Prihlásiť

95 Rokov od vzniku prvého lesníckeho múzea na Slovensku

Prípravné obdobie

Ak chceme hovoriť o začiatkoch slovenského lesníckeho múzejníctva, musíme spomenúť aj snahy, ktoré sa v tomto smere prejavovali v Čechách a na Morave ešte pred I. svetovou vojnou. Už v roku 1907 česká lesnícka organizácia „Jednota českých lesníků zemí koruny české“ vychádza s požiadavkou o zachovanie pamiatok a histórie českého lesníctva. Tieto snahy v priebehu ďalších rokov silneli a po roku 1918 sa realizovali utvorením prípravného výboru lesníckeho múzea, v ktorom bolo zastúpené Ministerstvo zemedelstva. Český odbor Zemedelskej rady, Matica lesnícka a Ústredná jednota československého lesníctva.

Na Slovensku môžeme prvé snahy o založenie lesníckeho múzea datovať do 20. rokov 20. storočia. Aktivity vychádzali z Riaditeľstva štátnych lesov a majetkov v Banskej Bystrici, ktoré plánovalo založiť lesohospodárske múzeum. Pôvodcom myšlienky bol Július Barták, účtovný revízor riaditeľstiev Štátnych lesov a majetkov.

Nemalé úsilie, ktoré jednotlivé organizácie vyvinuli, vyvrcholilo 16. mája 1927, kedy sa v Prahe konalo prvé valné zhromaždenie Lesníckeho múzea. Na valnom zhromaždení bol schválený ústredný výbor lesníckeho múzea zložený zo zástupcov spomínaných inštitúcií a tiež boli zvolené aj miestne výbory pre jednotlivé lesnícke múzeá v Čechách, na Morave a Sliezsku, Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Ich úlohou bolo starať sa o zachovanie lesníckych pamiatok na svojom území.

Slovenské Lesnícke múzeum bolo samostatnou zložkou Zemedelského múzea v Bratislave, organizačne bolo začlenené do Československého zemnedelského muzea v Prahe a bolo jeho autonómnou súčasťou.

Miestny výbor a jeho aktivity

Za prvý rok činnosti Lesníckeho múzea v Bratislave možno pokladať rok 1927, kedy začal pracovať Miestny výbor Lesníckeho múzea. Za predsedu Miestneho výboru bol zvolený Ing. Juraj Martinka, riaditeľ Štátnych lesov a majetkov v Liptovskom Hrádku, za jednateľa referent Zemedelskej rady František Vodička a za ďalšieho člena výboru lesný asistent Ing. Ministr. Ostatní členovia výboru, podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, boli zvolení na ustanovujúcej schôdzi 14. decembra 1927 v Bratislave. Výbor sa rozšíril o ďalších 13 členov, ktorí mali na starosti jednotlivé odborné muzeálne oddelenia.

Prácu Miestneho výboru Lesníckeho múzea môžeme rozdeliť do dvoch okruhov, a to na prácu organizačnú a prácu muzeálnu. Múzejnícka práca smerovala hlavne k získavaniu a zhotovovaniu zbierkových predmetov pre pripravované expozície.

Už v prvom roku sa venovala veľká pozornosť propagácii myšlienky lesníckeho múzejníctva uverejňovaním článkov v tlači. Organizačná činnosť sa zamerala na získavanie nových členov spolku múzea. Miestny výbor za týmto účelom zaslal výzvu s prihláškami všetkým riaditeľstvám štátnych lesov a statkov na Slovensku, súkromným lesným správam, lesným úradom, krajským spolkom Ústrednej jednoty československého lesníctva i mnohým jednotlivcom. Výsledok bol potešiteľný. Kým koncom roka 1927 mal múzejný spolok Lesníckeho múzea 3 zakladajúcich a 5 činných členov, na konci roka 1928 to už bolo 6 zakladajúcich, 5 prispievajúcich a 126 činných členov.

Zbierkotvorná činnosť

So získavaním zbierkových predmetov sa začalo hneď po zvolení Miestneho výboru. Veľký počet získaných predmetov pochádzal zo župnej výstavy usporiadanej v rámci Medzinárodného dunajského veľtrhu. Do zbierkového fondu pribudli modely, výrobky znázorňujúce spracovanie a používanie dreva, predmety z odboru pestovania a ochrany lesa, ktoré darovali múzeu riaditeľstvá štátnych lesov a statkov v Liptovskom Hrádku, Banskej Bystrici, lesné oddelenie Župného úradu v Košiciach i sám predseda Miestneho výboru Ing. Juraj Martinka. Ďalšia zbierkotvorná činnosť sa vykonávala podľa vopred vypracovaných programov. Výzvy boli uverejňované v časopise Slovenské lesné a drevárske hospodárstvo, zasielali sa separátne výtlačky na lesné úrady a na adresy získané v časopise Lovec. Za prvý rok sa podarilo získať 307 ks zbierkových predmetov. V ďalších rokoch sa zbierkový fond rozširoval. Nárast kulminoval v roku 1930, keď počet zbierkových predmetov dosiahol 4309 ks. Od tohto roku sa počet zvyšuje priemerne o 100 kusov ročne, až do vojnových udalostí, počas ktorých bolo zničených 1273 kusov zbierkových predmetov a mnoho ďalších bolo poškodených.

Pod vedením Ing. Martinku sa zhotovovali modely niektorých zariadení, ktoré nebolo možné prezentovať v autentickom stave. Bol to napr. aj unikátny model dopravy dreva lanovou dráhou vyhotovený v mierke 1 : 50, ktorý sa nezachoval.

Pri rozširovaní zbierkového fondu pomohli riaditeľstvá štátnych lesov, lesnícke školy, lesnícke oddelenia okresných úradov, lesnícke výskumné ústavy a poľovnícke ochranné spolky. Získané zbierkové predmety sa stali súčasťou novej lesníckej expozície, ktorá sa začala inštalovať v roku 1929, po dokončení výstavby novej budovy múzea. Inštaláciu expozície previedol prevažne sám Ing. Martinka za pomoci dvoch zamestnancov a remeselníkov múzea.

Expozície a ich návštevnosť

Pre lesnícke zbierky boli vyhradené tri výstavné sály. Prvá sála bola venovaná poľovníctvu a kynológii. Druhá sieň lesnej ťažbe a doprave, lesnej výrobe a ochrane lesa. Tretia výstavná miestnosť pestovaniu lesa, lesníckej osvete a spracovaniu dreva. Expozície boli sprístupnené 4. mája 1930 pri slávnostnom otvorení múzea. V ďalších rokoch, so zväčšovaním zbierkového fondu, sa expozície postupne dopĺňali a reinštalovali.

Návštevníci si mali možnosť pozrieť expozície trikrát do týždňa. Vo štvrtok a nedeľu za poplatok 1 koruna, v sobotu bol vstup voľný. Záujem o inštalované lesnícke, drevárske a poľovnícke zbierky bol veľký, tak zo strany odborníkov, ako aj zo strany širokej laickej verejnosti. V prvom roku navštívilo Lesnícke múzeum v Bratislave 19 191 návštevníkov. V ďalších rokoch sa návštevnosť zvyšovala a dosiahla úroveň takmer 30 000 návštevníkov ročne.

Propagačná a publikačná činnosť

Propagovaniu lesníckeho múzejníctva sa venovala značná pozornosť od samého začiatku. V časopise Slovenské lesné a drevárske hospodárstvo boli uverejňované články o múzeu, o jeho organizácii, členstve, o rozdelení zbierok na jednotlivé sekcie, tiež výkazy darov pre múzeum, správy z valných zhromaždení i výzvy na získanie členov spolku Lesníckeho múzea. K propagácii múzea prispievali aj časopisy Československý les, Lovec i Les a drevo. Okrem publikovania v tlači, boli zbierky múzea propagované i cez Lesnícky rozhlas a v roku 1940 boli zbierky sfilmované pre filmový žurnál s názvom „Nástup“.

V roku 1929 bol vydaný Sprievodca zbierkami Zemedelského múzea v Bratislave, ktorý informoval aj o lesníckych zbierkach.

Lesnícke múzeum sa so svojimi zbierkami zúčastňovalo i na rôznych špecializovaných výstavách doma a v zahraničí i na Medzinárodných dunajských veľtrhoch v Bratislave.

Organizačné zmeny

Lesnícke múzeum, počas svojho trvania v Bratislave, prešlo viacerými organizačnými zmenami. V roku 1935 bol názov múzea zmenený na Lesnícke a lovecké múzeum, ktoré ďalej nerušene pracovalo až do roku 1938, keď z dôvodu mobilizácie bolo potrebné urobiť bezpečnostné opatrenia pre prípad vojnového konfliktu. Došlo k prerušeniu stykov s Kuratóriom Československého zemedelského múzea a bol zrušený krajinský výbor, ktorý múzeum podporoval. Po vyhlásení Slovenského štátu bolo v budove múzea umiestnené Ministerstvo zahraničných vecí a Predsedníctvo Slovenského snemu.

Začalo sa uvažovať o novej organizačnej forme múzea, čo viedlo v roku 1940 k zlúčeniu Lesníckeho, Zemedelského a Vlastivedného múzea a vytvoreniu Slovenského múzea. ktoré malo päť odborov: odbor poľnohospodársky a lesnícko-lovecký, spolu s tvorbou slovenského ľudu, odbor historicko-archeologický, odbor galerijný, odbor prírodovedecký a odbor technický. V tejto organizačnej forme existovalo múzeum až do roku 1954, kedy dochádza k ďalším organizačným zmenám. Múzeum v Bratislave sa stáva celoslovenským múzeom s vlastivedným zameraním. Z tohto dôvodu boli vyčlenené poľnohospodárske, lesnícke a poľovnícke zbierky. Pokračovateľom dokumentácie lesníctva, poľovníctva a drevárstva sa stáva Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene.

Záverom

Lesnícke múzeum v Bratislave bolo prvým odborným múzeom tohto druhu na Slovensku. Vybudovanie pomerne bohatého zbierkového fondu, prevažne lesníckeho a poľovníckeho zamerania, ktorý v predvojnových rokoch presiahol počet 5 000 kusov je výsledkom dobrej spolupráce medzi pracovníkmi múzea a širokým okruhom spolupracovníkov združujúcich sa v spolku Lesníckeho múzea. Najväčšiu zásluhu na založení Lesníckeho múzea a jeho dosiahnutých výsledkoch mal predseda Miestneho výboru múzea Ing. Juraj Martinka a správca múzea Ing. Miloš Jurkovič, ktorí sa svojím iniciatívnym prístupom k múzejníckej práci v oblasti dokumentácie lesníctva, poľovníctva i drevárstva a výbornou spoluprácou zaslúžili o rýchly odborný rast múzea a vybudovanie zbierkového fondu.

Ing. Bc. Mária Rošková

Hlavné správy

Spolok taxátorov Slovenska: Načo je nám duplicitná štátna správa? Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh výrazne zvýšil byrokratickú záťaž

Spolok taxátorov Slovenska: Načo je nám duplicitná štátna správa? Zákon o uvádzaní…

Aktuálne

Spolok taxátorov Slovenska spracoval podklady ku konzultáciám k návrhu zákona, ktorým sa vykonávajú opatrenia Európskej únie na zmiernenie globálneho odlesňovania...

Prečítajte si viac
Vlastníci lesov v Česku o návrhu novely zákona o požiarnej ochrane: O nás bez nás, navrhované opatrenia sú pripravené od stola

Vlastníci lesov v Česku o návrhu novely zákona o požiarnej ochrane: O…

Aktuálne

Sdružení vlastníků soukromých, obecních a cirkevník lesů (SVOL) v Českej republike konštatuje, že „rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko v roce...

Prečítajte si viac
Lesné požiare významne znižujú zásobu pôdneho uhlíka: Vetrové a podkôrnikové kalamity znamenajú obdobné narušenie podmienok ako holoruby, ale s väčším dosahom

Lesné požiare významne znižujú zásobu pôdneho uhlíka: Vetrové a podkôrnikové kalamity znamenajú…

O čom sa píše

Uhlík je základným stavebným prvkom živej hmoty. Zároveň je súčasťou oxidu uhličitého, ktorý je významným skleníkovým plynom prispievajúcim ku globálnemu...

Prečítajte si viac
Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Dnes začína komunikačná kampaň Lesnícko-drevárskej komory ČR: Hospodárime so zodpovednosťou

Aktuálne

Lesnícko-drevárska komora Českej republiky začala celoštátnu komunikačnú kampaň s názvom Hospodárime so zodpovednosťou. Jej súčasťou budú diskusné stretnutia lesníkov a...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora