Prihlásiť

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Čo je podstatou nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti?

Na otázky čitateľov odpovedá spolupracovník redakcie Ing.Milan Fischer

V súvislosti s obhospodarovaním spoločných nehnuteľností v podielovom spoluvlastníctve a nejasnosami vyplývajúcimi zo zákona o pozemkových spoločenstvách sa množia otázky vlastníkov aj orgánov štátnej správy smerujúce k vysvetleniu pojmu „nedeliteľnos“, ktorý v zákone o pozemkových spoločenstvách nie je definovaný...

Na pochopenie problematiky treba stručne vysvetli historické aspekty vzniku spoločných nedeliteľných nehnuteľností po zrušení poddanstva v roku 1848. Urbárskou majetkovou úpravou boli oddelené urbárske pozemky od zemanských, a urbarialista sa stal vlastníkom pozemku. V roku 1853 boli podobne upravené pomery želiarov (drobných nájomcov). Okrem týchto spolumajiteľstiev existovali aj zemianske spolumajiteľstvá – komposesoráty.

K realizácii zákonov z roku 1848 nedošlo pre vtedajšie revolučné časy, ale až po prijatí cisárskych patentov č. 38 a 39 v roku 1853, ktoré boli prijaté bez uhorského snemu, ďalej nasledovali zákonné úpravy týkajúce sa urbariálnej úpravy z roku 1861, 1868 atď.

Podľa zákonného článku LIII. z roku 1871 o úprave právnych a majetkových pomerov, ktoré ostali z urbárskeho zväzku, zrušeného zákonmi z roku 1848 § 32, dôsledkom týchto ustanovení (predchádzajúce ustanovenia zákona) pre bývalých urbárnikov vydelená plocha lesa ako spoločný les má by spravovaná a hospodárenie s ňou sa má vykonáva pod dozorom administratívnych vrchností podľa pravidiel platných pre takéto lesy, alebo podľa pravidiel, ktoré budú vydané.

Problematiku nedeliteľnosti lesov rieši nariadenie (obežník) č. 19416 (1882 F.M. o nerozdeliteľnosti a spoločnom spravovaní lesov bývalých urbarialistov a želiarov, podľa ktorého bývalí urbarialisti a želiari im vydelené lesy si na viacerých miestach rozdelili s povolením municipiátu, dôsledkom čoho sa znemožnilo zachovanie a sústavné hospodárske spravovanie týchto lesov podľa §§ 2, 4 a 17 zákonného článku XXXI/1879 – lesného zákona.

V nariadení sa upozorňuje, že bývalí urbarialisti a želiari do ich vlastníctva počas urbárskej majetkovej úpravy prešlé lesy musia spravova podľa § 32 zák. čl. LIII/1871 ako spoločné lesy a pod dozorom príslušných vrchností teda primerane k ustanoveniam zák.čl. XXXI/1879. Prípadné rozdelenie týchto lesov bude možné len vtedy, ak dôjde trvale k inému hospodárskemu obrábaniu (oráčina, záhrada, lúka alebo vinica), o čom rozhodoval príslušný zemský úrad (lesný administratívny výbor, vlastne ministerstvo pôdohospodárstva).

Uhorské ministerstvo pôdohospodárstva nariadilo o týchto snahách spoločných vlastníkov oboznámi predstavených obcí s cieľom takýmto snahám zamedzi.

V nariadení sa poznamenáva, že ministerstvo spravodlivosti obežníkom č. 14778/1882 upozornilo sedrie (krajské úrady) ako súdy urbáru, aby v každom spornom prípade rozsudkom bolo rozhodnuté, že bývalí urbarialisti a želiari svoje segregované lesy nemôžu medzi sebou rozdeli a naďalej musia les spravova ako spoločný majetok.

Ďalšími významnými zákonnými úpravami týkajúcimi sa spravovania spoločného majetku bol zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej o upravení hospodárskej správy spoločne užívaných lesov a holín, ktoré sú nedielnym vlastníctvom komposesorátov a bývalých urbarialistov a zákonný článok X/1913 o nedielnych spoločných pasienkoch.

Podľa zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách §4 – podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zruši a usporiada podľa osobitných predpisov.

Podmienky drobenia jednotlivých vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti upravia vlastníci tak, aby nevznikali vlastnícke podiely soločnej nehnuteľnosti s výmerou menšou ako 2000 m2.

Úprava podmienok drobenia vlastníckych podielov spoločnej nehnuteľnosti je:

a) v spoločenstve bez právnej subjektivity súčasou vyhlásenia o združení,

b) v spoločenstve s právnou subjektivitou súčasou zmluvy o založení.

Podľa vysvetliviek k zákonu princípy nedeliteľnosti, nezrušiteľnosti a zákaz drobenia sa vzahujú na podielové spoluvlastníctvo spoločných nehnuteľností aj vtedy, ak nevznikne spoločenstvo podľa tohto zákona.

Nerozdeliteľnos spoločnej nehnuteľnosti a nezrušiteľnos spoluvlastníctva pri vzniku spoluvlastníckych útvarov bola daná prevažne dôvodmi prevádzkovo hospodárskymi. K týmto v súčasnosti pristupujú najmä požiadavky na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa. Dôvod nezrušiteľnosti spoločnej nehnuteľnosti zákon vyjadruje v predvetí § 13 vymedzujúcom účel spoločenstiev („racionálne hospodári na spoločnej nehnuteľnosti a obstaráva spoločné veci vyplývajúce zo spoluvlastníctva“).

V súvislosti s novelizáciou zákona o pozemkových spoločenstvách a iných zákonov sa objavili návrhy zruši nedeliteľnos (povinnos spoločne obhospodarova) v spoločných nehnuteľnostiach v podielovom spoluvlastníctve a nechýbajú ani názory o archaickej právnej podstate týchto spoločenstiev v súčasnosti.

Dôsledkom zrušenia nedeliteľnosti by bolo v provom rade rozdrobenie spoločne obhospodarovaných majetkov, čo by narušilo trvalos výnosov, sažilo zabezpečovanie verejnoprospešných funkcií lesov a dozor nad hospodárením v týchto majetkoch. Ďalšie problémy možno predpoklada pri zreálnení ideálnych podielov spoluvlastníkov, vynaloženie nemalých finančných nákladov na geometrické zameranie.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v tomto roku vybudujú 16 poldrov a vodných stavieb

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v…

Aktuálne

Ochrana obyvateľov a majetku pri sezónnych prívalových dažďoch je prvoradá, uvádza na sociálnej sieti Ministerstvo obrany SR a pokračuje informáciou, že...

Prečítajte si viac
Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa do veľkého problému

Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa…

O čom sa píše

Slovensko toto leto trápia početné útoky medveďov na ľudí, ktoré prichádzajú takmer každý týždeň. Verejnosť sa tak stále častejšie obracia...

Prečítajte si viac
Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom teréne

Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom…

Aktuálne

Mestské lesy Košice a. s., obhospodarujúce vyše 20 000 hektárov, musia podľa slov riaditeľa Ing. Františka Beliho každoročne zvládnuť niekoľko...

Prečítajte si viac
Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora