Prihlásiť

Štátna ochrana prírody SR odpovedala na naše otázky v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám: „Predpokladáme, že štátna správa striktne dodržiava platnú legislatívu“

Poznatky z lesníckej prevádzky a skúsenosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov s reakciami orgánov životného prostredia a organizácií ochrany prírody na nahlasovanie náhodnej ťažby v súlade s novelizovanou legislatívou počas prvého roka platnosti nás viedli k položeniu niekoľkých otázok Štátnej ochrane prírody SR podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odpovede sme dostali na konci roka 2020 a bol pod nimi podpísaný generálny riaditeľ ŠOP SR RNDr. Dušan Karaska.

Aký počet hlásení o náhodnej ťažbe od obhospodarovateľov lesov a v akom objeme zaevidovali orgány Štátnej ochrany prírody SR k dnešnému dňu za rok 2020?

Štátna ochrana prírody SR je odbornou organizáciou, ktorá vypracováva podklady pre orgány ochrany prírody. ŠOP SR nevedie evidenciu ohlásení náhodnej ťažby podľa počtu ohlásení. Od 1.1.2020 do 30.11.2020 boli ŠOP SR nahlásené náhodné ťažby v chránených územiach národnej sústavy a v územiach NATURA 2000 v sumárnom objeme 1 396 785 m3.

Koľko bolo súhlasných a koľko nesúhlasných odborných stanovísk orgánov Štátnej ochrany prírody SR k vykonaniu nahlásených náhodných ťažieb, na aký objem bolo vydané súhlasné stanovisko a na aký objem nebolo vydané súhlasné stanovisko orgánov Štátnej ochrany prírody SR?

ŠOP SR od 1.1.2020 do 30.11.2020 eviduje 1 110 261 m3 náhodnej ťažby, odsúhlasenej bez akýchkoľvek podmienok zo strany svojich regionálnych pracovísk (správy národných parkov a správy chránených krajinných oblastí), 246 952 m3 náhodnej ťažby, odsúhlasenej s podmienkami a 39 572 m3 náhodnej ťažby, neodsúhlasenej regionálnymi pracoviskami.

Na základe akej metodiky alebo postupu posudzuje Štátna ochrana prírody SR v rámci rozhodovacieho procesu nahlásenú náhodnú ťažbu?

Správy národných parkov a chránených krajinných oblastí každé ohlásenie náhodnej ťažby v chránenom území posudzujú s ohľadom na zachovanie a nezhoršenie stavu jednotlivých predmetov ochrany chráneného územia, dotknutého ohlásením náhodnej ťažby.

Sleduje Štátna ochrana prírody SR vývoj zdravotného stavu porastov s nahlásenou náhodnou ťažbou?

Áno, sleduje.

Koľko nahlásenej náhodnej ťažby identifikovali pracovníci  Štátnej ochrany prírody SR ako neexistujúcej - t. j. plánovanej ťažby zdravých stromov pod zámienkou náhodnej ťažby?

ŠOP SR na základe aktuálne zrealizovaného prieskumu na úrovni regionálnych pracovísk eviduje len dve takéto ohlásenia v sumárnom objeme 283 m3.

Aké boli dôvody nesúhlasných stanovísk orgánov Štátnej ochrany prírody SR s vykonaním nahlásených náhodných ťažieb? 

Nesúhlasné stanoviská ŠOP SR boli podmienené skutočnosťou, že realizáciou ohlásenej náhodnej ťažby by boli ohrozené predmety ochrany daného chráneného územia, resp. došlo by k zhoršeniu ich aktuálneho stavu v ňom.

Koľko prípadov zaslania nesúhlasného stanoviska s vykonaním nahlásenej náhodnej ťažby od orgánov Štátnej ochrany prírody SR bolo po zákonom stanovenej lehote? 

ŠOP SR v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nemá zákonom stanovenú lehotu pre vydanie svojho stanoviska. Lehoty sa pre ŠOP SR odvíjajú od požiadaviek príslušných orgánov ochrany prírody. ŠOP SR predpokladá, že orgány ochrany prírody, t. j. štátna správa na úseku ochrany prírody a krajiny striktne dodržiava aktuálne platnú legislatívu.

Posudzujú odborní pracovníci orgánov Štátnej ochrany prírody SR nahlásené náhodné ťažby vždy v teréne priamo na tvári miesta a za účasti zástupcu obhospodarovateľa lesa, ktorý náhodnú ťažbu nahlásil?

Odborní pracovníci ŠOP SR posudzujú ohlásené náhodné ťažby priamo v teréne vtedy, ak nemajú dostatočné poznatky o stave predmetnej lokality. O miestnej obhliadke za účasti obhospodarovateľa rozhoduje miestne a vecne príslušný orgán ochrany prírody v procese začatého správneho konania v danej veci.

Má Štátna ochrana prírody SR k dispozícii dostatočné odborné personálne kapacity, aby v zákonnej lehote dokázala posúdiť v lesných porastoch každú nahlásenú náhodnú ťažbu a vydať k nej odborné stanovisko?

ŠOP SR má k dispozícii odborné personálne kapacity, ktoré dokážu posúdiť opodstatnenosť nahlásených náhodných ťažieb. Nie každú náhodnú ťažbu bolo počas platnosti týchto legislatívnych ustanovení nevyhnutné posúdiť priamo v teréne. ŠOP SR zasiela podnet na orgán ochrany prírody len v prípade, ak je potrebné náhodnú ťažbu obmedziť a tie boli na orgány ochrany prírody zasielané v zákonom stanovenej lehote.

Ing. Jozef Marko

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: Starostlivosť o les a poľovačka v jednom. Dá sa to, ale problémy pretrvávajú

TÝŽDŇOVKA: Starostlivosť o les a poľovačka v jednom. Dá sa to, ale…

Aktuálne

Urbár Závažná Poruba, vlastniaci viac ako 2 000 hektárov pôdy a hospodáriaci na výmere 1 617 hektárov lesných porastov, má vyše...

Prečítajte si viac
V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou aj lesnú škôlku

V Lesoch mesta Brezno výstavba troch vodozádržných nádrží: Jedna bude zásobovať vodou…

O čom sa píše

Breznianska samospráva prostredníctvom Lesov mesta Brezno realizuje z dotačných zdrojov výstavbu troch vodozádržných nádrží na pozemkoch mesta v obci Michalová...

Prečítajte si viac
Bežkyňa o stretnutí s medveďom: Podľa ochranárov bola šelma vo svojom prirodzenom prostredí. Lokalitu denne navštevuje množstvo ľudí, aj rodiny s deťmi

Bežkyňa o stretnutí s medveďom: Podľa ochranárov bola šelma vo svojom prirodzenom…

O čom sa píše

V utorok podvečer si šla zabehať po Záturčianskych lúkach. Keď si spravila kratšiu pauzu, zbadala v diaľke medveďa. „Bežala som...

Prečítajte si viac
Lesník odfotil zápasiacich medveďov: Vyhral prestížnu súťaž Czech Nature Photo

Lesník odfotil zápasiacich medveďov: Vyhral prestížnu súťaž Czech Nature Photo

O čom sa píše

Portál Dobré noviny uverejnil rozhovor s titulkom Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška. V úvode...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora