Prihlásiť

Analýza: K vývoju lesníctva na Slovensku počas ostatných 75 rokov a návrh riešenia súčasnej situácie – potrebujeme novú štátnu lesnícku politiku so skĺbením potrieb všetkých nárokových skupín

V príspevku stručne hodnotíme vývoj v lesníctve na Slovensku od 2. svetovej vojny až do súčasnosti. Ide o dlhý vývoj, preto je veľmi ťažko vybrať z neho to najdôležitejšie. Napriek tomu sme sa o to pokúsili. Je to tak preto, lebo v súčasnosti sa rozhoduje, možno povedať bez zbytočného pátosu, o ďalšej existencii tohto odvetvia. Konkrétne najmä o tom, či v ďalších rokoch bude mať multifunkčný charakter, alebo bude len príveskom iných odvetví. Vývoj sme rozdelili do dvoch období, od 2. svetovej vojny do roku 1989 a následne po zmene spoločenského zriadenia v uvedenom roku. Osobitnú pozornosť venujeme súčasnej situácii. Odporúčame spracovať návrh novej štátnej lesníckej politiky, ktorá bude v súlade s potrebami a požiadavkami spoločnosti 21. storočia.

Doporučený Ilustračné foto: Vincent Synák Ilustračné foto: Vincent Synák

Vývoj lesníctva po 2. svetovej vojne

Po 2. svetovej vojne sa v ČSR zmenilo spoločenské zriadenie. Stali sme sa súčasťou východného bloku. Prikročilo sa k budovaniu socializmu, kde jadro rozvoja bolo v direktívnom (plánovitom) riadení hospodárstva.

Z hľadiska rozvoja lesníctva prvým krokom v tomto období bolo prijatie zákona č. 206/1948 Zb., ktorý okrem iného obmedzil používanie holorubného hospodárskeho spôsobu. V 50. rokoch sa v lesoch Slovenska realizoval všeobecný stanovištný prieskum, čo bol veľmi významný pokrok z hľadiska ekologizácie lesného hospodárstva (LH). Od roku 1961 nadobudol účinnosť nový súborný lesný zákon č. 166/1960 Zb., ktorým bol zavedený podrastový hospodársky spôsob. Tento zákon sa stal východiskom pre tvorbu ďalších súborných zákonných opatrení, a to zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch (federálny zákon) a č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe LH (národný zákon).

V tomto prvom období po 2. svetovej vojne boli veľké požiadavky na drevnú surovinu. Najprv na rekonštrukciu zničenej, či poškodenej infraštruktúry, následne v ďalších rokoch na hospodársky rozvoj štátu. Zvýšené požiadavky na drevo viedli k prekračovaniu etátov ťažieb, čo bol závažný problém LH. Únosný etát bol v tomto období mierne nad 4 mil. m3 dreva. Vyplývalo to zo skutočností, že rubne zrelé porasty mali malé zastúpenie. Konkrétne v hospodárskych lesoch mali porasty staršie ako 80 rokov len 15 % zastúpenie. Preto sa prijímali významné opatrenia na zvyšovanie drevnej produkcie. LH sa napojilo na štátny rozpočet – realizácia úloh, pokiaľ išlo o verejný záujem sa financovala zo štátnych zdrojov.

Začala sa široko koncipovaná akcia zvyšovania drevnej  produkcie výsadbou rýchlo rastúcich drevín, najmä topoľov a vŕb. Ďalším opatrením bolo zalesňovanie poľnohospodárskych pozemkov, ktoré sa delimitovali do lesného pôdneho fondu. V roku 1961 bol prijatý významný dokument: Generálny plán zveľadenia lesného a vodného hospodárstva. Jeho cieľom bolo dosiahnuť využívanie pôd sozameraním na znižovanie škôd na prírodnom prostredí. Z nepriamych metód zveľaďovania lesov to bola napríklad podpora rozvoja lesníckeho školstva, vedy a výskumu, projekcie a ďalšieho vzdelávania.

Metódy riadenia LH zo strany štátu v tomto období mali v podstate dvojaký charakter. Prvú skupinu tvorili opatrenia týkajúce sa obhospodarovania lesov, o čom sme doposiaľ hovorili. Druhá skupina mala najmä politický charakter. Tvorili ju legislatívne opatrenia prostredníctvom ktorých prechádzali neštátne lesy do vlastníctva alebo užívania štátu. Týmito opatreniami zanikol v LH na Slovensku neštátny sektor. Išlo o závažne porušenie práv vlastníkov neštátnych lesov. Preto prvoradou úlohou po zmene spoločenského zriadenia v roku 1989 bolo odstrániť následky týchto politických rozhodnutí.

V uvedenom období narastali problémy v ochrane lesov. V roku 1964 vznikla na Slovensku prvá veľká vetrová kalamita. Postihla najmä ihličnaté (prevažne smrekové) porasty. Objem polomov prekročil 5 mil. m3 dreva. V neskoršom období mali veľmi nepriaznivý vplyv na lesy imisie. Škodlivé látky v ovzduší vznikali v dôsledku spriemyselňovania Slovenska, ako aj prenosom zo susedných regiónov, najmä Česka a Poľska.

Na hynutí lesov sa podieľali aj ďalšie škodlivé činitele. Koncom 70. rokov hynuli dubiny (tzv. hromadné hynutie duba) a v 80. rokoch najmä smrekové porasty. Pretrvávalo hynutie jedľových porastov. Narastali škody zverou. V uvedených rokoch sa realizoval celý rad ochranných opatrení, čo vo významnej miere prispelo k zachovaniu a ochrane lesov na Slovensku.

Nepriaznivý vplyv na stav lesov mali aj požiadavky štátu na zvyšovanie krátkodobej efektívnosti LH. V dôsledku čoho sa v druhej polovici tohto obdobia znovu začali viac používať holorubné formy obhospodarovania lesov. To v značnej miere narušilo ekologizáciu lesníctva na Slovensku.

Súhrnne ale možno povedať, že lesy na Slovensku dosahovali na konci uvedeného obdobia primerané parametre. Lesy na našom území sa zachovali, v rámci možností chránili a dokonca aj podstatne zveľadili. Zvýšila sa lesnatosť územia (v roku 1945 bola 36 %), zaviedlo sa diferencované obhospodarovanie lesov podľa prevládajúcich funkcií, stúpli porastové zásoby (vďaka tomu bolo v súčasnosti možné ťažbu dreva takmer zdvojnásobiť).

Obmedzovalo sa používanie holorubného hospodárskeho spôsobu, drevinové zloženie porastov sa určovalo podľa vlastností prostredia. Boli postavené lesné cesty a budovy, zavedené nové stroje a zariadenia, rozvíjalo sa lesnícke vzdelávanie, výskum atď.

Obdobie po roku 1989

Významným krokom v štátnej lesníckej politike v tomto novom období bolo schválenie Štátneho fondu zveľadenia lesa SR (ŠFZL SR). Z neho bolo možné čerpať nevyhnutné finančné prostriedky na pestovanú činnosť, ako aj na zabezpečenie verejnoprospešných funkcií lesa.

Oficiálnou štátnou politikou po roku 1990 bola privatizácia štátneho majetku. Takto sa sprivatizoval drevársky priemysel. V LH sa lesy vo vlastníctve štátu neprivatizovali. Snahou bolo zachovať ich verejnoprospešný charakter. Privatizovali sa tu len niektoré činnosti, ktoré zabezpečovali dodávateľsky štátnym aj neštátnym lesom služby najmä v pestovnej a ťažobnej oblasti.

Hlavnou úlohou LH v týchto rokoch bolo realizovať reprivatizáciu lesov, t.j. vrátenie lesov pôvodným vlastníkom. Takto došlo ku konštituovaniu lesníckeho neštátneho sektoru. Zásadné usmernenie ďalšieho vývoja v lesníctve na Slovensku vzniklo v roku 1993, keď vláda SR a NR SR schválili Stratégiu a koncepciu rozvoja lesníctva na Slovensku a Zásady štátnej lesníckej politiky.

V nadväznosti na uvedené dokumenty sa novelizovali právne predpisy. Išlo tu jednak o usporiadanie  vlastníckych a užívacích vzťahov k lesom (v zmysle zákonov č. 229/1991 Zb. a č. 330/1991 Zb), čiže o reprivatizáciu lesov. Ďalej to boli novely zákonov o lesoch (č. 61/1977 Zb., č. 100/1977 Zb., č. 131/1991 Zb.). Potom  to bol nový lesný zákon č. 326/2005 Z. z., a jeho novely v rokoch 2014, a nakoniec v roku 2020.

Následne, najmä v deväťdesiatych rokoch sa prijímali rozvojové programy, zamerané na zabezpečenie ekologizácie LH, realizáciu nápravných opatrení v lesoch poškodených imisiami, zalesňovanie pozemkov nevhodných na poľnohospodársku výrobu, rozvoj lesníctva, program Drevo – surovina 21. storočia a plán rozvoja vidieka a ďalšie. 

S odstupom rokov musíme konštatovať, že realizácia nešla v súlade s týmito zámermi. Tak ako sa menili vládnuce štruktúry štátu, menili sa aj zámery uvedené v uvedených dokumentoch. Zrušil sa inštitút „verejnoprospešnosti“ štátnych podnikov, ŠFZL SR atď. Postupne dochádzalo k marginalizácii LH, čo možno veľmi jednoducho demonštrovať na poskytovaní finančných prostriedkov tomuto odvetviu z verejných zdrojov. V roku 1989 ich objem bol 37 mil. eur. V rokoch 2004, 2005 to bolo v stálych cenách už len 1 mil. eur ročne.  Ani v ostatných rokoch 2015 – 2019 sa situácia podstatne nezmenila. V stálych cenách podpora z verejných zdrojov bola priemerne ročne 6 mil. eur, čo je približne len 1/6 roku 1989.

V porovnaní so zahraničím sa ani nedá hovoriť o tom, aká bieda vznikla v lesníckom odvetví na Slovensku.  A to nie je všetko. V roku 2004, vznikla na Slovensku veľká vetrová kalamita. Následne došlo tu k takému premnoženiu podkôrneho hmyzu, že to nemá obdobu v celej histórii LH na Slovensku. Ďalej v roku 2014 vznikla ďalšia vetrová kalamita. Následne sa premnožil podkôrny hmyz, čím sa stav lesov, najmä smrečín, postupne zhoršoval. Zároveň sa postupne zhoršovala celková kondícia a odolnosť lesných ekosystémov v dôsledku nepriaznivých javov (najmä sucha), ktoré sú spojené s prebiehajúcou klimatickou zmenou.

Situácia v súčasnosti je v lesníckom odvetví kritická. O tom, ako by sa s lesmi malo nakladať už nerozhodujú odborníci, ale v podstate ide o politické rozhodnutia. Neberú sa do úvahy doterajšie výsledky lesníckej vedy a výskumu a praktické skúsenosti. Odmietnuť treba jednostranné požiadavky ochrany prírody, ktoré presadzujú len svoje záujmy, bez zreteľa na poslanie a úlohy lesov a LH v 21. storočí. Ide o veľmi významné ekonomické, ekologické a sociálne funkcie lesov. Samozrejme aj o práva vlastníkov lesov a nároky a požiadavky obyvateľstva žijúceho najmä na vidieku.

Čo v súčasnej situácii navrhujeme?

Sme presvedčení, že primárne treba spracovať návrh novej štátnej lesníckej politiky. Obsahovať by mala skĺbenie potrieb a požiadaviek všetkých nárokových skupín na lesy do harmonického celku, a to tak z výrobnej sféry, ako aj lesníckych verejnoprospešných služieb. Nová štátna politika by obsahovala aj ekonomické kalkulácie nákladov a príjmov, a to tak za výrobnú sféru ako aj za lesnícke služby. Išlo by o celoštátny dokument, záväzný pre  všetky subjekty, ktoré majú požiadavky na lesy. Pritom by sa zachovala celistvosť lesníctva. Zároveň by sa tu uviedli aj diferencie podľa toho či ide o štátny alebo neštátny lesnícky sektor. Ďalej taktiež požiadavky a potreby  obyvateľstva, najmä žijúceho na vidieku.

Treba si uvedomiť, že sa mení celkový náhľad obyvateľstva na funkcie a poslanie lesa. Zároveň sa modifikujú rastové či dokonca existenčné pomery lesných ekosystémov, a to najmä v dôsledku klimatickej zmeny. Vo všeobecnosti platí, že súčasná doba je mimoriadne dynamická a nepraje oblastiam, ktoré na zmeny nedokážu reagovať. Preto aj LH musí na takýto stav náležite reagovať a nanovo jasne zadefinovať priority lesov a lesníctva na Slovensku.

Jozef Konôpka

               

 

Prečítané: 265
(4 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné a logické fakty

Názor: Debata s ochranármi o medveďoch je zbytočná, ak odmietajú akceptovať jasné…

O čom sa píše

Zobrazenie:9739

Boli to práve poľovníci, ktorí pred 90 rokmi začali medvede chrániť a vďaka nim u nás nevyhynuli. Preto je nekorektné...

Odkaz lesníka aktivistovi po zhromaždení vlastníkov a obhospodarovateľov lesov vo Svite: Bol som tam, ty nie. Klameš!

Odkaz lesníka aktivistovi po zhromaždení vlastníkov a obhospodarovateľov lesov vo Svite: Bol…

O čom sa píše

Zobrazenie:8232

Zaslúžilý lesník Peter „Brčo“ Šiška v bohatej diskusii na sociálnej sieti, ktorú rozvírilo zhromaždenie vlastníkov a obhospodarovateľov lesov na protest proti návrhu...

Obyvatelia obce Dúbravy sa cítia ohrození medveďmi: Chceme, aby o tom médiá informovali

Obyvatelia obce Dúbravy sa cítia ohrození medveďmi: Chceme, aby o tom médiá…

Aktuálne

Zobrazenie:7173

V našej obci Dúbravy, časť Iviny, bol 28. júla tohto roka nájdený zastrelený medveď. 22. augusta predpoludním medvedica napadla obyvateľa...

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na článok v Denníku N: Tendenčné a zavádzajúce vyjadrenia na adresu lesníkov

Dekan Fakulty lesnické a drevařské ČZU v Prahe prof. Marušák reaguje na…

O čom sa píše

Zobrazenie:6598

Prof. Ing. Róbert Marušák, PhD., dekan Fakulty lesnické a dřevařské Českej zemědělskej univerzity v Prahe vo svojom najnovšom statuse na sociálnej...

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má existenčné problémy. Kvôli ochranárom

Glosa: Z ôsmich salašov ostal vo Vrátnej jediný a aj ten má…

O čom sa píše

Zobrazenie:5602

Pred dvoma týždňami som sa stretol s predsedami troch urbárov, ktorých podielnici vlastnia pôdu vo Vrátnej doline pri Terchovej v Malej Fatre...

Výzva predsedu oblastnej lesníckej komory: Lesníci z presvedčenia, naberte odvahu a postavte sa proti totalitným manierom

Výzva predsedu oblastnej lesníckej komory: Lesníci z presvedčenia, naberte odvahu a postavte…

Aktuálne

Zobrazenie:4502

Predseda Oblastnej komory Banská Bystrica Ing. Igor Viszlai na stránke Slovenskej lesníckej komory na sociálnej sieti vyzval všetkých členov tejto...

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Na kalamitisku sa predstavili lesníci ako praví ochrancovia prírody. Kto spôsobil žalobu a komu bude určená pokuta za hlucháňa?

TÝŽDŇOVKA: Na kalamitisku sa predstavili lesníci ako praví ochrancovia prírody. Kto spôsobil…

Aktuálne

Udalosťou tohto týždňa bolo piatkové vyhlásenie predsedu Národnej rady SR a hnutia Sme rodina po stretnutí so zástupcami Slovenskej lesníckej komory...

Prečítajte si viac
Lesy ČR: Podkôrniková kalamita ustupuje – obnovíme lesy aj cesty

Lesy ČR: Podkôrniková kalamita ustupuje – obnovíme lesy aj cesty

O čom sa píše

Podkôrniková kalamita, ktorá v českých lesoch naplno vypukla v roku 2018, je za svojim vrcholom a ustupuje. Na Morave kalamita už odznela, pod...

Prečítajte si viac
Agrorezort: Nedopusťme ďalšiu kalamitu – ochráňme zdravé porasty pred podkôrnikom

Agrorezort: Nedopusťme ďalšiu kalamitu – ochráňme zdravé porasty pred podkôrnikom

Aktuálne

Vietor, ktorý sa tento rok prehnal v noci zo 14. na 15. júla Liptovom, napáchal škody obrovských rozmerov. Za obeť...

Prečítajte si viac
Vláda schválila Zelenú správu 2020: Minuloročná ťažba dreva bola nižšia ako objem dreva, ktorý za ten istý čas v lesoch prirástol

Vláda schválila Zelenú správu 2020: Minuloročná ťažba dreva bola nižšia ako objem…

Aktuálne

Tržby a výnosy lesného hospodárstva SR (LH) dosiahli vlani 865,81 mil. eur. V porovnaní s rokom 2019 klesli o 12,6...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex

MPRV SR - Lesy, drevo, poľovníctvo