Prihlásiť

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME

Hovoríme s našim odborným poradcom Ing. Pavlom Bútoromo tom, čo zaujíma vlastníkov lesov

Môžu kupovať lesnú techniku?

Jedna praktická otázka na úvod. Môže výbor pozemkového spoločenstva bez súhlasu vlastníkov lesov nakupovať lesnú techniku?

Výbor pozemkového spoločenstva má svoje kompetencie vymedzené v § 16 a nasledovného zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“). Podľa uvedeného ustanovenia zákona upravuje postavenie výboru spoločenstva ako výkonného a štatutárneho orgánu spoločenstva, do ktorého pôsobnosti patrí riadenie činnosti spoločenstva, predkladanie návrhu na spôsob rozdelenia zisku, prípadne spôsob úhrady straty, spolu s ročnou účtovnou závierkou zhromaždeniu, zvolávanie zhromaždenia, sprostredkovávanie ponuky člena spoločenstva na odpredaj spoluvlastníckeho podielu ostatným členom spoločenstva a ďalšie záležitosti, o ktorých to ustanovuje tento zákon, zmluva o spoločenstve alebo stanovy alebo o ktorých tak rozhodne zhromaždenie. Keďže pri nákupe lesnej techniky ide o finančné prostriedky, ktoré patria pozemkovému spoločenstvu, musí o tom vždy rozhodnúť zhromaždenie.

Podiel dreva alebo peniaze?

Máme príklad, že v pozemkovom spoločenstve tí, ktorí si nevyberú podiel dreva, nedostávajú peniaze. Vyberá si ich pre seba výbor a dozorná rada. Je takýto postup správny?

Takýto postup určite nie je správny. Podľa § 20 zákona o pozemkových spoločenstvách sa podiel člena pozemkového spoločenstva na zisku a majetku, ktorým môže byť aj palivové drevo, určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak si to spoločenstvo v zmluve alebo stanovách alebo ak o tom rozhodne zhromaždenie neurčia inak. Vždy však musí byť dodržaná zásada spravodlivosti, rovnosti medzi všetkými členmi spoločenstva a nikto sa nemôže obohacovať na úkor iných. V praxi však môže nastať situácia, že niektorí členovia spoločenstva nechcú palivové drevo, napríklad nemajú ho kde využiť, tak v prípade, že o tom rozhodne zhromaždenie alebo je to upravené v zmluve alebo stanovách, môže byť takéto drevo poskytnuté členom výboru alebo dozornej rady ako istá forma odmeny za ich prácu.

Ako zameriavať pozemky?

Vedeli by ste našim čitateľom poradiť, akým spôsobom sa vytvárajú zamerania pozemkov a kto musí byť prítomný pri zameriavaní? Konkrétny príklad: urbáru odovzdal štát lesy v roku 1993. Vytýčili im hranice. V roku 2009 sa vykonala ROEP-ka, hranice zostali pôvodné. V súčasnosti susedný urbár zameral svoje pozemky a to tak, že posunul svoju hranicu o 30 metrov do svojho pozemku a svoju časť prenechal ich urbáru. Pritom ide už o holinu. Má právo vyberať nové hranice, ale na základe čoho, akých podkladov?

Zameriavanie pozemkov alebo zmena hraníc pozemkov musí byť vždy v súlade s § 46 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva katastrálny zákon 79/1996 Z. z. v platnom znení. Zmena hraníc pozemkov môže byť v katastri nehnuteľností vykonaná len na základe zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny o právach k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli reálnym rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností alebo časti nehnuteľnosti a k nej je potrebné pripojiť aj geometrický plán.

Geometrický plán sa vyhotovuje najmä na rozdelenie nehnuteľností, určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, priznanie práv k časti nehnuteľnosti, na vymedzenie rozsahu vecného bremena, ktoré obmedzuje vlastníka alebo inú oprávnenú osobu v prospech inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a v lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľností, zlúčenie nehnuteľností, obnovenie hraníc pôvodných pozemkov alebo ich častí, pozemkové úpravy a rozdelenie pôvodných nehnuteľností.

V tomto prípade ale bohužiaľ nie je možné postupovať svojpomocne, ale potrebujete na to geodeta. Je to najmä preto, že sa musí vytvoriť nový geometrický plán, ktorý bude uvádzať pôvodný stav a nový stav a tento geometrický plán sa vkladá na príslušný katastrálny úrad spolu s návrhom na odčlenenie novej parcely od pôvodnej. Zameranie v teréne tak vykonáva priamo odborný geodet.

Geometrický plán sa vyhotovuje v prípade, že pozemky doterajšieho stavu (aký je v katastri) treba rozdeliť na viac častí, prípadne z nich oddeliť alebo pričleniť novú parcelu. Je to potrebné ak chcete zmeniť hranice pozemku. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. Geometrický plán na obnovu parciel registra E katastra sa používa vlastníkmi parciel registra E na ich prevod do registra C katastra nehnuteľností. Parcely registra E a ich evidovanie v katastri je najčastejšie výsledkom tvorby, dokončenia a schválenia registra ROEP.

Katastrálny zákon pozná aj vytyčovanie hraníc, čo je tiež geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku, prípadne aj inej hranice (napríklad správnej hranice, hranice katastrálneho územia, vecného bremena), ktoré vyjadrujú vzájomný polohový vzťah v teréne a v určenom podklade. Vytyčovanie hraníc pozemku však môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Vytýčením hraníc pozemku však nevznikajú, nemenia sa ani nezanikajú právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Kde zaevidovať pozemkové spoločenstvo?

Na ktorom okresnom úrade musí byť zaevidované pozemkové spoločenstvo, ak sídli v jednom okrese, ale lesy vlastní v inom okrese?

Na zápis do registra pozemkových spoločenstiev podľa § 22 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť. Ak miestnu príslušnosť nemožno takto určiť, je miestne príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode je najväčšia časť spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Ako postupovať pri odvolávaní členov vedenia?

Členovia urbáru by chceli vedieť, ako majú postupovať na valnom zhromaždení, ak chcú, aby sa hlasovalo za odvolanie celého výboru, predsedu a revíznu komisiu. Podľa nich sa urbár rozkráda a viacerí podielnici sú za to, aby sa urobil v urbári audit a zastavilo sa jeho rozkrádanie. Ako majú postupovať?

Zákon o pozemkových spoločenstvách pamätá aj na takúto situáciu, keď členovia spoločenstva nie sú spokojní s činnosťou výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva a samozrejme títo odmietnu zvolať zhromaždenie, na ktorom by prišli o mandát. Podľa § 14 je výbor spoločenstva povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva a v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva.

Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodli s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva okresný úrad, ktorý má v tomto prípade povinnosti výboru spoločenstva podľa § 14 ods. 1 zákona o pozemkových spoločenstvách. Následne zhromaždenie môže rozhodnúť o odvolaní členov orgánov spoločenstva (výbor a dozorná rada prípadne ďalšie ak boli zriadené) a zvolia si nové orgány spoločenstva. Na zhromaždení okrem iné môžu rozhodnúť aj o vykonaní auditu nezávislým audítorom, čo im následne môže pomôcť, ak došlo k rozkrádaniu majetku alebo inému poškodzovaniu, na následnom trestnoprávnom konaní voči členom orgánov spoločenstva.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Marec 2018)

Hlavné správy

ŠOP SR: Lesníka napadla medvedica, neďaleko útoku má brloh s medvieďatami

ŠOP SR: Lesníka napadla medvedica, neďaleko útoku má brloh s medvieďatami

Aktuálne

Vo štvrtok 30. marca dostal Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) hlásenie o napadnutí lesníka medveďom...

Prečítajte si viac
Študenti Technickej univerzity vo Zvolene: Pomoc Svetielku nádeje

Študenti Technickej univerzity vo Zvolene: Pomoc Svetielku nádeje

Aktuálne

Študentská organizácia Woodenworld pri Technickej univerzite vo Zvolene organizuje po trojročnej covidovej prestávke už šiesty ročník behu Šrégom nočným Zvolenom...

Prečítajte si viac
Historicky najväčšia konferencia o vode: Kľúčový význam malých vodných cyklov pre plnenie ekosystémových služieb

Historicky najväčšia konferencia o vode: Kľúčový význam malých vodných cyklov pre plnenie…

O čom sa píše

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Kováč sa zúčastnil historicky najväčšej Konferencie OSN o vode od roku 1977, ktorá...

Prečítajte si viac
Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory sa uskutoční 11. mája: A týždeň predtým konferencia na kontroverznú tému o lesoch s názvom Hospodáriť, alebo nehospodáriť?

Valné zhromaždenie Slovenskej lesníckej komory sa uskutoční 11. mája: A týždeň predtým…

Aktuálne

Slovenská lesnícka komora na sociálnej sieti informuje o tom, že aktualizácia základných dokumentov tejto stavovskej organizácie bola hlavným bodom programu dnešného...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora