Prihlásiť

Rozširujú sa možnosti pozemkových úprav

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na otázky čitateľov odpovedá odborný spolupracovník redakcie Ing. Milan Fischer

* Aký cieľ sleduje návrh zákona, ktorým sa mení a dopåňa zákon o pozemkových úpravách a ďalšie zákony?

- Návrh noviel zákonov v oblasti pozemkového práva má podľa dôvodovej správy rieši širokú škálu problémov, ktoré pri aplikácii platných právnych predpisov vznikli. Treba využi túto príležitos na odstránenie problémov najmä v ustanoveniach zákona týkajúcich sa pozemkových úprav na lesných pozemkoch a v spravovaní lesných pozemkov Slovenským pozemkovým fondom aj s využitím námetov na novelizáciu zákona o pozemkových spoločenstvách.

Novelou zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa rozširujú dôvody pozemkových úprav na základe opatrení prijatých vládou SR v dôsledku živelných pohrôm. Návrh zákona dáva možnos budova opatrenia, ktoré zamedzia ďalším škodám pôsobením opakovanej pohromy a odstránenie jej následkov. Súčasou uvedeného opatrenia je zároveň usporiadanie vlastníctva k dotknutým pozemkom, na ktorých budú potrebné opatrenia vybudované a finančné zabezpečenie ich výstavby.

Návrh súčasne rieši usporiadanie a zosúladenie skutočného druhu pozemku v teréne s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností v priamej časovej následnosti po zistení nesúladu druhu pozemku v teréne, komisiou zriadenou obvodným pozemkovým úradom. Bezprostredne po zistení nesúladu a spracovaní technických podkladov na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností, obvodný pozemkový úrad alebo obvodný lesný úrad vydá rozhodnutie o zmene druhu pozemku. Navrhuje sa, aby sa na konanie a rozhodnutie o takejto zmene druhu pozemku nevzahoval všeobecný predpis o správnom konaní z dôvodu, že ide o zistený, skutočný stav a druh pozemku v teréne a v podstate ide o riešenie situácie, keď si vlastník, prípadne obhospodarovateľ poľnohospodárskej pôdy neplnil povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Ďalšia podstatná zmena sa dotýka zjednodušených a zrýchlených postupov, ktoré umožňovali dočasné riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom na čas do schválenia pozemkových úprav.

Novelou zákona sa ruší zjednodušený a zrýchlený postup podľa § 15 a postupom uvedeným v § 42 i sa upravuje prechodné obdobie ako aj postup riešenia už existujúcich užívacích vzahov k pozemkom dosiaľ vyčlenených do bezplatného náhradného užívania.

Riešenie užívacích pomerov v prípade neuzatvorenia nájomného vzahu sa bude riadi vzájomnou dohodou medzi vlastníkom a užívateľom podľa novej úpravy zákona č. 504/2003 Z: z., ktorá je súčasou predkladaného návrhu zákona.

V novele sa ďalej rieši vydávanie oprávnení na projektovanie pozemkových úprav, ktoré bolo od roku 1992 upravené vyhláškou č. 155/1992 Zb. Potreba aktualizácie vyplynula z požiadavky na zvýšenie odbornosti zhotoviteľov projektovej dokumentácie súvisiacej s pozemkovými úpravami a so zavedením povinnosti v päročných lehotách obnovova platnos osvedčení novými skúškami, ktoré overujú odbornú úroveň zhotoviteľov vo vzahu k zmenám a k vývoju procesov spojených s pozemkovými úpravami.

Úpravy menšieho rozsahu sa dotýkajú evidovania zmien druhu pozemkov v katastri nehnuteľností pred začatím konania o pozemkových úpravách, vlastníctva pozemkov a objektov, kde správa bude prenechaná špecializovaným organizáciám, na ktoré štát preniesol zo zákona výkon práva a správy, ktoré by podľa platného stavu mali prejs do vlastníctva obce. Predkladaný návrh zákona rieši aj ďalšie zmeny v predpisoch súvisiacich s pozemkovým právom.

Návrh novely tzv. reštitučných zákonov, to znamená zákona č. 229/1991 Zb. a zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov urýchľuje ponuku a vydávanie náhrad, ak sa pôvodné pozemky nedajú vyda, prípadne vráti ich vlastníctvo. Náhradu pozemkami môže oprávnená osoba odmietnu len dva razy, potom nárok na náhradu pozemkom zaniká a oprávnenej osobe sa poskytne náhrada v peniazoch. Ďalšou zmenou je zásada, že náhradný pozemok možno požadova len vtedy, ak pôvodný pozemok mal výmeru nad 400 m2 . Ako náhradný pozemok bude môc by použitý taký pozemok, ktorý nie je možné pre zákonné prekážky vyda či navráti jeho vlastníctvo, čo sa v súčasnosti bežne vyskytuje.

Novelou zákona č. 504/2003 Z: Z: budú postupy podľa zrušeného ustanovenia § 15 zákona č. 330 1991 Zb., riešené zákonom o nájme. Nová úprava zákona o č. 5004/2003 Z. z. ďalej splnomocňuje pozemkový fond, na základe poverenia vlastníkom, na uzatvorenie nájomného vzahu, na zastupovanie v procese prenájmu aj na vymáhanie platenia nájmu

Návrhom novely zákona č. 145/1995 Z. z.. o správnych poplatkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa oslobodenie úkonov vykonávaných podľa zákona č. 330/1991 Zb. z dôvodov jednoznačnosti premieta aj do zákona o správnych poplatkoch.

* Zaujala nás informácia o rokovaní predstaviteľov vlastníkov neštátnych lesov na ministerstve životného prostredia. Čo bolo predmetom tohto stretnutia?

- Na základe požiadavky Rady združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa uskutočnilo rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva životného prostredia SR Ing. Jaroslavom Jadušom, na ktorom predstavitelia rady - reprezentatívneho združenia vlastníkov neštátnych lesov na Slovensku predniesli stanoviská k problémom, ktoré dlhodobo nepriaznivo ovplyvňujú vzahy vlastníkov lesov s predstaviteľmi štátnych orgánov ochrany prírody a nevládnych ochranárskych organizácií. Vyslovili zásadné požiadavky smerujúce k zrovnoprávneniu postavenia vlastníkov lesov pri praktickom zabezpečovaní ochrany prírody a zlepšeniu stavu vo výkone ochrany prírody a krajiny.

Požiadavky obsahujú v prvom rade zabezpečenie rozpracovania a realizácie programového vyhlásenia vlády zosúladením zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o lesoch tak, aby konania podľa nich nenarážali na protichodné bariéry a vylučovali zákonný postup pri hospodárení v lesoch; uskutočňovanie postupu podľa uznesenia vlády SR č. 471/2006 o dohodách s vlastníkmi pozemkov pri vyhlasovaní chránených území a prijatie zákonných, technických a finančných opatrení na úhradu majetkovej ujmy z titulu ochrany prírody a krajiny na základe dvojstranných zmluvných vzahov.

Ako druhé sú požiadavky na prehodnotenie koncepcie ochrany prírody a krajiny s cieľom prehodnoti sústavu chránených území nezávislou vedeckou inštitúciou, vykona analýzu vplyvov súčasnej sústavy chránených území na verejné financie tak, aby vláda mohla prija zásadné rozhodnutie smerujúce k zosúladeniu ich rozsahu s možnosami štátu uhrádza ujmu za obmedzenie hospodárenia na chránených pozemkoch.

Treou oblasou požiadaviek je vytvori partnerský vzah štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesných pozemkov založený na vzájomnom rešpektovaní a vytváraní podmienok na zvyšovanie záujmu prijíma opatrenia na ochranu prírody. Na realizáciu programov starostlivosti na územiach Natura 2000 zabezpeči zdroje z operačného programu Životné prostredie pre vlastníkov lesov. Rešpektova Radu združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska ako zástupcu vlastníkov neštátnych lesov pri pripomienkových konaniach k právnym predpisom pripravovaných na ministerstve životného prostredia a na tento účel uzavrie zmluvu o vzájomnej spolupráci pri napåňaní cieľov ochrany prírody a krajiny.

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v tomto roku vybudujú 16 poldrov a vodných stavieb

Vojenské lesy a majetky SR plánujú výstavbu ďalších protipovodňových opatrení: Ešte v…

Aktuálne

Ochrana obyvateľov a majetku pri sezónnych prívalových dažďoch je prvoradá, uvádza na sociálnej sieti Ministerstvo obrany SR a pokračuje informáciou, že...

Prečítajte si viac
Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa do veľkého problému

Známy televízny moderátor a skúsený poľovník o medveďoch: Alarmujúci stav, rútime sa…

O čom sa píše

Slovensko toto leto trápia početné útoky medveďov na ľudí, ktoré prichádzajú takmer každý týždeň. Verejnosť sa tak stále častejšie obracia...

Prečítajte si viac
Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom teréne

Rozhovor: Veľké poďakovanie košických mestských lesníkov za uhasenie požiaru v ťažko prístupnom…

Aktuálne

Mestské lesy Košice a. s., obhospodarujúce vyše 20 000 hektárov, musia podľa slov riaditeľa Ing. Františka Beliho každoročne zvládnuť niekoľko...

Prečítajte si viac
Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva, poľovníctva a regiónu, v ktorom žil

Pozvánka na Furmanské preteky v Sobranciach: O Pohár Štefana Staška, milovníka lesníctva…

Aktuálne

Pred dvanástimi rokmi sa začala písať história Furmanských pretekov na Sobranecku. Najprv svojpomocne furmani pod vedením furmana Janka Plišku organizovali...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora