Prihlásiť

TÝŽDŇOVKA: Lesnícke hľadanie sa vo volebných programoch politických strán pred parlamentnými voľbami

O necelé dva týždne, v sobotu 30. septembra 2023, vstúpia voliči do volebných miestností, aby v predčasných parlamentných voľbách priamo rozhodli o tom, ktorí poslanci budú zvolení do Národnej rady SR a nepriamo aj o tom, ktoré politické strany zostavia novú vládu. Preto som si tento týždeň prezrel volebné programy tých politických strán, ktoré majú podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu prekročiť prah zvoliteľnosti a dostať sa do parlamentu, aby som zistil, aké miesto v nich majú naše lesy, lesníctvo a vlastníci a obhospodarovatelia lesov.

Doporučený Takto vyzerajú lesy, v ktorých lesníci nesmú hospodáriť Foto: archív Lesmedium.sk Takto vyzerajú lesy, v ktorých lesníci nesmú hospodáriť

Volebné programy politických strán, ktoré boli vo vládnej koalícii od roku 2020, ako aj novej politickej strany Demokrati, v ktorej sú bývalí ministri, som nemonitoroval. To, čo predviedli ich predstavitelia a poslanci počas predloženia a schvaľovania novely zákona o ochrane prírody a krajiny s takzvanou reformou národných parkov a následne spôsob, akým s výnimkou hnutia Sme rodina stále presadzujú zonáciu jednotlivých veľkoplošných chránených území, hovorí za všetko. Jasne vymedzuje ich postoj k aktívnej ochrane a trvalo udržateľnému obhospodarovaniu lesov, i k využitiu kvalitnej drevnej hmoty ako jedinej obnoviteľnej suroviny.

Strana SMER – slovenská sociálna demokracia v kapitole venovanej pôdohospodárstvu a životnému prostrediu tvrdí, „že na európskej a domácej úrovni bude podporovať len také ciele v environmentálnej politike, ktoré nebudú drasticky ohrozovať a obmedzovať konkurencieschopnosť európskej a slovenskej ekonomiky.“

V kapitole volebného programu, nazvanej Financie a hospodárstvo, strana definuje priority takto: „Podpora hospodárskeho rastu robustnou pomocou podnikateľskému sektoru (kompenzácie, stimuly pre domáce a zahraničné investície), osobitná pozornosť vybraným segmentom (poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a cestovný ruch), využívanie verejného a súkromného partnerstva (PPP) pri infraštrukturálnych, energetických a vodných projektoch.“

PROGRESÍVNE SLOVENSKO v kapitole Životné prostredie sľubuje: „Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. Tým sa posilní stabilita a plnenie funkcií lesov, vrátane zadržiavania vody, sťahovania uhlíka z atmosféry a ochrany biologickej rozmanitosti. Presunieme štátnu politiku v oblasti lesníctva pod rezort životného prostredia, a to vrátane štátnych podnikov lesného hospodárstva. Pri hospodárení zabezpečíme dôraz aj na mimoprodukčné funkcie lesov a využitie štátnych lesov pre zvládanie environmentálnych kríz a mitigáciu ich dopadov. Zavedieme aplikáciu na kontrolu obchodu s drevom, ktorá bude prístupná verejnosti. Minimalizujeme tým nelegálnu ťažbu dreva.“

HLAS – sociálna demokracia vo zverejnenom rezortnom programe venuje pozornosť aj životnému prostredia a pôdohospodárstvu. „V rámci tejto programovej oblasti pripravíme a zrealizujeme komplexnú systémovú a udržateľnú zmenu systému štátnej ochrany prírody na Slovensku, ktorá zabezpečí najlepšiu ochranu pre naše prírodné dedičstvo, udržateľné a prírode blízke hospodárenie v lesoch, poskytne kvalitný životný priestor pre ľudí žijúcich v chránených územiach, turistov a vytvorí fungujúci a udržateľný segment národného hospodárstva,“ avizuje táto strana v kapitole Životné prostredie.

V kapitole Pôdohospodárstvo je uvedené: „Spoločne s vodou sú naše lesy najväčším a závideniahodným prírodným bohatstvom – ich ochrana, obnova a rozširovanie s cieľom bojovať proti zmene klímy, strate biodiverzity a zabezpečenia odolných a multifunkčných lesných ekosystémov je našou absolútnou prioritou. Podporíme sociálno-ekonomické funkcie lesov na zabezpečenie prosperity vidieckych oblastí a posilnenie lesného biohospodárstva v udržateľných hraniciach. Odstránime nedostatky prijaté bez diskusie a chaotickým procesom predchádzajúcou nekompetentnou vládnou garnitúrou, ktoré negatívne ovplyvňujú naše lesy. Všetky lesy si zaslúžia rovnakú ochranu a pozornosť pod gesciou ústredného orgánu štátnej správy, ktorý bude riešiť skutočné potreby lesa, vlastníkov lesa a návštevníkov lesa.“

V Programe na obnovu Slovenska hnutia REPUBLIKA v kapitole nazvanej Za rozvoj vidieka a ochranu prírody, venovanej životnému prostrediu a pôdohospodárstvu sa môžeme dočítať, že „v oblasti životného prostredia presadzujeme skutočnú ochranu prírody založenú na dlhodobých skúsenostiach a odborných analýzach, nie na premotivovanom, ale často amatérskom aktivizme. Z tohto dôvodu odmietame rôzne nedomyslené (európske) „zelené plány“, ktoré nespĺňajú základné odborné kritériá technickej realizovateľnosti, ekonomickej udržateľnosti ani samotnej ekologickej účinnosti. Samozrejme, vnímame globálne otepľovanie a zmeny počasia. Sme však obozretní a chceme sa pripraviť aj na „adaptačný scenár“, t. j. že globálne otepľovanie sa ľudstvu nepodarí zvrátiť, a že klíma sa jednoducho zmení.

Lesy chceme obhospodarovať tak, aby produkovali nielen drevo, ale plnili aj ekologickú a kultúrnu funkciu. Drevo považujeme za strategickú surovinu, ktorú chceme spracovávať prioritne v drevospracujúcom priemysle na Slovensku. Zastavíme nekontrolované drancovanie a vývoz surového dreva zo štátnych lesov do zahraničia. Trváme na riadnej odbornej zonácii národných parkov, ktorá podporí rozvoj vidieka a bude akceptovať vzťah človek – príroda.“

KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE vo volebnom programe nazvanom Lepšie 2023 v kapitole o využívaní prírodných zdrojov a potravinovej bezpečnosti, v podkapitole venovanej pôde ako nedocenenému pokladu krajiny uvádza:  „Súčasné poľnohospodárstvo a lesníctvo – výkonné, priemyselné, konvenčné tak, ako je dlhodobo praktizované, nie je riešením, ale súčasťou ekologických a environmentálnych problémov. Preto sú zásadné štrukturálne aj organizačné zmeny v agrosektore nanajvýš aktuálne a potrebné.“

Lesy – dôležitá súčasť ekonomiky a ekologickej stability Slovenska, je ďalšia podkapitola volebného programu KDH, v ktorej sa okrem iného píše: „Chceme, aby štát zabezpečil dostatok finančných zdrojov na podporu a obnovu prírode blízkych spôsobov hospodárenia v lesoch, na podporu ekologických funkcií lesa a jeho ekosystémov. • Budeme presadzovať, aby sa s drevom nakladalo hospodárne, aby sa využívalo ako strategická, ekologická a obnoviteľná surovina. Naším zámerom je maximálne využitie drevnej suroviny pre domácich spracovateľov. Nastavíme také podmienky, ktoré umožnia čo najväčšie množstvo drevnej hmoty spracovať priamo v regióne, kde sa vyťažilo, s cieľom podporovať lokálnu ekonomiku. Odmietame doterajšiu politiku „lacno vyviezť (surovinu), draho doviezť (produkt)“, ktorú využívali vybrané podnikateľské subjekty na ľahkú tvorbu zisku, ktorá je ale proti národohospodárskym záujmom Slovenska. Nielen v lesnom hospodárstve, ale aj v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle.

• Ochrana prírody, vrátane cenných lesných ekosystémov, je na jednej strane žiadúca, na druhej strane je nevyhnutné rešpektovať vlastnícke právo a chrániť ho aj zodpovedajúcou legislatívou. Každé obmedzenie práva vlastníka lesa hospodáriť na svojom majetku musí byť sprevádzané adekvátnymi finančnými kompenzáciami. Dohoda o kompenzáciách z dôvodu obmedzenia hospodárenia musí týmto obmedzeniam predchádzať. • Otvoríme celospoločenskú diskusiu o rozsahu, forme a počte chránených území a národných parkov na území Slovenskej republiky s cieľom identifikovať všetky možnosti vedúce k zvyšovaniu biodiverzity v duchu napĺňania záväzkov Dohovoru o biodiverzite z roku 2022. Preto zabezpečíme, aby sa lesnícka prax vrátila k jej pôvodnému poslaniu, ktorým je ochrana a tvorba lesa vrátane všetkých jeho mimoprodukčných funkcií, vrátane ochrany biodiverzity a krajiny. • Navrhneme zrušenie časti bezzásahových zón zasahujúcich až do intravilánov obcí. V nich ponechané drevo je vážnym potenciálnym zdrojom požiarov. Budeme požadovať, aby sa protipožiarna ochrana lesov a prevencia uplatňovala vo všetkých stupňoch ochrany a tým bola zabezpečená ochrana životov, zdravia a majetku občanov, ale aj ochrana unikátnych prírodných biotopov. • V spolupráci s odborníkmi prehodnotíme hospodárenie s nepôvodnými (agát, duglaska, borovica čierna a i.) a inváznymi drevinami.

Budeme presadzovať intenzívnu výchovu lesov a ich postupnú adaptáciu na zmenu klímy. • Prírodu a krajinu vnímame ako poklad daný Bohom našim predkom, ktorý sme my zdedili a našou povinnosťou je odovzdať ho ďalšej generácii, preto sa zasadíme o zachovanie najcennejších ekosystémov v lokalitách národných parkov a ostatných chránených územiach. • Sme zásadne proti obmedzovaniu rekreačného využívania lesov občanmi – turistami a proti akémukoľvek spoplatňovaniu vstupu do všetkých lesov v Slovenskej republike. Lesy sú nenahraditeľné pre zdravie národa a preto každý človek bude mať do nich voľný a bezplatný prístup. • Presadíme zmenu zákona, aby podiely a tým aj výkon práv a povinností (nie vlastníctvo) neznámych - nezistených vlastníkov v urbárskych spoločnostiach zastupovali obce, ak o to prejavia záujem. • Navrhneme platby za mimoprodukčné funkcie lesa, najmä za viazanie CO2 a zadržiavanie vody. • Vytvoríme transparentné schémy a následné spravodlivé rozdelenie poskytnutia NFP na nákup lesnej techniky pre živnostníkov a podnikateľov v lesnom hospodárstve.“

Jednou z pätnástich priorít volebného programu SLOVENSKEJ NÁRODNEJ STRANY je poľnohospodárstvo a ochrana životného prostredia: „Nahradíme Ministerstvo životného prostredia novým Ministerstvom prírodných zdrojov. Vylobujeme rovnakú dotačnú podporu pre všetkých slovenských poľnohospodárov ako majú poľnohospodári v starých členských krajinách EÚ. Zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska. Podporíme slovenských pestovateľov a živočíšnu výrobu, aby mohli pracovať s modernou technológiou znižujúcou uhlíkovú stopu. Zakážeme pestovanie a dovoz GMO a podporíme ekologický spôsob pestovania.

Podporíme slovenských potravinárov a zvyšovanie podielu slovenských potravín na pultoch obchodov. Zabránime dvojakej kvalite potravín na slovenskom trhu, v porovnaní s európskym trhom. Vytvoríme politiku vyváženej ochrany lesov a životného prostredia. Obmedzíme ťažbu a vývoz kvalitnej drevnej suroviny do zahraničia podporou domáceho drevospracujúceho priemyslu. Prehodnotíme a transformujeme chránené územia a stanovíme jasné pravidlá na ich ochranu a udržiavanie. Vrátime späť do rúk poľovníkov reguláciu veľkých šeliem (medveď, vlk). Podporíme separáciu a recykláciu odpadu a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov.“

Možno ste našli v predchádzajúcich riadkoch to, čo ste hľadali. Možno si o sľuboch politických strán v ich volebných programoch myslíte svoje a vôbec nie sú pre vás smerodajné. Máte na to právo. Rovnako ako máte právo na to, koho budete voliť v predčasných parlamentných voľbách a či vôbec niekoho. Za seba môžem povedať, že som rozhodnutý a pôjdem voliť. Nie preto, že je to moja povinnosť, ale spoluzodpovednosť za to, ako budú vyzerať naše lesy v budúcnosti. Veľmi by som si želal, aby boli zdravé a zelené, odborne a zodpovedne obhospodarované. 

Jozef Marko

 

Naposledy zmenené: nedeľa, 17 september 2023 06:28
Prečítané: 1345
(6 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po mne, podupal po mne

Lesník opísal hrozivé chvíle, prežité počas napadnutia medveďom: Prevalcoval ma, poskákal po…

O čom sa píše

Zobrazenie:16073

Lesník Martin Jambrich pre TV JOJ opísal napadnutie medveďom medzi Matiašovcami a Hutami, ktoré sa odohralo vo štvrtok 4. apríla...

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel nahlasovať policajtom krádeže dreva

TÝŽDŇOVKA: Sklamaný predseda Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany sa pýta, aký má zmysel…

Aktuálne

Zobrazenie:9201

Tento týždeň som spracoval podklady zo stretnutí so zástupcami Lesného pozemkového spoločenstva Rokycany, ktoré hospodári na výmere 162 hektárov a takmer...

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v neustálej panike zo šeliem

Nemecký lesník a poľovník o skúsenostiach s vlkmi: Raticová zver žije v…

O čom sa píše

Zobrazenie:9146

Vlk je späť aj v oblasti Dübener Heide. Benedikt Sedlmayer tam pôsobí ako lesník a poľovník. Dübener Heide je zalesnená...

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom Balogu: Okamžite treba zabrániť šíreniu lykožrútov a zachrániť Poľanu

Predchádzajúce vedenie agrorezortu a štátneho podniku LESY SR podcenilo kalamitu na Čiernom…

Aktuálne

Zobrazenie:7280

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč spoločne s novým vedením LESY SR, š. p. navštívil dnes Čierny Balog, kde sa...

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto pre cestných cyklistov s horskou prémiou

Cyklotrasa povedie až na vrchol Kráľovej hole: Bude to najvyššie prístupné miesto…

Aktuálne

Zobrazenie:7272

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter na sociálnej sieti oznamuje, že cykloturiti sú o krok bližšie k cyklotrase na Kráľovu...

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje sa ako prelomový

Reakcia vlastníkov lesov na protest generálneho prokurátora proti rozhodnutiu ministra Budaja: Ukazuje…

Aktuálne

Zobrazenie:5728

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti vlaňajšiemu rozhodnutiu ministra životného prostredia súvisiacemu s odstrelom štyroch medveďov v...

Hlavné správy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie Národného parku Poloniny, požadujú vytvorenie Prírodného parku Poloniny – Nízke Beskydy

Rezolúcia Rusínov zo Starinskej a Uličskej doliny: Vlastníci pôdy odmietajú návrh zonácie…

Aktuálne

Zástupcovia 14 urbárov zo Starinskej a Uličskej doliny odovzdali dnes na Okresnom úrade v Prešove Rezolúciu Polonín. Chcú v Starinskej...

Prečítajte si viac
Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu na Horehroní, už v roku 2022 však bolo potrebné hľadať riešenia na elimináciu rizík

Komentár: Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov o kalamitu…

Aktuálne

Posledné týždne sú poznačené výrazným záujmom médií a politikov (najmä opozičných) o kalamitu na Horehroní. Odznelo už veľa „zaručených“ informácií a ešte...

Prečítajte si viac
Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový softvér eurokomisia zrejme nebude akceptovať

Slovenské problémy s vyplácaním agrodotácií: Procesné zlyhania v platobnej agentúre a problémový…

O čom sa píše

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč v pondelok 15. apríla vycestoval do Bruselu na rokovanie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo...

Prečítajte si viac
Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy k návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Levočské vrchy

Deň zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš: Najcitlivejšou témou postoj vlastníkov pôdy…

Aktuálne

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska na sociálnej sieti informuje o priebehu Dňa zeleného lesa regiónu Šariš – Spiš, ktorý...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora