Prihlásiť

Vylúčme emócie, ultimáta a prisvojovanie si jedinej pravdy

Rozhovor s Ing. Jurajom Vankom predstaviteľom Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

 

Vo všeobecnosti najočakávanejšou udalosťou v našich lesoch je pripravovaná novela zákona o lesoch. V súčasnosti sa návrh dopracúva na základe vnútrorezortného pripomienkového konania. Keďže ide o významný zásah do života neštátnych lesov, podieľajú sa predstavitelia vlastníkov lesov na jeho návrhu? A v čom je pre nich prijateľný a v čom diskutabilný?

Vlastníci lesov sa zúčastňovali pri tvorbe tejto novely najmä prostredníctvom pracovnej skupiny vytvorenej MPRV SR a ďalej prostredníctvom Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, ktorá je účastníkom prebiehajúceho medzirezortného pripomienkového konania.

Treba povedať, že zmeny v zákone boli potrebné, ale ich navrhovaný rozsah je taký, že mal byť pripravený úplne nový zákon, ktorý mal systémovo nastaviť smerovanie nášho lesného hospodárstva aspoň pre najbližšie desaťročie. Je dobré, že novela sa snaží riešiť aj doteraz neriešené problémy lesov, ako sú nájom lesných pozemkov, starostlivosť o neodovzdané lesy takzvaných neznámych vlastníkov, avšak navrhovateľ predložil niektoré zmeny, ktoré nerešpektujú platný právny poriadok, konkrétne prevod vlastníctva lesov. Neberie dostatočne do úvahy rovnoprávnosť všetkých obhospodarovateľov lesov, ako je napríklad osobitné obhospodarovanie lesov. A prináša ďalšie administratívne povinnosti nielen pre vlastných obhospodarovateľov lesov , ale najmä pre štátnu správu, ktorá tieto povinnosti bez nevyhnutných zmien v jej organizácii, personálnom a odbornom posilnení zvládne len veľmi ťažko. 

V tomto roku vstúpila do platnosti novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Predpokladám, že na jeho tvorbe ste sa sami podieľali, pretože sa Vás bytostne týka. Ako ste spokojní s jeho znením?

Pri tvorbe tejto novely bola Únia, ktorá združuje v rámci Slovenska najmä vlastníkov spoločenstevných lesov, jedným z ťažiskových partnerov MPRV. Jejpožiadavky a návrhy boli v prevažnej miere akceptované, čo prispelo k tomu, že zákon jasnejšie formuluje niektoré základné pojmy a procesy dôležité pre odstránenie nejasností a sporov pri riadení a prevádzke pozemkových spoločenstiev. 

Má táto novela aj niektoré nedostatky?

Závažným nedostatkom tejto novely je, že predkladateľ novely odmietol systémovo riešiť dlhodobo neriešený problém správy a nakladania s podielmi spoločných a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností vo vlastníctve štátu a takzvaných neznámych vlastníkov.

Sme aj naďalej presvedčení, že dvaja správcovia týchto podielov, konkrétne Slovenský pozemkový fond a štátny podnik Lesy SR, nie sú rozumným, ani právne čistým riešením tohto problému. A skôr či neskôr bude nutné prijať riešenie navrhované vlastníkmi lesov, to znamená zveriť nakladanie s týmito podielmi za jasne stanovených podmienok do kompetencie spoločenstiev. 

Po tom, čo Ministerstvo ochrany prírody a krajiny SR vyšlo s iniciatívou o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vytvoriť Národné memorandum o lese ste konštatovali, že v tejto podobe bez zásadného dopracovania za účasti všetkých, ktorých sa dotýka je veľmi ťažko využiteľný v reálnom živote. Zmenilo sa niečo na tom?

Táto iniciatíva sa stráca v nedohľadne, pretože už všetci zainteresovaní začínajú chápať, že v tejto situácii nám nepomôžu formálne vyhlásenia a memorandá, pretože my potrebujeme predovšetkým živý, otvorený a najmä odborný dialóg a rešpektovanie práv všetkých zúčastnených zaručených zákonmi a ústavou. 

Ochranárske spolky a združenia neustále prichádzajú s neustále novými iniciatívami a neprimeraným požiadavkami rozširovania ochranných zón, pričom vlastníctvo lesov, ktorých sa to existenčne týka, obchádzajú. Namiesto dialógu s vlastníkmi lesov volia cestu samostatného nátlaku. Trvá to už niekoľko rokov. Akú metódu v tomto nerovnom boji presadzujú predstavitelia vlastníkov lesov na obhajobu svojich práv? Alebo, dá sa to vôbec?

Tento zápas je veľmi ťažký, pretože verejná mienka výdatne podporovaná práve ochranárskymi zoskupeniami je presvedčená, že úroveň ochrany prírody závisí iba od jej rozsahu, čo nie je pravda, pretože podstatná a rozhodujúca je jej kvalita a rešpektovanie oprávnených záujmov všetkých skupín našich občanov. 

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Október 2018)

Hlavné správy

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

Názor: Poľovníci lovia alebo zabíjajú? Kontroverzia založená na neznalosti

O čom sa píše

Cieľom nasledujúcich riadkov je snaha o lepšie pochopenie poľovníctva ako udalosti v prírode a kultúre. Ako je dobre známe, myšlienky...

Prečítajte si viac
Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá už vyše tridsať rokov

Malí farmári sú na kolenách: Bezvýsledná snaha o obnovu gazdovského stavu trvá…

Aktuálne

Farmári včera protestovali vo viacerých mestách Slovenska. Protest malých farmárov a gazdov vyvrcholil príchodom techniky pred budovu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja...

Prečítajte si viac
Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a poľnohospodárov pri ich obnove pastvou a kosením

Problém nevyužívaných a zarastených bielych plôch: Riešením je podpora vlastníkov pôdy a…

O čom sa píše

Biele plochy sú najväčším problémom pre poľnohospodárov, ktorým sa zmenšuje plocha na hospodárenie. To môže ohrozovať potravinovú bezpečnosť Slovenska. Má...

Prečítajte si viac
Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou listnatou drevinou je dub

Zdravotný stav slovenských lesov: Jedľa je na tom čoraz lepšie, najviac poškodenou…

O čom sa píše

V Správe o stave lesného hospodárstva v Slovenskej republike za rok 2022 (Zelená správa) je zdravotný stav lesov vyhodnotený na základe defoliácie...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora