Prihlásiť

100 rokov od vzniku štátnej Služby zahrádzania bystrín

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vzniku prvej štátnej Služby zahrádzania bystrín (ďalej Služba), ktorá bola založená v roku 1923 v Turčianskom Svätom Martine. Jej založením bol poverený lesník, prof. Ing. Dr. Leo Skatula (*12.4.1889 - †20.12.1974), vtedy mladý absolvent odboru lesné inžinierstvo na Hochschule für Bodenkultur vo Viedni. Služba mala najskôr pôsobnosť v bývalej Turčianskej župe (od 1.1.1923 Považská župa), neskôr aj v ďalších župách. Prof. Skatula od začiatku svojho pracovného pôsobenia v Službe presadzoval princípy komplexnej integrovanej starostlivosti o povodia so základnou myšlienkou premeny povrchového odtoku v povodí na podpovrchový predovšetkým prostredníctvom lesa. Zdôrazňoval, že les má v ochrane pôdy a vody prvoradé miesto. Presadzoval názor, že podklady pre projektovanie každého diela musia vychádzať z dôkladného poznania všetkých, predovšetkým hydrologických charakteristík povodia a že každá bystrina a jej povodie majú svoje špecifiká, ktoré je potrebné v projektoch dôkladne a citlivo zohľadniť. Na Slovensku sa v rokoch 1924 – 1939 (počas pôsobenia prof. Skatulu ako vedúceho Služby) vypracovalo pod jeho vedením 194 projektov s návrhom úprav bystrín a strží na celkovej dĺžke 164 km, z ktorých sa zrealizovalo 123 km s rozpočtovým nákladom 30 200 000 Kčs. Významné výročie vzniku prvej štátnej Služby, významný prínos priekopníckej práce prof. Skatulu pre činnosti lesníckych meliorácií a zahrádzania bystrín na Slovensku a jeho najvýznamnejšie diela u nás chceme pripomenúť v tomto článku.

 

Úprava Haluzického potoka a strže (1926-27)

Po viacerých menších úpravách, ktoré vznikli zásluhou Služby na pravostranných prítokoch Váhu z Bielych Karpát a Javorníkov, vznikla v rokoch 1926-1927 prvá väčšia systematická melioračná úprava Haluzického potoka a strže (okres Nové mesto nad Váhom). Pôsobením akcelerovanej vodnej erózie v bezprostrednej blízkosti obce Haluzice (geomorfologický celok Považské podolie) vznikla v priebehu rokov strž s hĺbkou 30 m a šírkou 120 m. Boli priamo ohrozené domy a hospodárske budovy v obciach Haluzice a Štvrtok. Projekt úpravy strže vznikol na priamy podnet uvedených obcí v roku 1925 a bol realizovaný v rokoch 1926-1927. Išlo o jedinečný súbor technických a biologických opatrení, ktoré mali v hornej časti strže slúžiť na stabilizáciu tvorby splavenín a v dolnej časti umožniť neškodný odtok najmä počas vyšších vodných stavov. V hornej časti bolo na celkovej dĺžke 503 m vybudovaná sústava kamenných a vegetačných prehrádzok, čím sa podarilo zastaviť ďalšie vymieľanie a prehlbovanie dna. Pod touto sústavou bola vybudovaná 4 m vysoká kamenná prehrádzka, na ktorú v dolnej časti strže nadväzovala 997 m dlhá kamenná kyneta. Okrem toho bolo potrebné proti erózii zabezpečiť strmé svahy strže. Na tento účel boli použité drevené plôtiky, kamenné múriky, klejonáž z haluziny upevnená drôtom na drevené koly. Následne boli vysadené 3-4 ročné škôlkované sadenice agáta, jelše a ďalších drevín v celkovom počte 20 000 ks. Celkové náklady úpravy predstavovali 310 000 Kč, z ktorých štát prispel 85 % a obce Haluzice a Štvrtok 15 %. Je zaujímavé, že na údržbu diela bola vytvorená tzv. udržiavacia istina v Zemskej banke v Bratislave, z úrokov ktorej sa mohlo čerpať na neskoršiu údržbu technických aj biologických súčastí diela. Pre vytvorenie určitej predstavy uvádzame, že napr. priemerný mesačný plat robotníka v tej dobe bol približne 550 Kč, úradík zarobil priemerne 1350 Kč 1 kg chleba stál 3,40 Kč, 1 l mlieka 1,95 Kč, 1 kg zemiakov 0,95 Kč atď.

Úprava bystriny Jelenec (1926-1927)

Impulzom pre vznik projektu a následnej výstavby úpravy bystriny Jelenec v Hornojeleneckej doline (Veľká Fatra) boli dve katastrofy, z ktorých prvá sa odohrala 6. februára 1924 (ničivá lavína, ktorá usmrtila 18 ľudí v osade Rybô). Druhou bola katastrofálna prívalová povodeň dňa 30. mája 1925, ktorá spustošila celé údolie. Projekt úpravy bystriny Jelenec bol vypracovaný v roku 1925, výstavba bola zrealizovaná v rokoch 1926-1927. Celková dĺžka úpravy predstavuje 3,325 km. Bolo vybudovaných 27 priečnych objektov vo forme stupňov (s výškou 0,41 – 2,0 m) a prahov (s výškou do 0,4 m). Zároveň bolo postavených 6 prehrádzok, z ktorých najvyššia v závere úpravy má výšku 5 m. Ďalej bolo skonštruovaných 11 573 m2 pozdĺžnych spevnení z kamennej dlažby do betónového lôžka s vyškárovaním cementovou maltou a 1 820 m2 pozdĺžnych drevených spevnení dna z odkôrnených výrezov jedle a smreka s priemermi 16 – 18 cm. Celkové náklady diela predstavovali 1 250 000 Kč, z ktorých prispel štát 78%, župa Pohronská (Zvolenská) 17% a obec Staré Hory 5 %. Aj v tomto prípade bol vytvorený udržiavací fond vo výške 100 000 Kč s možnosťou jeho využitia na neskoršiu údržbu a opravy stavby. Na úprave bystriny Jelenec je zaujímavých viac faktov, medzi ktoré patrí napr. precízne zohľadnenie prirodzenou morfogenézou dlhodobo ustálených úsekov bystriny Jelenec, ktoré navrhol autor projektu ponechať v prirodzenom stave. Zaujímavé a účelné bolo spevnenie dna spomínanými drevenými výrezmi na zabezpečenie nízkej drsnosti dna a zvýšenie rýchlosti prietoku v zastavaných častiach doliny (v osadách Horný Jelenec, Valentová, Rybô). Za pozornosť určite stojí aj vybudovanie funkčného rybovodu a tiež citlivé prispôsobenie navrhnutých tvarov prietokových profilov terénnym podmienkam v úsekoch s pozdĺžnym spevnením kamennou dlažbou atď. Prof. Skatula nazýval hodnotu Qmax (Q100) „katastrofálne odtokové množstvo“ a vypočítal ju pomocou Lauterburgovho vzorca, ktorý zohľadňuje hodnotu maximálnej potenciálnej hodinovej zrážkovej intenzity (126 mm). Je pozoruhodné, že táto hodnota je veľmi blízka zaznamenaným prívalovým zrážkovým intenzitám, ktoré sa vyskytli v posledných rokoch v niektorých oblastiach Slovenska a vyvolali ničivé prívalové povodne. Okrem toho sme zistili, že výsledné hodnoty Qmax (Q100), ktoré vypočítal autor projektu a použil ich v súvislosti s návrhom kapacity prietokových profilov, sú veľmi podobné hodnotám týchto veličín vypočítaných najnovšími metódami.

Úprava rieky Belá a bystriny Račková (1938-1940)

Najrozsiahlejšou systematickou úpravou, ktorú navrhol prof. Skatula počas svojho pôsobenia na Slovensku, bola úprava rieky Belá a bystriny Račková v Západných Tatrách. Zásadným podnetom na vybudovanie tejto náročnej úpravy bola prívalová povodeň dňa 11. augusta 1929, kedy spadlo v tejto oblasti 83 mm zrážok v priebehu 3 hodín s mimoriadnymi povodňovými škodami vo viacerých obciach pozdĺž Belej a v meste Liptovský Hrádok. Autor po prieskume povodí, ktorý uskutočnil v roku 1930, konštatoval, že pred realizáciou úpravy koryta je nevyhnutné snažiť sa, aby bola „dosiahnutá rovnováha odtokových pomerov v povodiach“. Sme presvedčení, že autor tým myslel na vytvorenie vhodných melioračných vodozádržných opatrení v povodí, na ktoré by po ich realizácii nadväzovali opatrenia v korytách tokov. Projekt sa skladal z dvoch častí:

I. Hospodárske a technické opatrenia v povodiach Belá a Račková s predpokladaným nákladom 1 900 000 Kč,

II. Úprava rieky Belá (km 11,054 - 19,924) a bystriny Račková (km 0,115 – 7,758) s predpokladaným nákladom 9 900 000 Kč.

Projekt bol definitívne schválený v roku 1935 s rozpočtom 6 600 000 Kč. Dielo bolo vybudované v rokoch 1938 – 1940. Dôležitou súčasťou úpravy bystriny Račková je kamenná, 10 m vysoká prehrádzka v Úzkej doline pod sútokom bystrín Račková a Jamnícky potok. Stojí za zmienku, že pred postavením tejto prehrádzky bol vybudovaný a odskúšaný jej model v mierke 1:10, čo niektorí odborníci považujú za prvý modelový výskum v zahrádzaní bystrín na Slovensku. Komplexná a dôsledná rekonštrukcia spomínanej prehrádzky sa uskutočnila v roku 2019. Prehrádzka veľmi dobre plní od svojho vzniku konsolidačnú a retenčnú funkciu; slúži na zadržiavanie vysokých a povodňových vodných stavov a zachytávanie splavenín pochádzajúcich z horných častí povodia bystriny Račková a jej mohutného pravostranného prítoku Jamnícky potok. Celková plocha povodia k profilu prehrádzky je až 35,8 km2. Súčasťou pôvodnej úpravy bystriny Račková boli aj kamenné stupne rôznej výšky a kamenné pozdĺžne spevnenia svahov koryta. Dôležitou súčasťou tejto komplexnej úpravy boli zrubové usmerňovacie výhony, ktoré mali za úlohu smerovo stabilizovať tzv. blúdiace koryto, t. j. také, ktoré menilo svoj smer a tvar po každom vyššom prietoku. 

Prínos lesníkov v ochrane krajiny pred povodňami a vodnou eróziou

Všetky tri spomínané historické diela prof. Skatulu slúžia až do súčasnosti svojmu účelu. Patria medzi často navštevované študijné a exkurzné objekty pre študentov univerzít, domácich a zahraničných odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Sú ukážkou významného prínosu činností lesníkov v ochrane krajiny pred povodňami a vodnou eróziou. Potvrdzujú skutočnosť, že aj technické melioračné opatrenia patria do systému komplexných opatrení na ochranu krajiny pred povodňami a eróziou a ak sú navrhnuté správne a realizované citlivo, viaceré z nich môžu byť využité aj v chránených územiach.

 

Prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene

Hlavné správy

Signály o zatváraní lokálnych prevádzok na spracovanie dreva: Ohrozenie malých neštátnych obhospodarovateľov lesov

Signály o zatváraní lokálnych prevádzok na spracovanie dreva: Ohrozenie malých neštátnych obhospodarovateľov…

O čom sa píše

Situácia na trhu s drevom sa opäť dramaticky zhoršila. Ceny rapídne padajú pre neschopnosť drevospracujúceho priemyslu realizovať spracované drevo na trhu...

Prečítajte si viac
Tender na lesnícke činnosti a predaj dreva za vyše 5 miliárd českých korún: Väčšie šance dáva malým a stredným firmám

Tender na lesnícke činnosti a predaj dreva za vyše 5 miliárd českých…

Aktuálne

Tender na vykonávanie lesníckych činností a predaj dreva vyhlásili Lesy Českej republiky. Ponuky môžu záujemcovia podávať do 17. októbra 2023...

Prečítajte si viac
Vo Švédsku vyrastie najväčši projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva na svete: Stockholm Wood City

Vo Švédsku vyrastie najväčši projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva…

O čom sa píše

Švédsky developer Atrium Ljungberg pripravuje najväčší projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva na svete – Stockholm Wood City. Vyrásť...

Prečítajte si viac
Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde - ani v občianskej vybavenosti

Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde - ani v občianskej…

Aktuálne

Zväz spracovateľov dreva SR v dnešnej informácií pre masmédiá píše, že bez ohľadu na to, kto sa ako pozerá na rozvoj...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora