Prihlásiť

Volebné programy politických strán vo vzťahu k lesom na Slovensku

V záujme ponúknuť čitateľom prehľad zámerov politických strán, ktoré deklarujú vo svojich predvolebných programoch pred voľbami do Národnej rady SR 29. februára 2020 sme oslovili s ponukou vyjadriť sa v ankete všetky relevantné politické strany (SMER SR, SNS, Most – Híd, Sloboda a Solidarita, SME RODINA Boris Kollár, OĽaNO, Kotlebovci - HSĽS, KDH, Progresívne Slovensko/SPOLU - Občianska demokracia, Za ľudí, Vlasť, Dobrá voľba, Maďarské fórum, SMK a Máme toho dosť!). Publikujeme všetky odpovede politických strán, ktoré boli do redakcie doručené. Zoradené sú v abecednom poradí.

Otázka znela takto:

Klimatická zmena a kalamity doteraz nevídaných rozmerov a intenzity spôsobujú, že takmer polovica výmery lesných porastov najmä v horských oblastiach Slovenska je vážne poškodená a lesným porastom bez aktívnej ochrany a finančnej podpory osvedčených lesníckych postupov zo strany štátu (ako je to napríklad v Nemecku, Rakúsku a Česku) hrozí rozvrat s dopadmi na prírodu i ekonomiku Slovenska.

Zaujíma nás, ako vnímate túto situáciu, aké informácie o nej máte a aké riešenia navrhujete vo volebnom programe Vašej politickej strany. Budeme radi, ak využijete túto príležitosť osloviť našich čitateľov, ktorými sú nielen lesníci, vlastníci, obhospodarovatelia a správcovia lesov, ale aj spracovatelia dreva a obyvatelia vidieka, pre ktorých je les s jeho produkčnými aj mimoprodukčnými funkciami osobitne a existenčne dôležitý.

Stanovisko KDH

 1. Hospodárske lesy

• Pri hospodárení v lesoch jednoznačne uprednostňovať také spôsoby ťažby, ktoré umožňujú prirodzenú obnovu lesa, ako hlavnú cestu zlepšenia drevinového a vekového zloženia našich lesov. Dôsledkom bude lepšia zdravotná kondícia lesných porastov a podstatné zníženie finančných nákladov vynakladaných na obnovu lesa.

• Presadzovať využívanie environmentálne prijateľného hospodárenia Pro Silva. Predovšetkým s uprednostňovaním pestovania porastovej zásoby pred obnovou, preferovaním ťažby podľa cieľových hrúbok jednotlivých stromov, zabezpečovaním vyššieho podielu kvalitných a hrubších sortimentov, uprednostňovanie šetrných ťažbových a približovacích metód a pre zabezpečenie a zvýšenie spoločenskej hodnoty lesa, zvýšením starostlivosti o biodiverzitu fauny a flóry.

• Zasadíme sa o vyriešenie problému zákona o pozemkových úpravách, ktorý má umožniť prístup vlastníkov a užívateľov pozemkov k svojmu majetku, ktorému doteraz bráni. 

2. Chránené územia

• Aktualizácia chránených území musí vychádzať z diskusie všetkých záujmových skupín, s dôsledným rešpektovaním všetkých vlastníckych a užívacích práv. Pravidlá platné pre chránené územia musia byť jasné a zrozumiteľné, rovnako ako hranice týchto území, tak aby nejasné pravidlá neumožňovali rôzne výklady rôznych záujmových skupín. Za týchto splnenia predpokladov je reálne zvýšiť podiel prísne chránených území minimálne na 5% rozlohy Slovenska.

3. Lesná kriminalita

• Reforma Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie tak, aby nepodliehala  ministrovi pôdohospodárstva a aby bola zložená zo zástupcov všetkých záujmových skupín relevantných pre hospodárenie a ochranu lesných pozemkov • Reforma a posilnenie (personálne aj rozsahom právomocí) oddelenia envirokriminality pri policajnom zbore ministerstva vnútra SR.

• Vytvorenie online centrálnej evidencie ťažby a prepravy dreva s softwareovým prepojením databáz PSoL, ťažobných a prepravných spoločností a povolení na ťažbu tak, aby legálnosť ťažby a prepravy dreva bola v reálnom čase kontrolovateľná jednoduchým spôsobom každým inteligentným telefónom.

Caroline Líšková

predsedníčka konzília KDH

Stanovisko strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko

Obhospodarovanie lesov predstavuje dôležitú oblasť, ktorej sa chce ĽSNS venovať. Veď cieľavedomé lesné hospodárstvo má na Slovensku dlhodobú tradíciu. V 16. a 17. storočí, kedy dochádza k jeho vzniku, nebolo jeho poslaním lesy drancovať, ale naopak, lesy obnoviť a zachovať. Už samotná priemerná dĺžka rubnej doby (122 rokov) naznačuje, že obhospodarovanie lesov je dlhodobý proces významne ovplyvňovaný prírodnými a sociálnymi faktormi. Spomedzi prírodných faktorov je to práve klimatická zmena, ktorá v súčasnosti najnegatívnejším spôsobom ovplyvňuje lesné ekosystémy na Slovensku. Intenzívny vietor ako primárny faktor v kombinácii s vysokými teplotami a suchom vytvárajú vhodné podmienky aj pre podkôrny hmyz. Lesy pestované systémom vekových tried výškovo a hrúbkovo nivelizované pripomínajúce fázu optima v prírodnom lese, kedy dochádza k ich prirodzenému rozpadu, sú veľkoplošne rozvrátené. Jedným z našich riešení je preto intenzívna podpora prírode blízkeho obhospodarovania lesov za účelom tvorby hrúbkovo a výškovo diferencovaných, stabilných porastov, ktoré v porovnaní s lesom vekových tried zabezpečujú vyššiu úroveň plnenia ekosystémových služieb simultánne s vysokou ekonomickou efektívnosťou. Ďalším dôležitým krokom je jasné zadefinovanie bezzásadových zón, zón s obmedzeným a normálnym hospodárením s následným intenzívnym riešením otázky vlastníckych práv v bezzásahových oblastiach a oblastiach a oblastiach s obmedzeným hospodárením obojstranne výhodným vykúpením, prípadne patričnou kompenzáciou.

                               PaedDr. Miroslav Suja

                               Podpredseda strany

                               Kotlebovci - ĽSNS

Stanovisko strany Máme toho dosť!

Strana „Máme toho dosť!“ vníma intenzívne zmenu klímy a rozširujúce sa veterné a podkôrnikové kalamity a najmä ich dopad ne lesné spoločenstvá v horských oblastiach Slovenska. Preto v strane bol vytvorený odborný lesnícky tím, ktorý sa jednoznačne opiera o dokument „Lesy navždy“, kde bolo podrobne rozpísaných 12 závažných problémov slovenského lesníctva a navrhuje aj riešenia najmä vo vzťahu k meniacim sa klimatickým podmienkam Slovenska, požiadavkám spoločnosti a aj budúcej drevovýrobe. Na základe dlhodobých štatistík a evidencií, možno vychádzať, že podiel náhodných ťažieb za posledné dve dekády má stúpajúcu tendenciu a preto jasnou odpoveďou je zmena doterajšieho tendru manažovania ochránených území a živočíchov a najmä zmena hospodárenia v lesoch Slovenska. Jasnou odpoveďou je maximálna možná podpora spojená s finančnou podporou štátu podnikov prevádzkujúcich Prírode blízke obhospodarovanie (presne podľa definície zákona), podpora súkromných vlastníkov pri obmedzovaní hospodárenia z pohľadu ochrany prírodného prostredia a zároveň plná podpora živnostenskej obce a drobných podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa lesníckou a drevospracujúcou činnosťou.  Zároveň agendou strany je odstránenie politicky činných ľudí, záujmových a finančných skupín a ich neblahý vplyv na podnik Lesy SR, zneužívanie postavenia, umelé znižovanie trhovej hodnoty dreva vplyvom nevhodných dodávateľských zmlúv alebo odpredaj dreva vybraným subjektom, aby tieto finančné úniky mohli byť premietnuté do lesníckej prvovýroby a najmä pre potreby zmeny hospodárenia priamo na úsekoch lesných obvodov. Preto dôležitým bodom je vzatie na osobnú a hmotnú zodpovednosť vedúcich riadiacich pracovníkov, ktorí takéto zmluvy vyplývajúce zo svojho postavenia uzavrú a zámerne vytvoria štátu, či spoločnosti škodu, či ujmu.

Ing. Ján Schurger

Máme toho dosť!

Stanovisko MKS

Nechceme čakať so zloženými rukami, že klimatickú hrozbu za nás svet vyrieši. Donedávna téma klimatických zmien bola pre verejnosť ťažká, komplikovaná, na odbornej úrovni diskutovaná, ktorú bolo ľahké pre laikov označovať ako panské huncútstvo bruselských elít. Situácia sa však mení rovno pred našimi očami, tým že ľudia pociťujú zmeny vo svojom každodennom živote a nakoľko ide o problém globálny, len medzinárodne koordinované opatrenia môžu byť účinné. Odsudzujeme démonizáciu klimatickej politiky a cieľ klimatickej neutrality považujeme pre Slovensko za príležitosť a nie za prekážku nášho priemyselného rozvoja a zlepšenia komfortu.

To že postavíme cieľ v emisiách, odpadoch, atď., nemá zmysel aplikovať na chránené územia. Tu sa má rozhodovať výlučne na základe vedeckého a nie politického prístupu, inak niekde môžeme prísť o hodnotné dedičstvo, inde budeme chrániť a platiť za Potemkinovskú dedinu. Zastávam názor, že ľudia majú nárok na využívanie prírodného bohatstva na svoj úžitok, ale s rešpektom k nenahraditeľným hodnotám.

József Nagy, exminister životného prostredia

MKS – Maďarská komunitná spolupatričnosť/Maďarské fórum

Stanovisko hnutia OĽaNO

Rozvrat lesov vnímame v súvislosti s hlbokým morálnym spoločenským rozvratom, ktorý sa nevyhol ani lesníctvu. Spoločnosť dnes oprávnene čaká od lesov oveľa viac ako len drevo. Prvoradou preto bude zmena hospodárenia. Na obrovských kalamitných plochách, kde sa ešte aj dnes často zakladajú rovnoveké porasty, podporíme využívanie prípravných drevín, ktoré sa budú postupne dopĺňať drevinami cieľovými. V lesoch uprednostníme prírode blízke spôsoby hospodárenia. Takýto prístup budú musieť akceptovať nielen tí lesníci, ktorí pre kubíky zabúdajú na les, ale aj tí ochranári, ktorí riešenie vidia v ničnerobení. Bezzásah je cestou pre rezervácie, nie však pre lesy, kde sledujeme využitie ich komplexnej hodnoty a musíme ich chrániť aj ťažbou chorých jedincov. O chránených územiach musia rozhodovať výhradne odborné komisie. Podnietime zmenu v poľovníctve, prezverené revíry dnes likvidujú lesy. Ak do polí, neraz monokultúrnych, dáva štát ročne 1,3 mld € a do lesov, ktoré sú prirodzenou hradbou proti klimatickým zmenám, len 30 mil. €, tak tu niečo nesedí. Zanedbané lesné cesty, rozbité traktory, nezaplatení ťažbári a lesníci, to všetko volá po zmene. Riešenie vidíme v zriadení Lesného ekofondu. Zmenu vyžaduje aj podnik Lesy SR s 25 závodmi a 1000 ha obvodmi; obe čísla musia ísť radikálne dole. A s nimi aj skorumpovaní riaditelia, kradmé zmluvy a zmanipulované výberové konania. Ľudí morálne i odborne pevných lesníctvo má, ibaže ich nevyzdvihuje. Svedčia o tom dokumenty Odmietame, Správa z trasoviska a Lesy navždy, ktoré vypracovala skupina lesníkov volajúcich po zmene. Je čas konať.

                                               Ján Mičovský Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Stanovisko koalície strán Progresívne Slovensko/SPOLU – Občianska demokracia

Kalamity a ich následná ťažba sú vážnym problémom, ktorý ohrozuje nie len funkcie lesov, ale aj ekonomickú udržateľnosť lesného hospodárstva.

Ich vysoký podiel na celkovej ťažbe dreva na Slovensku je spôsobený nevhodnými postupmi lesného hospodárstva v minulosti a je zosilnený prebiehajúcou klimatickou zmenou. Výskyt rovnorodých smrekových porastov na nevhodných stanovištiach, a s nevhodnou priestorovou štruktúrou, bude aj naďalej spôsobovať problémy. S kalamitami je preto potrebné počítať aj do budúcnosti.

Domnievame sa, že rozpad väčšiny smrekových porastov už nie je možné zastaviť. Preto je potrebné zamerať sa na budúcnosť. Namiesto podpory „boja s lykožrútom“, či vysádzaním mladých stromov na rúbaniská, uvažujeme skôr o podpore pri prechode na prírode blízke hospodárenie v lesoch. Výchovné zásahy v mladších porastoch, zamerané na zvyšovanie rozmanitosti a zlepšovanie štruktúry lesných porastov, podsadby, prípadne ďalšie opatrenia s potenciálom zvýšenia ekologickej stability lesných porastov, vnímame ako investíciu do budúcnosti. Podobne uvažujeme so zmenami legislatívy tak, aby bolo možné ponechať v lesných porastoch vyšší podiel pionierskych druhov stromov, aby sme predĺžili dobu zabezpečenia lesných porastov, aby nebolo negatívne vnímané nižšie zakmenenie lesných porastov, ktoré má za určitých okolností svoj význam a podobne.

V lesnom hospodárstve je potrebné uvažovať s výhľadom najmenej niekoľkých desaťročí. Preto bude ťažisko našich opatrení spočívať v posilňovaní ekologickej stability a funkčnosti lesných porastov. Tieto opatrenia sa budú týkať prednostne hospodárskych lesov.

V národných parkoch (predovšetkým na štátnych pozemkoch), ako aj v územiach s piatym stupňom ochrany, budeme preferovať bezzásahový režim. V týchto územiach totiž nie je cieľom produkcia dreva, ale ochrana bologickej rozmanitosti, ekologických procesov, či sprostredkovanie zážitku divokej prírody pre návštevníkov. Skúsenosti z vývoja v Tichej a Kôprovej doline, ako aj iných lokalít bez zásahov, nám ukázali, že prirodzený vývoj vedie k lepšiemu plneniu týchto požiadaviek, ako ťažba dreva.

Erik Baláž

Progresívne Slovensko/SPOLU – Občianska demokracia

Stanovisko strany SME RODINA Boris Kollár

Klimatická zmena a rozsiahle vetrové a následne podkôrnikové kalamity vo väzbe na platnú legislatívu predovšetkým na úseku ochrany prírody a krajiny nemá v moderných dejinách Slovenska obdobu! Presadzovanie bezzásahového režimu hospodárenia v lesoch aj tam, kde to nemá žiadne opodstatnenie a vedeckú a odbornú oporu je cesta k postupnému rozpadu horských lesných smrečín, strate ich celospoločenských funkcií a znižovaniu kvality života občanov na vidieku – povodne, problémy s pitnou vodou, požiare, soliflukcia a podobne. O znižovaní hodnoty lesného majetku súkromných vlastníkov a štátu ani nehovoriac. Hnutie SME RODINA vníma túto problematiku veľmi intenzívne, preto má vo svojom programe podporu lesného hospodárstva prostredníctvom fondu na podporu a obnovu lesného hospodárstva, podporu ekologického obhospodarovania lesov, prehodnotenie chránených území na základe vedeckých podkladov, zonáciu všetkých národných parkov a schválenie nového, moderného zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý bude koncipovaný proaktívne s cieľom podporiť požadované ciele v tejto oblasti, na rozdiel od v súčasnosti platnej právnej úpravy postavenej na zákazoch a sankciách. Budeme presadzovať, aby návrh takéhoto zákona bol tvorený v úzkej spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti, vlastníkmi, samosprávou a štátnou správou. Záverom chceme podotknúť, že sme jediný politický subjekt kandidujúci vo voľbách do NR SR, ktorý sa seriózne venuje tejto problematike a má záujem korektne ju riešiť.

Ján Mizerák

teamleader pre životné prostredie, lesné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel a poľnohospodárstvo

SME RODINA Boris Kollár

Stanovisko strany Sloboda a Solidarita

Les je živý organizmus, ktorý potrebuje, aby všetky jeho orgány fungovali správne. Potrebujeme nastaviť pravidlá, ako z hospodárskeho hľadiska využiť drevo, a zároveň les zachovať tak, aby mali z neho prospech aj naše deti. Ambíciou SaS je zabezpečiť trvalo udržateľné pestovanie a hospodárenie v lesoch na Slovensku. Našou úlohou je priblíženie sa k EÚ krajinám, pre ktoré nie je priorita len dosiahnutie zisku, ale najmä trvalo udržateľný rozvoj lesov a ochrana prírody. Potrebujeme nájsť rovnováhu medzi ťažbou dreva a využívaním lesa ako prirodzenej ochrany pred povodňami či zosuvmi pôdy a najmä ho udržať ako živý organizmus.

Lesy nám poskytujú služby, ktoré prispievajú k stabilite životného prostredia a ľudskému blahobytu. Produkujú kyslík a človeku poskytujú aj priestor pre relax, rekreáciu a turizmus. Lesné pozemky predstavujú základný stabilizačný prvok krajiny. Drevo je surovina, ktorá sa môže ťažiť, no ťažba by nemala byť povýšená nad všetky ostatné funkcie lesa. V lesohospodárstve budeme brať do úvahy širšie súvislosti, vplyvy na krajinu, na hydrológiu, eróziu a ďalšie funkcie, ktoré les plní. Les je dôležitý pre zachovanie biodiverzity.

Je nevyhnutné ukončiť kompetenčné spory medzi ochranou prírody a lesníctvom. Budeme rokovať o zjednotení riadenia agendy lesného hospodárstva pod rezortom životného prostredia. 

V programe strany Sloboda a Solidarita máme ucelený program pre Zelenú krajinu, ďalšie opatrenia týkajúce sa lesov sú aj v časti cestovný ruch, vnútorná bezpečnosť a školstvo. 

Anna Zemanová, poslankyňa NR SR

Sloboda a Solidarita

Stanovisko strany Vlasť

Strana Vlasť si ctí vlastníkov lesa, ďalej lesníkov ako hospodárov, ale tiež ekoaktivistov a ochranárov, ktorí v zákone vystupujú ako združenia. Žiaľ musíme konštatovať, že súčasná legislatíva a ako aj finančné zabezpečenie zo strany štátu nerieši potrebu vyváženosti vzťahov medzi uvedenými subjektami. Ani jeden z účastníkov, takisto ako široká verejnosť, ktorú je potrebné vnímať z pohľadu ekologickej stability zabezpečenia verejne prospešných funkcií lesov, nemôže za globálne vplyvy, ktoré nás v poslednom období výrazne ovplyvňujú. Vlastník lesov, lesník – hospodár nemôže za kalamity, sucho, hubové ochorenia, napadnutie lykožrútom, ale musí v rámci týchto vplyvov v zmysle platnej legislatívy, riešiť hospodárenie v lesoch. Z pohľadu strany Vlasť považujeme za dôležité a sme pripravení v prípade našej účasti vo vláde riešiť nasledovné: 1. Novelizovať zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002, nakoľko sa nestotožňujeme s účasťou a kompetenciami združení podľa § 82 (v štáte ako je Rakúsko neexistujú); 2. Novelizovať zákon o lesoch, odstrániť kontroverzné vzťahy medzi vlastníkmi lesov a ochranou prírody; 3. Z pohľadu štátu začať riešiť majetkové ujmy a zabezpečiť diferencovanú podporu lesov poskytovaním priamych platieb na jednotku plochy lesa; 4. Zrealizovať pozemkovú reformu a pozemkové úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre stabilizáciu pozemkových spoločenstiev; 5. Medzi základné priority v našom programe patrí prijatie ústavného zákona ochrany prírodných zdrojov.

Ing. Miroslava Císarová, PhD.

Strana Vlasť

Hlavné správy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac
Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informuje o priebehu Dňa zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš, ktorý...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora