ktoré...

Stanovisko vedenia štátneho podniku LESY SR k listu Nemôžeme mlčať: Obvinenia a námietky sú nepravdivé

Stanovisko vedenia štátneho podniku LESY SR k listu Nemôžeme mlčať: Obvinenia a…

Aktuálne

Zobrazenie:2808

Z odboru komunikácie štáneho podniku LESY SR sme dostali stanovisko vedenia k listu nazvanom Nemôžeme mlčať, ktorý adresovala skupinka súčasných a bývalých zamestnancov...

Hlavné správy

Dodržiavanie PEFC štandardu - záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov: IRON ART a.s. robí dobrú reklamu našim lesom v 24 krajinách sveta

Dodržiavanie PEFC štandardu - záruka drevnej hmoty zo zodpovedne obhospodarovaných lesov: IRON…

O čom sa píše

Predstavujeme držiteľa PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca (C-o-C, Chain of Custody), zapojeného do mechanizmu na sledovanie certifikovanej drevnej suroviny z lesa po...

Prečítajte si viac
Glosa: Dojmy a pojmy, minister a realita

Glosa: Dojmy a pojmy, minister a realita

Aktuálne

Na portáli Teraz.sk sa môžeme dočítať, že Európsky plán pre zelenú transformáciu, konkrétne boj proti odlesňovaniu, ochrana pred pesticídmi a...

Prečítajte si viac
Komentár: Podľa zistení Národného lesníckeho centra Slovensko ako jediná krajina na svete publikuje on-line informácie o všetkých lesoch

Komentár: Podľa zistení Národného lesníckeho centra Slovensko ako jediná krajina na svete…

Aktuálne

Včera bola predstavená nová aplikácia OTVORENÉ DREVO, ktorú vyvinuli v štátnom podniku LESY SR a ktorá je dostupná na stránke: https://otvorene.lesy.sk/drevo. Verejne prístupné...

Prečítajte si viac
Múzeum TANAP-u ešte stále v rekonštrukcii: Otvoria budúcu stredu

Múzeum TANAP-u ešte stále v rekonštrukcii: Otvoria budúcu stredu

Aktuálne

Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici ostáva zatvorené až do utorka. Návštevníci si tak jeho expozície budú môcť opäť pozrieť v...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora