Prihlásiť

Nové trendy vo vyučovaní na stredných odborných školách

Slovenská lesnícka komora neparticipuje len na odbornom obhospodarovaní lesov.

Keď v roku 1993 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o Slovenskej lesníckej komore (259/1993 Z. z.), zadefinovala pre komoru niekoľko práv a povinností. No ako život plynie, menia sa veci, skutočnosti a tak aj tento zákon prešiel niekoľkými novelami. Niektoré sú len o slovíčkach, niektoré ale menia postavenie komory k určitým veciam. 

Týmto príspevkom chcem ozrejmiť, aké postavenie mala a má Slovenská lesnícka komora (SLsK) voči odbornému školstvu v lesnom hospodárstve. Zámerne píšem školstvu, nakoľko odborné vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva je niečo iné. Zákon o lesníckej komore síce hovorí napríklad o odborných lesných hospodároch iné ako je realita, nie je mojim cieľom rozoberať túto tému. Vrátim sa teda naozaj ku školstvu. 

V pôvodnom znení zákona bola v zmysle §4 ods. 2 úloha komory „spolupracovať so školami“. Široký pojem, ale na tú dobu asi postačujúci. Prijímaním zákonov a vyhlášok o odbornom vzdelávaní však komora dostala iné kompetencie a aj povinnosti. V roku 2009 bol prijatý nový zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v článku V. je aj novelizačné znenie zákona o SLsK. Vložil sa nový §5a, kde je uvedené: 

„Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi

  • podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
  • navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
  • zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
  • spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.“

 Čiže už nejde len o nejakú neurčitú spoluprácu, ale o zadefinované činnosti, ktoré je potrebné aj fyzicky zabezpečiť. Veľkú úlohu pri tom zohral bývalý člen Predstavenstva SLsK Ing. Rudolf Valovič, CSc., ktorý v počiatočných fázach bol členom rôznych pracovných skupín a rád, ktoré pripravovali reálny výkon uvedených činností. A úspešne komora plní svoje povinnosti aj dnes. SLsK v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania získala postavenie „spolupracujúcej stavovskej organizácie“ pre skupiny odborov poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka. „Vecne príslušnou profesijnou organizáciou“ pre uvedené skupiny odborov je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

 V roku 2022 prvé overovacie skúšky vedomostí a zručností, získaných mimo formálneho vzdelávania 

Každoročne v rámci komory prebieha proces vyjadrovania sa k témam maturitných a záverečných skúšok; komora vydáva stanoviská pre školy pokiaľ uvažujú o novom odbore; o zapojení sa do projektov, vďaka ktorým je možnosť lepšie vybaviť školu učebnými pomôckami; kým prebiehali maturitné a záverečné skúšky prezenčnou formou, zúčastňovali sa zástupcovia komory ako plnohodnotní členovia skúšobných komisií. Veľkou výzvou bolo zavedenie duálneho vzdelávania, najmä pre učebné odbory. Vznikla Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, v ktorej má komora svoje zastúpenie. Zozačiatku to v sektore lesného hospodárstva vyzeralo skôr na science fiction. Dnes je však učebný odbor „lesná výroba“ reálne zapojený do duálneho vzdelávania na dvoch školách s dvomi zamestnávateľmi a pripravujú sa ďalšie odbory, školy a zamestnávatelia. Prínosom pre absolventov duálu je, že prídu do praxe nielen s teoretickými vedomosťami, ale majú už aj praktické skúsenosti a vedia sa orientovať vo svete práce. Od 1. januára 2022 sa rada premenovala na Radu zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Rozširujú sa tak kompetencie na celé odborné vzdelávanie, nielen duálne. 

Pomerne silné zastúpenie má komora aj v Sektorovej rade pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, kde sa aktuálne riešia dva celoslovenské projekty – Sektorové stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 a Systém overovania kvalifikácií. Systém overovania kvalifikácií je v procese tvorby strategických dokumentov a výberu povolaní, pre ktoré by sa systém dal pilotne overiť. Pokiaľ sa podarí dodržať harmonogram, už v priebehu roku 2022 by sa mali konať prvé overovacie skúšky vedomostí a zručností ľudí, ktorí ich získali mimo formálne vzdelávanie – či už ako hobby aktivity, alebo v rôznych kurzoch (ale bez záverečného overovania) – teda informálnym a neformálnym vzdelávaním. Snahou komory je, aby sa tento typ celoživotného vzdelávania stal prioritným pri získavaní osvedčení potrebných pre prácu v lesníctve. Súčasný spôsob získavania osvedčení napríklad na prácu s motorovou pílou je len počiatok dôsledkov – množstva úrazov pri ťažbe dreva. Preto sa aj pripravuje tzv. Hodnotiaci manuál pre kvalifikáciu „Pracovník v ťažbovej činnosti v lesníctve“, teda nášho klasického pilčíka. 

Dostať do učebných osnov prírode blízke hospodárenie, zelenú ekonomiku a ekosystémové služby 

V rámci projektu Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel sme ďalej. V procese schvaľovania je dokument samotnej stratégie, ktorý aj s prílohami má 157 strán a je v ňom množstvo informácií. Od zhodnotenia súčasného stavu, vývojových trendov, SWOT a PESTLE analýz lesného hospodárstva až po návrh opatrení, ako zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov v sektore. Jednou z ciest je aj zavádzanie nových trendov už do vyučovacieho procesu na stredných školách. Pre lesnícke odbory je to zameranie sa na informovanie o lesníctve už na základných školách formou lesnej pedagogiky, ale aj následne formou kariérneho poradenstva poradiť deťom, či má perspektívu študovať lesníctvo. No a na lesníckych školách je zámer dostať do učebných osnov jednak prírode blízke hospodárenie, ale aj zelenú ekonomiku a ekosystémové služby. 

Víziou je, preniesť tieto témy aj do vysokoškolského vzdelávania tak, aby absolventi vedeli uchopiť uvedené témy nielen teoreticky, ale boli schopní s nimi pracovať aj v reálnom profesijnom živote. A práve preto, že lesnícka komora v rámci odborného vzdelávania má vyššie spomenuté kompetencie, inšpirovala sa a zobrala si za svoje sprostredkovať učiteľom odborných predmetov na lesníckych školách najnovšie informácie v oblasti pestovania lesov, ťažby a doprave dreva, HÚL a LHE, ale aj v ochrane lesov, najmä čo sa týka legislatívnych zmien. Učitelia pri svojich bežných radostiach a starostiach totiž nemajú veľký priestor na sledovanie noviniek v legislatíve a hlavne, jej vplyv na lesnícku prevádzku. 

Preto v druhej polovici novembra minulého roka SLsK ponúkla „konzultácie s učiteľmi odborných predmetov stredných lesníckych škôl a návrh úpravy učebných textov“ pre uvedené oblasti. Zo všeobecne známych okolností sa to dialo v online priestore a zapojilo sa šesť zo siedmich oslovených škôl. Zámerom bolo, aby aj učitelia odborných predmetov mali informácie, ako sa novely zákona o lesoch, ale aj zákona o ochrane prírody a krajiny, platné od 1.1.2020, dotknú reálneho života lesníckej prevádzky. A teda, čo je potrebné zaktualizovať v učebných plánoch podľa jednotlivých predmetov. Do konzultácií sa zakomponovala aj novela zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, vyhlášky o lesnej hospodárskej evidencii a novinky z Lesníckej ochranárskej služby, najmä tie, ktoré sú dostupné na ich webovom sídle. 

Lektorov potešilo, že sa zapojilo množstvo učiteľov a ešte viac spätná reakcia, ktorá sa im dostala v rámci dotazníka, ktorý účastníci vyplnili. Okrem kladného hodnotenia tém, spôsobu aj spojenia v rámci online priestoru, boli cenné návrhy a pripomienky, čomu sa viac a podrobnejšie venovať pri podobných aktivitách. Vyjadrili presvedčenie že to nebola posledná akcia a azda to bude možné realizovať aj s praktickými ukážkami. Predbehli sme tak trochu úlohy, ktoré vyplynú po schválení sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov. 

Lesnícka komora sa aktívne zapojila aj do projektu SPPK, ktorý ma za cieľ motivovať žiakov končiacich základnú školu, aby išli študovať na pôdohospodárske a potravinárske odbory – „Podpor svoj odbor“. Žiaci odborov vyhotovili cca 3 minútové videá, v ktorých predstavujú svoj odbor, podmienky na štúdium, niekde aj osobné vyznania. Žiaľ, doba na takéto kreatívne aktivity je obmedzená a premietlo sa to aj do niektorých dielok. Chýba v nich pohyb – študentský život a pravdupovediac, neviem či by ma niektoré ako žiaka deviateho ročníka základnej školy oslovili. Ale sú aj také, ktoré sú akčnejšie, živšie a majú aj určitú dávku motivácie. Za lesnícke odbory bude najlepšie video ocenené cenou SLsK. Už len, aby aj žiaci mali záujem o lesníctvo ako také.

 

Ing. Igor Viszlai

predseda OLsK Banská Bystrica

Hlavné správy

Najkvalitnejšie drevo, hodnotné svojou pevnosťou, kresbou, farbou i textúrou, predávajú Lesy ČR na verejných dražbách: Najväčší záujem je o orech čierny, dub letný a zimný, smrekovec a jaseň

Najkvalitnejšie drevo, hodnotné svojou pevnosťou, kresbou, farbou i textúrou, predávajú Lesy ČR…

O čom sa píše

Hudobné nástroje, nábytok, interiérové obklady, sudy na víno či whisky alebo napríklad pažby zbraní vyrábajú stolári z cenných sortimentov najmä...

Prečítajte si viac
Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach súťažilo 66 lesníkov a 12 lesníčiek

Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach…

Aktuálne

Štátny podnik LESY SR na sociálnej sieti informuje o výsledkoch 18. ročníka súťaže NAJ HORÁR, ktorý sa uskutočnil 24. mája...

Prečítajte si viac
Komentár: Európania sú nedostatočne informovaní o lesoch, len 23 percent opýtaných v prieskume vedelo, že výrobky z dreva dlhodobo ukladajú oxid uhličitý

Komentár: Európania sú nedostatočne informovaní o lesoch, len 23 percent opýtaných v…

O čom sa píše

Problematika klimatických zmien je jednou z častých tém v médiách a poukazuje sa na to, že ide o naliehavý problém súčasnosti resp. budúcnosti. Na...

Prečítajte si viac
Slovensko musí do konca roka 2025 vyčerpať z eurofondov 800 miliónov eur: Proces kontroly bude jednoduchší

Slovensko musí do konca roka 2025 vyčerpať z eurofondov 800 miliónov eur:…

O čom sa píše

Eurofondy vo výške 800 miliónov musíme vyčerpať do konca roka 2025, inak o nich prídeme. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora