Prihlásiť

Európska komisia neakceptuje porušovanie legislatívy EÚ: Ak máte informácie, podajte sťažnosť

Na portáli Lesmedium.sk sme dnes ráno uverejnili komentár o tom, že sme sa nedočkali odpovedí, zaslaných Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku ešte koncom júna tohto roka. Popoludní, krátko po 15. hodine nám boli e-mailom doručené odpovede z tlačového oddelenia tejto inštitúcie s ospravedlnením a informáciou, že boli preverované na príslušných servisoch v Bruseli. Otázky a odpovede bezodkladne uverejňujeme.  

Doporučený Bezzásah v Národnej prírodnej rezervácii Javorová dolina v TANAP-e Foto Jozef Marko Bezzásah v Národnej prírodnej rezervácii Javorová dolina v TANAP-e

Bude Európska komisia akceptovať zmenu legislatívy v zákone o ochrane prírody a krajiny s presunom správy lesov pod Štátnu ochranu prírody SR, priamo ovplyvňujúcej stav životného prostredia a stav území Natura 2000 v členskom štáte EÚ (Slovensko), ktorá vznikla bez verejnej diskusie a v príkrom rozpore s Aarhuskym dohovorom?

„K tejto otázke je predčasné sa vyjadrovať. Slovenská strana musí Európsku komisiu informovať o prijatých opatreniach, ktoré následne Komisia vyhodnotí. Pokiaľ by boli v rozpore s legislatívou EÚ, bude EK samozrejme reagovať, ale o tom je naozaj v tejto chvíli predčasné špekulovať.

Vo všeobecnosti je rozdelenie zodpovedností rezortov v kompetencii členských štátov. Správa štátnych pozemkov s lesnou pôdou v národných parkoch i iných chránených územiach je bežne v gescii ministerstiev životného prostredia, v tomto zmysle teda problém nepredpokladáme. Vzhľadom na to, že správa ostáva v rukách štátu (respektíve jeho organizačnej zložky), nie je jasné, v čom vidíte rozpor s Aarhuským dohovorom. Kompetencie rezortov si určujú členské krajiny samé, v rámci vlastných rozhodovacích procesov.“  

Prečo Európska komisia zatiaľ akceptuje, že Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR nezabezpečuje priaznivý stav území Natura 2000? ŠOP SR nemá reálny program starostlivosti o územia Natura 2000, nezisťuje permanentne stav týchto biotopov, nedelí ich na tie, ktoré sú v priaznivom stave a nevykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie priaznivého stavu týchto biotopov, ktoré sú v nepriaznivom stave.

„Slovensko, podobne ako ostatné členské štáty, má povinnosť pravidelne podávať správy o stave sústavy Natura 2000. Európska komisia má informácie o tom, že SR má schválenú envirostratégiu a viacero ďalších opatrení v oblasti ochrany prírody, vrátane postupne schvaľovaných manažmentových plánov. Zároveň, podľa dostupných informácií, prebieha monitoring. Priaznivý či nepriaznivý stav území Natura 2000 je pravidelne vyhodnocovaný v celej EÚ a strategické dokumenty (napríklad Európska stratégia pre biodiverzitu v rámci Európskej zelenej dohody) na zistenia reagujú.

Pokiaľ máte informácie o tom, že by Slovenská republika nepostupovala v súlade so strategickými dokumentami EÚ a s legislatívou EÚ, je možné podať oficiálnu sťažnosť s uvedením konkrétnych pripomienok, ktorú EK štandardným postupom vyšetrí a bude prípadne reagovať. Zároveň upozorňujeme, že v oblasti životného prostredia, vrátane ochrany prírody a biodiverzity, EK vedie a viedla voči Slovenskej republike konania o porušení právnych predpisov EÚ (infringement). Takže tvrdenie, že EK akceptuje porušovanie legislatívy EÚ nezodpovedá realite.“

Tu je informácia o jednom z konaní: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_12322  

Prečo Európska komisia toleruje Slovenskej republike uplatňovanie bezzásahového režimu v chránených územiach európskeho významu napriek tomu, že takýto postup vedie k devastácii chránených území a k presunu území Natura 2000 z priaznivého stavu do stavu nepriaznivého, resp. až do stavu zániku biotopov?

„Bezzásahový režim, predovšetkým v najprísnejšie chránených častiach národných parkov a prísnych rezervácií, je štandardným postupom pri ochrane pôvodných alebo prírode blízkych častí chránených území. Zachovanie prirodzenej dynamiky ekosystémov, vrátane disturbancií a akceptovania dynamických zmien, nemožno považovať za postup v rozpore s cieľmi sústavy Natura 2000. Hodnotenie stavu spoločenstiev v územiach s bezzásahovým režimom (ale aj v ostatných) je samozrejme povinnosťou členských štátov.

Opäť, pokiaľ máte informácie o tom, že by niekde dochádzalo v dôsledku činnosti človeka k zámernej devastácii chránených území, odporúčame využiť príslušné ustanovenia národnej legislatívy a obrátiť sa na kompetentné orgány na národnej úrovni. V prípade, že by tento postup zlyhal (tj. došlo by k porušovaniu povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ a na príslušnej národnej úrovni by nedošlo k náprave), je možné sa samozrejme obrátiť aj na Európsku komisiu formou sťažnosti.“

Uložila Európska komisia členským štátom, okrem prísnej ochrany všetkých zostávajúcich pôvodných lesov  a pralesov, povinnosť zvýšiť podiel prísne chránených území?

„Cieľom Európskej komisie je chrániť všetky zostávajúce lesy a pralesy. Európska komisia sa zameriava na ochranu všetkých zostávajúcich pralesov a pralesov. Ako bolo oznámené v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, Európska komisia navrhuje právnu ochranu minimálne 30 % pevniny EÚ a 30 % morskej oblasti EÚ. Jedna tretina z nich by mala byť prísne chránená. Ide o celoeurópsky cieľ a v súčasnosti Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na vymedzení prísnej ochrany a členské štáty budú musieť navrhnúť, ktorá oblasť bude prísne chránená. Ochrana sa bude vzťahovať na rôzne ekosystémy na súši a na mori a môže sa v jednotlivých členských štátoch líšiť.“

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 požaduje zachovať všetky lesy v dobrom zdravotnom stave, aby si zachovali svoju funkciu z hľadiska ochrany biodiverzity a klímy. Rovnako tak Parížska klimatická dohoda považuje celistvé a udržateľné lesné hospodárstvo za najefektívnejší prostriedok pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Ako Európska komisia definuje alebo akú má predstavu o celistvom a udržateľnom lesnom  hospodárstve?

„V novej stratégii lesného hospodárstva EÚ sa uvádza: Na celoeurópskej ministerskej konferencii o ochrane lesov („Lesná Európa“) sa dohodlo spoločné chápanie udržateľného obhospodarovania lesov, ktoré zahŕňajú dobrovoľné zásady, usmernenia a ukazovatele, ktoré signatári používajú na monitorovanie pokroku ochrany svojich lesov. Udržateľné obhospodarovanie lesov znamená správu a využívanie lesných pozemkov takým spôsobom, aby sa zachovala ich biodiverzita, produktivita, regeneračná kapacita, životaschopnosť a ich potenciál plniť v súčasnosti a v budúcnosti príslušné ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, vnútroštátnej a celosvetovej úrovni a spôsobom, ktorý nespôsobuje škody na iných ekosystémoch.

S cieľom lepšie reagovať na nové výzvy a potreby a vzhľadom na rastúcu úlohu lesov pri plnení spoločne dohodnutých cieľov EÚ v oblasti klímy a biodiverzity, sa bude musieť posilniť rámec udržateľného obhospodarovania lesov. A to najmä pokiaľ ide o kritériá, týkajúce sa zdravia ekosystémov, biodiverzity a zmeny klímy. Cieľom rámca je, aby sa mohol stať podrobnejším nástrojom na zisťovanie a porovnávanie rôznych prístupov obhospodarovania lesov, ich vplyvu a celkového stavu lesov v EÚ. Udržateľné obhospodarovanie lesov už zahŕňa niekoľko relevantných ukazovateľov, ako napríklad množstvo odumretého dreva a rozmanitosť druhov, ale zatiaľ nevymedzuje prahové hodnoty alebo rozsahy ako referenčné hodnoty.“

Platby za uhrádzanie záväzkov, vyplývajúcich z obmedzení bežného obhospodarovania krajiny (lesov, ale aj poľnohospodárskej pôdy) z titulu ochrany prírody na Slovensku nie sú nárokovateľné, preto sa úmerne krátia možnostiam za daný rok. Ako chce, resp. dokáže Európska komisia zabezpečiť nárokovateľnosť týchto platieb a povinnosť ich uhrádzania dotknutým vlastníkom pozemkov členskými štátmi EÚ?

„Kompenzačné platby sú plne v rukách jednotlivých členských štátov. S ohľadom na rozdiely v jednotlivých členských štátoch je však potrebné  ich nastaviť individuálne. Európska komisia poskytuje značné finančné prostriedky v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktoré môžu byť na takéto kompenzácie využité. S ohľadom na to, že SPP je pravidelnou a dlhodobou súčasťou finančnej podpory EÚ vo všetkých členských krajinách, je len vecou rozhodnutia na národnej úrovni, do akej miery finančné prostriedky na potrebné kompenzácie využije, prípadne ako ich doplní/nahradí z národných zdrojov.

Slovenská republika doteraz túto možnosť nevyužila alebo využila len v minimálnej miere, zo strany EK tu však nie sú žiadne bariéry a naopak, tento finančný nástroj bol sčasti vytvorený aj pre tento účel. Nárokovateľnosť týchto platieb z hľadiska vlastníka vychádza z legislatívneho rámca a obvykle vyplýva z nastavenia systému na národnej úrovni, teda národnej legislatívy a/alebo zmluvného jednania medzi štátom a vlastníkom/vlastníkmi.“

Jozef Marko

 

Prečítané: 1056
(0 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7079

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6121

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali pod nedávno zverejnenú analýzu ich početnosti...?

Poznámka: Slovenské medvede nie sú izolované. Akí vedci sa to vlastne podpísali…

O čom sa píše

Zobrazenie:4535

Štátna ochrana prírody SR a Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe nedávno zverejnili informáciu o tom, že na základe modelovania veľkosti populácie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3328

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3303

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2501

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Hlavné správy

Lesy ČR dosiahli rekordný zisk: Hlavným dôvodom zvýšenie cien dreva - ťažba dreva klesla medziročne o pätinu

Lesy ČR dosiahli rekordný zisk: Hlavným dôvodom zvýšenie cien dreva - ťažba…

O čom sa píše

Štátny podnik Lesy Českej republiky za prvé tri štvrťroky tohto roka medziročne znásobil hrubý zisk na rekordných 7,39 miliardy korún...

Prečítajte si viac
LESY SR vyhlásia 58. významné lesnícke miesto: Do unikátneho duba sa zmestilo 12 ľudí

LESY SR vyhlásia 58. významné lesnícke miesto: Do unikátneho duba sa zmestilo…

Aktuálne

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik vyhlásia 29. novembra 2022 už 58. významné lesnícke miesto v rámci svojho projektu obnovy, dokumentácie a prezentácie lokalít jedinečným spôsobom...

Prečítajte si viac
Národné lesnícke centrum a Slovenská lesnícka komora: Spojenie výskumu a praxe

Národné lesnícke centrum a Slovenská lesnícka komora: Spojenie výskumu a praxe

Aktuálne

Výsledky aplikovaného výskumu v lesníctve je možné preniesť do praxe, pokiaľ sa spoja výskumníci a prax, píše predseda Slovenskej lesníckej komory Ing...

Prečítajte si viac
Najväčším odberateľom palivového dreva zo Slovenska je Taliansko: V kurze najmä energetická štiepka a pelety

Najväčším odberateľom palivového dreva zo Slovenska je Taliansko: V kurze najmä energetická…

O čom sa píše

Dopyt po palivovom dreve sa zvýšil naprieč Európou, jeho produkciu však nemožno zvýšiť z mesiaca na mesiac. To vyháňa ceny nahor...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora