Prihlásiť

Mníška veľkohlavá a jej gradácia v rokoch 2019 - 2020

Milan Zúbrik, Slavomír Rell, Andrej Kunca, Juraj Galko, Jozef Vakula, Roman Leontovyč, Andrej Gubka, Christo Nikolov 

O výskyte mníšky veľkohlavej sme písali v časopise Letokruhy 02/2019. Začiatkom roku 2019 sme konštatovali, že „mníška veľkohlavá v roku 2018 zvýšila svoju početnosť na výmere viac ako 17 400 ha. Z toho na výmere cca 15 100 ha dôjde len k slabému žeru a k približne 5 – 20 % defoliácii stromov. Na ploche s výmerou cca 2 300 ha dôjde v roku 2019 k stredným až silným žerom, s defoliáciou 70 – 100 % - nakoľko početnosť tam kolíše medzi 2 – 20 znáškami priemerne na 1 strom. Lokality s najvyššou početnosťou škodcu sú v okolí Šenkvíc a Budmeríc (Lindava) a tiež v okolí Čifár a na niektorých ďalších miestach.“

Ako sa v roku 2019 naplnila naša prognóza z roku 2018?

LOS podrobne mapovala vzniknutú situáciu. Intenzívne spolupracovala s ÚKSUP-om a veľkými subjektami obhospodarujúcimi lesy, aby bolo možné vznikajúcu situáciu zvládnuť. Najmä, aby boli pripravené potrebné množstvá prípravku, povolenia, vydávala stanoviská, komunikovala so štátnou ochranou prírody a sledovala vývoj populácie škodcu.

Priebeh gradácie v roku 2019

Lokality v okolí Šenkvíc sme navštívili dňa 17. apríla 2019. Na vaječných znáškach už boli prítomné húsenice prvého instaru. Liahnutie húseníc začalo niekedy okolo 10. – 15. apríla 2019. Ďalšia kontrola porastov sa zrealizovala 2. a 3. mája 2019. V hojnom počte boli nájdené húsenice I. a II. štádia. Defoliácia stromov bola len minimálna.

V polovici mája 2019 sme pozorovali, že prevažná väčšina húseníc sa nachádzala v III. štádiu, pričom stále bol vysoký aj podiel húseníc I a II. štádia. Vývoj húseníc bol nerovnomerný - zrejme ich ovplyvnilo chladné a vlhké počasie koncom apríla a začiatkom mája. Zdravotný stav húseníc bol dobrý, neboli zistené žiadne uhynuté húsenice. Konštatovali sme stratu olistenia cca 20 %.

Ďalšie návštevy lokalít sa zrealizovali 5. a 6. júna 2019. Na niektorých lokalitách bol zistený zaujímavý jav. Na kmeni v časti od päty kmeňa do výšky 2 – 3 m sa nachádzali sústredené húsenice a to napriek tomu, že v korunách stromov bolo stále dostatok listov. Húsenice boli živé, avšak málo pohyblivé a málo vitálne. Časť húseníc bolo mŕtvych. Takáto situácia bola v okolí Šenkvíc, pri Viničnom, Červenom Majeri, v lokalite Lindava pri Štefanovej a v menšej miere aj v okolí Čifár. Odobrané boli vzorky mŕtvych húseníc a laboratórne vyšetrenie potvrdilo hromadný výskyt entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga. V porastoch došlo k silnej defoliácii. Defoliáciu cera sme odhadli na 70 – 90 %. Duby boli defoliované len na 20 – 40 %.

Ďalšie kontroly porastov boli realizované 12. až 14. júna a potom 20. júna 2019. V spodnej 2 – 3 m časti kmeňov sa stále nachádzali húsenice vo veľkom množstve. Prevažná časť z nich však už bola uhynutá. Defoliácia porastov dosahovala 100 %. Húsenice okrem duba a cera poškodili aj iné dreviny a kry rastúce v podraste – ruže, javor poľný, čerešne, vtáčí zob a pod.

Rojenie prebiehalo pomerne skoro, bolo prevažne slabé a vrcholilo v období medzi 1. – 15. júlom 2019.

Škodlivosť

Defoliácie porastov boli sprevádzané mimoriadne intenzívnym výskytom huby drobnomúčka (múčnatka) dubová Microsphaera alphitoides. Stromy po defoliácii síce vyrašili pomerne skoro nové listy, ale nedokázali obnoviť listovú plochu v plnom rozsahu. Ešte aj začiatkom septembra bolo na záberoch z dronov stále vidieť výrazný rozdiel medzi napadnutými porastami a porastami bez výskytu mníšky. Zistili sme zvýšený výskyt chrobačiarov a suchý stromov.

Obranné opatrenia

Podľa informácií LOS neboli na území Slovenska 2019 vykonané žiadne priame obranné opatrenia. Opatrenia boli v roku 2019 plánované na výmere cca 2 000 ha. Na celej uvedenej výmere bola organizačne a finančne zabezpečená a pripravená aplikácia biologického prípravku na báze baktérie Bacillus thuringiensis - ktorý LOS odporúčala ako jediný vhodný prípravok. Opatrenia však nebolo možné zrealizovať vo vhodnom agrotermíne, nakoľko v tom čase ešte nebolo známe stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia k žiadostiam na realizáciu ošetrení.

Zhrnutie vývoja v roku 2019

Gradácia škodcu sa v roku 2019 objavila na tých lokalitách ako bolo prognózované. Mala však podstatne nižšiu intenzitu ako sa očakávalo. Začiatkom júna bol totiž zistený hromadný výskyt nepôvodnej huby E. maimaiga, ktorá neočakávane (predpokladáme, že najmä v nadväznosti na vlhký a studený máj) spôsobila predčasný kolaps viacerých lokálnych populácií mníšky, najmä v okolí Šenkvíc a Čifár. V nadväznosti na tento stav bolo rojenie imág v roku 2019 na prevažnej väčšine lokalít slabé.

Prognóza na rok 2020

Koncom roku 2019 LOS opätovne, v spolupráci s MPRV SR, užívateľmi a vlastníkmi lesov, zmapovala početnosť mníšky veľkohlavej na Slovensku. LOS konštatuje, že mníška veľkohlavá v roku 2020 pravdepodobne zvýši svoju početnosť na výmere cca 13 000 ha, čo je o 28 % menšia plocha ako sa očakávalo v roku 2019. Existuje reálne riziko, že v roku 2020 dôjde k silnému žeru len na cca 50 – 100 ha - na rozdiel od roku 2019, kedy sa holožery očakávali na výmere cca 2300 ha. Odhad pre rok 2020 (Obrázok 4) teda znamená výrazný pokles ohrozenej výmery. Entomopatogénna huba E. maimaiga, ktorá sa objavila v roku 2019 na väčšine lokalít, pravdepodobne zníži intenzitu gradácie mníšky veľkohlavej aj v roku 2020.

Hlavné správy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informuje o priebehu Dňa zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš, ktorý...

Prečítajte si viac
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene o stretnutí so zástupcami spoločnosti PRP: Možnosti spolupráce vo vede, výskume, záverečných prácach, stážach a praxi

Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene o stretnutí so zástupcami spoločnosti PRP:…

Aktuálne

Katedra drevárskych technológií Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene informuje na sociálnej sieti o tom, že na 22. apríla 2024 pripravila...

Prečítajte si viac
Analýza: Premnoženie raticovej zveri

Analýza: Premnoženie raticovej zveri

O čom sa píše

V posledných rokoch sme zaznamenali výrazný nárast počtu raticovej zveri a veľkosti ich geografického areálu, pričom došlo k jej premnoženiu. To malo dopad...

Prečítajte si viac
Názor: Keď zlodej kričí - chyťte zlodeja

Názor: Keď zlodej kričí - chyťte zlodeja

Aktuálne

Toto prirovnanie mi prišlo na um, keď som čítal rozhorčenie bývalého štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR Michala Kiču. Demokrata...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora