Prihlásiť

Čo prináša novela zákona o lesoch?

Účelom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch a o zmene zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z. (ďalej len „novela zákona o lesoch“) je takisto, ako pri samotnom zákone, zachovanie, zveľaďovanie a ochrana lesov ako zložky životného prostredia a prírodného bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií a zabezpečenie diferencovaného, odborného a trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.

MP SR pri vypracovaní novely zákona o lesoch vychádzalo z praktických skúseností pri aplikácii zákona, z podaní rôznych subjektov upozorňujúcich na niektoré sporné ustanovenia, ako aj žiadostí o vysvetlenie ustanovení zákona a jeho súvislostí s inými právnymi predpismi. Na predloženie návrhov a podnetov vyzvalo aj orgány štátnej správy lesného hospodárstva a novelu pripravovalo v rámci komisie zloženej zo zástupcu ministerstva, zástupcu Lesov SR, š.p.(ako najväčšieho obhospodarovateľa lesov), zástupcu Národného lesníckeho centra, zástupcu Štátnej ochrany prírody SR a zástupcu nominovaného Radou združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Návrh novely zákona o lesoch bol 8. decembra 2006 opätovne prerokovaný s vlastníkmi neštátnych lesov, ktorých oprávnené požiadavky boli do materiálu zapracované a zároveň na základe ich požiadavky na zúženie návrhu boli vypustené novelizačné ustanovenia, ktoré neboli zásadného charakteru, respektíve ktoré nenadväzovali na iné ustanovenia.

Takto upravený návrh vedenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky schválilo 25. januára 2007 a následne 2. februára 2007 predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého bolo k návrhu novely zákona o lesoch uplatnených takmer 150 pripomienok, z toho 53 zásadných. K zásadným pripomienkam, ktoré neboli predkladateľom akceptované, sa uskutočnili rozporové konania. Nevyriešené zostali len dve pripomienky a to pripomienka Lesoochranárskeho združenia Vlk, ktoré požadovalo vypustenie zákazu voľného púšania domácich zvierat a psov na lesných pozemkoch a pripomienka Platformy pre NATURA 2000, ktorá požadovala stiahnutie predloženého návrhu zákona z legislatívneho procesu. Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska vzniesla požiadavku na vypracovanie nového zákona o lesoch, zároveň odporučila, aby zásadné problémové ustanovenia zákona č. 326/2005 Z. z., ktoré neumožňujú plnú funkčnos lesného hospodárstva boli riešené novelou, ktorá by nemala obsahova viac než 5 zmien. Nevzniesla však žiadne konkrétne výhrady k jednotlivým navrhovaným ustanoveniam novely zákona o lesoch a prerokovania v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa jej zástupcovia nezúčastnili napriek skutočnosti, že boli dvakrát vyzvaní na rokovanie.

Po dopracovaní návrhu novely zákona o lesoch v zmysle pripomienok vznesených na medzirezortnom pripomienkovom konaní bol tento 29. marca 2007 predmetom rokovania Rady vlády pre verejnú správu, ktorá ho odporučila prerokova vo vláde SR. Návrh taktiež 3. apríla 2007 prerokovala a s pripomienkami schválila Legislatívna rada vlády SR, ktorá po dopracovaní vznesených pripomienok odporučila jeho predloženie na rokovanie vlády SR, ktorá návrh novely zákona o lesoch 18. apríla 2007 schválila. Následne bol predložený na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, pričom sa predpokladá jeho prerokovanie v prvom čítaní na 10. schôdzi NR SR v máji tohto roka.

Pripravované zmeny v zákone o lesoch

Návrh novely zákona o lesoch je zameraný na vyriešenie problémov, ktoré pri aplikácii zákona v praxi spôsobujú problémy a neumožňujú zabezpeči odborné hospodárenie v lesoch v súlade princípmi trvalo udržateľného rozvoja a rieši pä základných okruhov problémov a to:

– hospodárske spôsoby a ich formy,

– výber vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu ich úhrady,

– odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery,

– ochranu lesných pozemkov,

– podmienky výkonu odbornej správy lesov.

Hospodárske spôsoby a ich formy

Novelou zákona o lesoch sa zapracováva možnos použitia holorubného hospodárskeho spôsobu v prísne určených prípadoch a to v borovicových lesných porastoch, v topoľových a agátových lesných porastoch, v energetických porastoch a na lesných plantážach. Ide o prípady, kedy obnovu lesa nie je možné (napríklad z hľadiska prírodných podmienok, z ekonomického hľadiska) dosiahnu ostatnými hospodárskymi spôsobmi. V energetických porastoch a na lesných plantážach navyše ide o obnovu porastov často ešte pred dosiahnutím veku fruktifikácie (produkcie semena a semennej suroviny), preto neprichádza do úvahy ich prirodzená obnova. Navyše použitie iného hospodárskeho spôsobu by v daných prírodných podmienkach bolo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov ekonomicky neúnosné. Zároveň sa upresňuje maximálna výmera, na ktorej možno použi veľkoplošnú formu hospodárskeho spôsobu holorubného a podrastového na 7,5 hektára. Taktiež sa upravuje možnos priraďovania obnovných rubov, keď v prípade holorubného hospodárskeho spôsobu sa najmenšia prípustná vzdialenos susedných obnovných rubov, ako aj ich vzdialenos od plochy s lesným porastom nezabezpečeným rovná minimálne ich šírke. Pri podrastovom hospodárskom spôsobe sa táto podmienka uplatňuje len pri dorube, keďže tento hospodársky spôsob predpokladá pri obnove využívanie bočného svetla aj z uvoľnených, presvetlených plôch, na ktorých boli vykonané všetky jeho fázy.

Výber vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu ich úhrady

Samostatnou oblasou riešenou v novele zákona o lesoch je systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu úhrady nákladov súvisiacich s vyhotovením lesného hospodárskeho plánu. Týmto návrhom sa vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa umožňuje samostatne rozhodnú o tom, kto bude vyhotovovateľom lesného hospodárskeho plánu pre príslušný lesný celok. Keďže takouto zmenou dochádza aj k zmene spôsobu jeho výberu (nie je garancia najnižšej ceny pri dodržaní ostatných kvalitatívnych kritérií) a nepostupuje sa podľa zákona o verejnom obstarávaní, vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa na základe uzatvoreného zmluvného vzahu s vyhotovovateľom plánu vyhotovenie plánu uhradí. S cieľom zjednotenia podmienok na vyhotovovanie plánu a teda aj efektívnejšieho a hospodárnejšieho zabezpečovania nielen samotného obstarávania, ale aj vyhotovovania plánov sa ukladá ministerstvu zabezpečova verejné obstarávanie na vyhotovenie plánu. Touto činnosou však v prípade potreby môže poveri príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu zriadenú ministerstvom.

Odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery

Návrhom novely zákona sa rušia ustanovenia o zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov s malou výmerou poverenou organizáciou na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, pretože zákon o lesoch zaviedol rôznu ochranu vlastníctva lesného majetku podľa jeho výmery, to znamená rozdielny prístup k vlastníkom, ktorých úhrnná výmera majetku presiahne, respektíve je do 25 hektárov. Predmetné ustanovenia sú v rozpore s Ústavou SR, ktorá v čl. 20 ods. 1 jednoznačne deklaruje, že vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Predmetné ustanovenia zákona sú na návrh skupiny poslancov predmetom posudzovania na Ústavnom súde SR.

Ochrana lesných pozemkov

Podľa zákona o lesoch je potrebné uhradi náhradu za stratu mimoprodukčných funkcií lesov (ďalej len „odvod“), ako jeden z nástrojov na ochranu lesných pozemkov pred ich využívaním na iné účely, len v prípade, ak dochádza k odlesneniu lesného pozemku. Navrhovanými úpravami sa odstraňujú nejasnosti pri pojme „odlesnenie“, keď na účely náhrady straty mimoprodukčných funkcií lesov (odvod) treba ako na zalesnený hľadie napríklad aj na lesný pozemok, na ktorom boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnovy, alebo ak bol z lesného pozemku lesný porast odstránený protiprávnym konaním. Takouto úpravou sa zabraňuje špekulatívnym konaniam s cieľom vyhnú sa plateniu odvodu, napríklad protiprávnemu odstráneniu lesného porastu pred jeho vyňatím, keď výška odvodu môže by vyššia než prípadné použitie niektorých represívnych nástrojov za odstránenie lesného porastu. Taktiež sa dopåňa spôsob výpočtu odvodu v prípade, ak tento nasleduje hneď po dočasnom vyňatí.

Podmienky výkonu odbornej správy lesov

Vo vzahu k vykonávaniu odbornej správy lesov sa novelou zákona o lesoch spresňuje ustanovenie zákona tak, aby bolo jednoznačne možné na zabezpečenie odbornej správy lesov urči aj právnickú osobu, ktorá je oprávnená zabezpečova činnos odborného lesného hospodára. Zároveň sa dopåňa spôsob úhrady straty z výnosov z predchádzajúcich rokov a rieši spôsob vzniku a zániku záložného práva uplatneného na lesný majetok vlastníka, kde vykonáva odbornú správu lesov hospodár určený rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy a na ktorom sa nedosiahne výnos z hospodárenia v lesoch.

Autor: Ing. Pavol László, Sekcia lesnícka Ministerstva pôdohospodárstva SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v tomto roku vybudujú 16 poldrov a vodných stavieb

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v…

Aktuálne

Ochrana obyvateľov a majetku pri sezónnych prívalových dažďoch je prvoradá, uvádza na sociálnej sieti Ministerstvo obrany SR a pokračuje informáciou, že...

Prečítajte si viac
Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa do veľkého problému

Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa…

O čom sa píše

Slovensko toto leto trápia početné útoky medveďov na ľudí, ktoré prichádzajú takmer každý týždeň. Verejnosť sa tak stále častejšie obracia...

Prečítajte si viac
Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom teréne

Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom…

Aktuálne

Mestské lesy Košice a. s., obhospodarujúce vyše 20 000 hektárov, musia podľa slov riaditeľa Ing. Františka Beliho každoročne zvládnuť niekoľko...

Prečítajte si viac
Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora