Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Lesnícke hľadanie sa vo volebných programoch politických strán pred parlamentnými voľbami

O necelé dva týždne, v sobotu 30. septembra 2023, vstúpia voliči do volebných miestností, aby v predčasných parlamentných voľbách priamo rozhodli o tom, ktorí poslanci budú zvolení do Národnej rady SR a nepriamo aj o tom, ktoré politické strany zostavia novú vládu. Preto som si tento týždeň prezrel volebné programy tých politických strán, ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu prekročiť prah zvoliteľnosti a dostať sa do parlamentu, aby som zistil, aké miesto v nich majú naše lesy, lesníctvo a vlastníci a obhospodarovatelia lesov.

Doporučený Takto vyzerajú lesy, v ktorých lesníci nesmú hospodáriť Foto: archív Lesmedium.sk Takto vyzerajú lesy, v ktorých lesníci nesmú hospodáriť

Volebné programy politických strán, ktoré boli vo vládnej koalícii od roku 2020, ako aj novej politickej strany Demokrati, v ktorej sú bývalí ministri, som nemonitoroval. To, čo predviedli ich predstavitelia a poslanci počas predloženia a schvaľovania novely zákona o ochrane prírody a krajiny s takzvanou reformou národných parkov a následne spôsob, akým s výnimkou hnutia Sme rodina stále presadzujú zonáciu jednotlivých veľkoplošných chránených území, hovorí za všetko. Jasne vymedzuje ich postoj k aktívnej ochrane a trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov, i k využitiu kvalitnej drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny.

Strana SMER – slovenská sociálna demokracia v kapitole venovanej pôdohospodárstvu a životnému prostrediu tvrdí, „že na európskej a domácej úrovni bude podporovať len také ciele v environmentálnej politike, ktoré nebudú drasticky ohrozovať a obmedzovať konkurencieschopnosť európskej a slovenskej ekonomiky.“

V kapitole volebného programu, nazvanej Financie a hospodárstvo, strana definuje priority takto: „Podpora hospodárskeho rastu robustnou pomocou podnikateľskému sektoru (kompenzácie, stimuly pre domáce a zahraničné investície), osobitná pozornosť vybraným segmentom (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a cestovný ruch), využívanie verejného a súkromného partnerstva (PPP) pri infraštrukturálnych, energetických a vodných projektoch.“

PROGRESÍVNE SLOVENSKO v kapitole Životné prostredie sľubuje: „Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. Tým sa posilní stabilita a plnenie funkcií lesov, vrátane zadržiavania vody, sťahovania uhlíka z atmosféry a ochrany biologickej rozmanitosti. Presunieme štátnu politiku v oblasti lesníctva pod rezort životného prostredia, a to vrátane štátnych podnikov lesného hospodárstva. Pri hospodárení zabezpečíme dôraz aj na mimoprodukčné funkcie lesov a využitie štátnych lesov pre zvládanie environmentálnych kríz a mitigáciu ich dopadov. Zavedieme aplikáciu na kontrolu obchodu s drevom, ktorá bude prístupná verejnosti. Minimalizujeme tým nelegálnu ťažbu dreva.“

HLAS – sociálna demokracia vo zverejnenom rezortnom programe venuje pozornosť aj životnému prostredia a pôdohospodárstvu. „V rámci tejto programovej oblasti pripravíme a zrealizujeme komplexnú systémovú a udržateľnú zmenu systému štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktorá zabezpečí najlepšiu ochranu pre naše prírodné dedičstvo, udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch, poskytne kvalitný životný priestor pre ľudí žijúcich v chránených územiach, turistov a vytvorí fungujúci a udržateľný segment národného hospodárstva,“ avizuje táto strana v kapitole Životné prostredie.

V kapitole Pôdohospodárstvo je uvedené: „Spoločne s vodou sú naše lesy najväčším a závideniahodným prírodným bohatstvom – ich ochrana, obnova a rozširovanie s cieľom bojovať proti zmene klímy, strate biodiverzity a zabezpečenia odolných a multifunkčných lesných ekosystémov je našou absolútnou prioritou. Podporíme sociálno-ekonomické funkcie lesov na zabezpečenie prosperity vidieckych oblastí a posilnenie lesného biohospodárstva v udržateľných hraniciach. Odstránime nedostatky prijaté bez diskusie a chaotickým procesom predchádzajúcou nekompetentnou vládnou garnitúrou, ktoré negatívne ovplyvňujú naše lesy. Všetky lesy si zaslúžia rovnakú ochranu a pozornosť pod gesciou ústredného orgánu štátnej správy, ktorý bude riešiť skutočné potreby lesa, vlastníkov lesa a návštevníkov lesa.“

V Programe na obnovu Slovenska hnutia REPUBLIKA v kapitole nazvanej Za rozvoj vidieka a ochranu prírody, venovanej životnému prostrediu a pôdohospodárstvu sa môžeme dočítať, že „v oblasti životného prostredia presadzujeme skutočnú ochranu prírody založenú na dlhodobých skúsenostiach a odborných analýzach, nie na premotivovanom, ale často amatérskom aktivizme. Z tohto dôvodu odmietame rôzne nedomyslené (európske) „zelené plány“, ktoré nespĺňajú základné odborné kritériá technickej realizovateľnosti, ekonomickej udržateľnosti ani samotnej ekologickej účinnosti. Samozrejme, vnímame globálne otepľovanie a zmeny počasia. Sme však obozretní a chceme sa pripraviť aj na „adaptačný scenár“, t. j. že globálne otepľovanie sa ľudstvu nepodarí zvrátiť, a že klíma sa jednoducho zmení.

Lesy chceme obhospodarovať tak, aby produkovali nielen drevo, ale plnili aj ekologickú a kultúrnu funkciu. Drevo považujeme za strategickú surovinu, ktorú chceme spracovávať prioritne v drevospracujúcom priemysle na Slovensku. Zastavíme nekontrolované drancovanie a vývoz surového dreva zo štátnych lesov do zahraničia. Trváme na riadnej odbornej zonácii národných parkov, ktorá podporí rozvoj vidieka a bude akceptovať vzťah človek – príroda.“

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE vo volebnom programe nazvanom Lepšie 2023 v kapitole o využívaní prírodných zdrojov a potravinovej bezpečnosti, v podkapitole venovanej pôde ako nedocenenému pokladu krajiny uvádza:  „Súčasné poľnohospodárstvo a lesníctvo – výkonné, priemyselné, konvenčné tak, ako je dlhodobo praktizované, nie je riešením, ale súčasťou ekologických a environmentálnych problémov. Preto sú zásadné štrukturálne aj organizačné zmeny v agrosektore nanajvýš aktuálne a potrebné.“

Lesy – dôležitá súčasť ekonomiky a ekologickej stability Slovenska, je ďalšia podkapitola volebného programu KDH, v ktorej sa okrem iného píše: „Chceme, aby štát zabezpečil dostatok finančných zdrojov na podporu a obnovu prírode blízkych spôsobov hospodárenia v lesoch, na podporu ekologických funkcií lesa a jeho ekosystémov. • Budeme presadzovať, aby sa s drevom nakladalo hospodárne, aby sa využívalo ako strategická, ekologická a obnoviteľná surovina. Naším zámerom je maximálne využitie drevnej suroviny pre domácich spracovateľov. Nastavíme také podmienky, ktoré umožnia čo najväčšie množstvo drevnej hmoty spracovať priamo v regióne, kde sa vyťažilo, s cieľom podporovať lokálnu ekonomiku. Odmietame doterajšiu politiku „lacno vyviezť (surovinu), draho doviezť (produkt)“, ktorú využívali vybrané podnikateľské subjekty na ľahkú tvorbu zisku, ktorá je ale proti národohospodárskym záujmom Slovenska. Nielen v lesnom hospodárstve, ale aj v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

• Ochrana prírody, vrátane cenných lesných ekosystémov, je na jednej strane žiadúca, na druhej strane je nevyhnutné rešpektovať vlastnícke právo a chrániť ho aj zodpovedajúcou legislatívou. Každé obmedzenie práva vlastníka lesa hospodáriť na svojom majetku musí byť sprevádzané adekvátnymi finančnými kompenzáciami. Dohoda o kompenzáciách z dôvodu obmedzenia hospodárenia musí týmto obmedzeniam predchádzať. • Otvoríme celospoločenskú diskusiu o rozsahu, forme a počte chránených území a národných parkov na území Slovenskej republiky s cieľom identifikovať všetky možnosti vedúce k zvyšovaniu biodiverzity v duchu napĺňania záväzkov Dohovoru o biodiverzite z roku 2022. Preto zabezpečíme, aby sa lesnícka prax vrátila k jej pôvodnému poslaniu, ktorým je ochrana a tvorba lesa vrátane všetkých jeho mimoprodukčných funkcií, vrátane ochrany biodiverzity a krajiny. • Navrhneme zrušenie časti bezzásahových zón zasahujúcich až do intravilánov obcí. V nich ponechané drevo je vážnym potenciálnym zdrojom požiarov. Budeme požadovať, aby sa protipožiarna ochrana lesov a prevencia uplatňovala vo všetkých stupňoch ochrany a tým bola zabezpečená ochrana životov, zdravia a majetku občanov, ale aj ochrana unikátnych prírodných biotopov. • V spolupráci s odborníkmi prehodnotíme hospodárenie s nepôvodnými (agát, duglaska, borovica čierna a i.) a inváznymi drevinami.

Budeme presadzovať intenzívnu výchovu lesov a ich postupnú adaptáciu na zmenu klímy. • Prírodu a krajinu vnímame ako poklad daný Bohom našim predkom, ktorý sme my zdedili a našou povinnosťou je odovzdať ho ďalšej generácii, preto sa zasadíme o zachovanie najcennejších ekosystémov v lokalitách národných parkov a ostatných chránených územiach. • Sme zásadne proti obmedzovaniu rekreačného využívania lesov občanmi – turistami a proti akémukoľvek spoplatňovaniu vstupu do všetkých lesov v Slovenskej republike. Lesy sú nenahraditeľné pre zdravie národa a preto každý človek bude mať do nich voľný a bezplatný prístup. • Presadíme zmenu zákona, aby podiely a tým aj výkon práv a povinností (nie vlastníctvo) neznámych - nezistených vlastníkov v urbárskych spoločnostiach zastupovali obce, ak o to prejavia záujem. • Navrhneme platby za mimoprodukčné funkcie lesa, najmä za viazanie CO2 a zadržiavanie vody. • Vytvoríme transparentné schémy a následné spravodlivé rozdelenie poskytnutia NFP na nákup lesnej techniky pre živnostníkov a podnikateľov v lesnom hospodárstve.“

Jednou z pätnástich priorít volebného programu SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY je poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia: „Nahradíme Ministerstvo životného prostredia novým Ministerstvom prírodných zdrojov. Vylobujeme rovnakú dotačnú podporu pre všetkých slovenských poľnohospodárov ako majú poľnohospodári v starých členských krajinách EÚ. Zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska. Podporíme slovenských pestovateľov a živočíšnu výrobu, aby mohli pracovať s modernou technológiou znižujúcou uhlíkovú stopu. Zakážeme pestovanie a dovoz GMO a podporíme ekologický spôsob pestovania.

Podporíme slovenských potravinárov a zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch obchodov. Zabránime dvojakej kvalite potravín na slovenskom trhu, v porovnaní s európskym trhom. Vytvoríme politiku vyváženej ochrany lesov a životného prostredia. Obmedzíme ťažbu a vývoz kvalitnej drevnej suroviny do zahraničia podporou domáceho drevospracujúceho priemyslu. Prehodnotíme a transformujeme chránené územia a stanovíme jasné pravidlá na ich ochranu a udržiavanie. Vrátime späť do rúk poľovníkov reguláciu veľkých šeliem (medveď, vlk). Podporíme separáciu a recykláciu odpadu a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov.“

Možno ste našli v predchádzajúcich riadkoch to, čo ste hľadali. Možno si o sľuboch politických strán v ich volebných programoch myslíte svoje a vôbec nie sú pre vás smerodajné. Máte na to právo. Rovnako ako máte právo na to, koho budete voliť v predčasných parlamentných voľbách a či vôbec niekoho. Za seba môžem povedať, že som rozhodnutý a pôjdem voliť. Nie preto, že je to moja povinnosť, ale spoluzodpovednosť za to, ako budú vyzerať naše lesy v budúcnosti. Veľmi by som si želal, aby boli zdravé a zelené, odborne a zodpovedne obhospodarované. 

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 17 september 2023 06:28
Prečítané: 658
(6 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Blíži sa vykurovacia sezóna, nervozita na trhu s drevom stúpa: LESY SR pýtajú za najpredávanejšiu tvrdú listnatú hmotu o 30 percent viac ako vlani

Blíži sa vykurovacia sezóna, nervozita na trhu s drevom stúpa: LESY SR…

Aktuálne

Zobrazenie:21722

Za kubík najpredávanejšieho dreva si priplatíte 12 eur. Cenníky v regiónoch sa líšia, kde sú najnižšie? Piecka či krb na...

Člen Prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre Topky.sk: Medvede stratili plachosť, potulujú sa bez toho, aby ich medvedice niečo naučili

Člen Prezídia Slovenskej poľovníckej komory pre Topky.sk: Medvede stratili plachosť, potulujú sa…

O čom sa píše

Zobrazenie:21232

Portál Topky.sk píše, že medvede sú premnožené. Nie je ich v priemere 1 056 kusov, ako uvádza štúdia Karlovej univerzity...

Skúsený poľovník, lesný inžinier a bývalý šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo: Problémom s medveďmi sa dalo predísť, mali sme počúvať múdrych ľudí

Skúsený poľovník, lesný inžinier a bývalý šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo: Problémom…

O čom sa píše

Zobrazenie:17922

Koľko máme na Slovensku v skutočnosti medveďov, prečo útokov pribúda a ako problém vyriešiť? V exkluzívnom rozhovore pre Plus JEDEN...

Štátni ochranári o usmrteniach niekoľkých medveďov: Našli uhynutého samca, ktorý útočil na farme Veles – Háj

Štátni ochranári o usmrteniach niekoľkých medveďov: Našli uhynutého samca, ktorý útočil na…

Aktuálne

Zobrazenie:16856

Počas uplynulých dní došlo k usmrteniam niekoľkých jedincov medveďa hnedého. Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (Zásahový...

Kde sa stala chyba v analýze početnosti medveďov na Slovensku? Obidve vzorkovania sa mali sčítať

Kde sa stala chyba v analýze početnosti medveďov na Slovensku? Obidve vzorkovania…

O čom sa píše

Zobrazenie:16083

Predseda Poľovníckej komisie Slovenskej poľovníckej komory Ing. Dušan Krajniak PhD. v päťminútovom videu na internetovej stránke tejto stavovskej organizácie názorným a zrozumiteľným...

Reportéri RTVS ostali počas nakrúcania v Hrochoti prekvapení: Podľa riaditeľky Správy CHKO Poľana je populácia medveďa premnožená

Reportéri RTVS ostali počas nakrúcania v Hrochoti prekvapení: Podľa riaditeľky Správy CHKO…

Aktuálne

Zobrazenie:15204

Verejnoprávna RTVS vo včerajších večerných správach skonštatovala, že medvede na Poľane už nespôsobujú škody len na hospodárskom dobytku a včelstvách...

Hlavné správy

Signály o zatváraní lokálnych prevádzok na spracovanie dreva: Ohrozenie malých neštátnych obhospodarovateľov lesov

Signály o zatváraní lokálnych prevádzok na spracovanie dreva: Ohrozenie malých neštátnych obhospodarovateľov…

O čom sa píše

Situácia na trhu s drevom sa opäť dramaticky zhoršila. Ceny rapídne padajú pre neschopnosť drevospracujúceho priemyslu realizovať spracované drevo na trhu...

Prečítajte si viac
Tender na lesnícke činnosti a predaj dreva za vyše 5 miliárd českých korún: Väčšie šance dáva malým a stredným firmám

Tender na lesnícke činnosti a predaj dreva za vyše 5 miliárd českých…

Aktuálne

Tender na vykonávanie lesníckych činností a predaj dreva vyhlásili Lesy Českej republiky. Ponuky môžu záujemcovia podávať do 17. októbra 2023...

Prečítajte si viac
Vo Švédsku vyrastie najväčši projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva na svete: Stockholm Wood City

Vo Švédsku vyrastie najväčši projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva…

O čom sa píše

Švédsky developer Atrium Ljungberg pripravuje najväčší projekt mestskej výstavby z materiálov na báze dreva na svete – Stockholm Wood City. Vyrásť...

Prečítajte si viac
Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde - ani v občianskej vybavenosti

Zväz spracovateľov dreva SR: Bez dreva to nepôjde - ani v občianskej…

Aktuálne

Zväz spracovateľov dreva SR v dnešnej informácií pre masmédiá píše, že bez ohľadu na to, kto sa ako pozerá na rozvoj...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora