Prihlásiť

Analýza: Rozporuplné a zavádzajúce informácie o prerokovaní a obsahu návrhu na vyhlásenie Národného parku Muránska planina - stav biotopov sa od stola vyhlásením zonácie nezmení

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na portáli Slov-Lex nasledovné predbežné informácie:

Predkladateľ:   Ministerstvo životného prostredia SR

Materiál:           Predbežná informácia k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo

Konzultácie:     od 9.2. 2022 do 22.2.2022

Kontakt:            jana.durkosova@enviro.gov.sk, simona.bordigova@enviro.gov.sk

Viac informácií:  https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/26

 

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

21. februára som hľadal predmetný materiál podľa čísla, žiaľ, už som ho nenašiel. Išlo to až cez link uvedený vyššie. Za to zrejme predkladateľ nemôže, ale určite to nie je dobrá vizitka prípravy vládnych dokumentov. Podstatné ale je, že v zmysle §9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „ § 9 Predbežná informácia Predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu, v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy, zverejní na portáli predbežnú informáciu o   pripravovanom návrhu právneho predpisu. V predbežnej informácii predkladateľ najmä stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu, zhodnotenie súčasného stavu a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania.“

Vo zverejnenej Predbežnej informácii sú však rozporuplné informácie. Napr.: „V januári 2020 Okresný úrad Banská Bystrica zverejnil zámer na vyhlásenie národného parku s cieľom výrazne zmenšiť výmeru ochranného pásma, zjednotiť hranice národného parku a jeho ochranného pásma a Chráneného vtáčieho územia Muránska planina – Stolica a zvýšiť podiel bezzásahových území na 50 % výmery národného parku. K zámeru bol doručený vysoký počet pripomienok. Po dôslednej analýze doručených pripomienok a na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území bol pripravený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky pre vyhlásenie Národného parku Muránska planina a jeho zonáciu. Pri príprave materiálu bola tiež zohľadnená Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina, ktorú finalizuje Banskobystrický samosprávny kraj.“

A tak isto: „4. Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: Zámer vyhlásiť Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo bol dotknutým subjektom oznámený Okresným úradom Banská Bystrica v januári 2020 v zmysle § 50 zákona č. 543/2002  Z. z., spoločne s návrhom programu starostlivosti o Národný park Muránska planina. Uvedený zámer bol spracovaný aj pre vyhlásenie prekrývajúcich sa území európskeho významu a to na základe projektu ochrany, ktorý pripravila ŠOP SR, Správa národného parku Muránska planina Projekt ochrany Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v roku 2021 dopracovala tak, aby bol odpoveďou na prerokovania pripomienok k zámeru realizované od roku 2020, ako aj ďalšie konzultácie s dotknutými subjektmi a aby súčasne zohľadnil aktuálne odborné a strategické podklady.“

Dovoľujem si uviesť, že zámer z roku 2020 bol predložený na konanie bez akejkoľvek diskusie resp. prerokovania s dotknutými stranami a z toho vyplynul uvedený vysoký počet pripomienok. Zo známych pandemických dôvodov boli prerokovania s pripomienkujúcimi odkladané a prebiehajú práve v tomto období. Preto je určite zavádzajúce, že pripravený návrh nariadenia vlády SR pre vyhlásenie Národného parku Muránska planina (NP MP) a jeho zonácie je na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území. Rokovania prebiehajú a sú naplánované až do marca 2022, ale zámer je zverejnený s uvedenými zavádzajúcimi informáciami od 9.2.2022.

Na prebiehajúcich prerokovaniach je v priebehu pár minút predstavená nová verzia zonácie NP MP. Keď som sa priamo na takomto rokovaní opýtal, či sa prerokované a dohodnuté úpravy ešte dostanú do zverejneného dokumentu, tak nám bolo oznámené, že už nie, ale vieme si ich znovu uplatniť v následnom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Je priam nehorázne, že rokovania prebiehajú a je bez možnosti úpravy zverejneného dokumentu sa odvolávať na to, že materiál je pripravený na základe výsledkov rokovaní s dotknutými subjektami v území. Tak isto odvolávať sa na Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina, ktorú finalizuje Banskobystrický samosprávny kraj je nesystémové, nakoľko uvedená stratégia ešte nie je schválená. Tak isto k nej bolo preložených množstvo pripomienok a bude sa musieť s nimi najprv BB SK vysporiadať.

Po preštudovaní Projektu ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, zverejnenom na stránke ŠOP SR však musím znovu skonštatovať, že odvolávaním sa na kritériá IUCN je neopodstatnené. Sú vykladané účelovo, vytrhnuté z kontextu, pričom na prerokovaní pripomienok bolo ŠOP SR pripomenuté, že dôležitý je platný zákon o ochrane prírody a krajiny a nie kritériá mimovládnej organizácie. Národný park Muránska planina pri porovnaní s kritériami IUCN nikdy kategóriu „národný park“ neplnil a neplní. A nebude plniť ani po takto vyhlásenej zonácii len administratívnym zásahom, nakoľko kritériá sa nedajú zmeniť zonáciou. Kritériá sú dané a stav biotopov sa od stola vyhlásením zonácie nezmení. 

Potvrdila to aj štúdia samotnej ŠOP SR v roku 2016, v rámci projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, podporeného cez Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rokoch 2011 – 2016. Hodnotenie sa uskutočnilo v záujme zavedenia efektívneho manažmentu chránených území v súlade s medzinárodnými štandardmi, ako aj pre získanie reálneho a analýzou podloženého obrazu o skutočnom postavení týchto chránených území v medzinárodnom systéme. Takže to nie je tvrdenie niekoho, kto sa tomu nerozumie.

Preto je potrebné, aby sa celý Projekt ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, rešpektoval všetky právne predpisy, ktoré na území Slovenska platia – okrem iného:  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 111/2006 Z. z. - Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 304/2013 Z. z. - Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát. Ustanovenia uvedených oznámení nie sú nijako v návrhu zonácie zohľadnené, nepostupovalo sa podľa uvedených oznámení a teda sa postupuje v rozpore s platnou legislatívou.

Účelovo zdržiavané zverejnenie Prognózy dopadov zonácie Národného parku Muránska planina na subjekty lesného hospodárstva pôsobiace v regióne Muránskej planiny, ktorú si ŠOP SR dala vypracovať TU vo Zvolene, malo za následok, že už pri schvaľovaní novely zákona o ochrane prírody a krajiny Národnou radou Slovenskej republiky v decembri 2021 neboli poslanci NR SR dostatočne informovaní o dopadoch novely a schválili novelu zákona, ktorej ani jeden z poslancov, ktorí hlasovali za jej prijatie, nerozumel. Preto žiadame, aby dopady zo štúdie boli premietnuté do Projektu ochrany Národného parku Muránska planina, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa, zverejnenom na stránke ŠOP SR, aby verejnosť bola informovaná o dopadoch realizácie uvedeného projektu.

Ing. Igor Viszlai

Predseda Oblastnej lesníckej komory Banská Bystrica

 

Prečítané: 1102
(5 hlasov)

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Populárne správy

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

Všimli sme si: Kto sa zastane lesných robotníkov? Nikto...

O čom sa píše

Zobrazenie:7134

Kto sa zastane lesných robotníkov, ktorí robia za 12 eur za kubík?, opýtala sa na sociálnej sieti pod statusom o zasadnutí...

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba všetko zapadá. Dokedy ešte?!

Komentár: Ochranársky luxus v príbehu o jednej streche, v ktorom do seba…

Aktuálne

Zobrazenie:6185

Presne o týždeň si pripomenieme 18. výročie vyčíňania veternej smršte Alžbeta v Tatrách. Dnes si pripomeňme, čo nasledovalo po nej, presnejšie...

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v Tichej doline

Prednosta Okresného úradu Poprad zvolal tlačovú konferenciu: Takmer dvadsať porušení zákonov a…

Aktuálne

Zobrazenie:3372

Prednosta Okresného úradu Poprad Dr. Jozef Bednár na internetovej stránke Slovenského syndikátu novinárov pozýva na tlačovú besedu, súvisiacu s podaním a zverejnením...

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov k tvorbe programov starostlivosti o lesy

TÝŽDŇOVKA: O valci nevyčerpaných zásob v lesných porastoch a odbornom prístupe lesníkov…

Aktuálne

Zobrazenie:3354

Ing. Peter Szarka dlhé roky pôsobil v hospodárskej úprave lesov, pracoval tiež na pozícii vedúceho taxačnej skupiny Mestských lesov Košice a...

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie z existencie organizovanej skupiny: Žiadajú prešetrenie káuz v národných parkoch

Vlastníci lesov pristúpili k podnetu generálnemu prokurátorovi a rozšírili ho o podozrenie…

Aktuálne

Zobrazenie:2542

ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska sa dnes pripojila k verejnému podnetu generálnemu prokurátorovi, súvisiacemu s kauzou riaditeľa Správy TANAP-u Pavla...

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola odstúpená polícii. Oznamovateľ protispoločenskej činnosti píše o možných páchateľoch zo Správy Národného parku Poloniny

Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia: Žiadosť LPM Ulič o prešetrenie možnej krádeže dreva bola…

Aktuálne

Zobrazenie:2186

Portál Lesmedium.sk sa včera zaujímal o to, ako Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia, patriaca do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR naložila s podnetom...

Hlavné správy

Zonácia NAPANT-u: Zákony sa bijú, vlastníci lesov a ochranári sa chcú dohodnúť, príroda nepočká, náhrady za obmedzenie hospodárenia musia byť primerané

Zonácia NAPANT-u: Zákony sa bijú, vlastníci lesov a ochranári sa chcú dohodnúť…

Aktuálne

Až 43 zástupcov urbárov bolo včera v Demänovskej doline zvedavých na predstavenie nového riaditeľa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) Mgr. Mareka...

Prečítajte si viac
Riport: Kanadskí Slováci a českí poľovní hostia na spoločnom love

Riport: Kanadskí Slováci a českí poľovní hostia na spoločnom love

O čom sa píše

V druhý novembrový týždeň sme sa rozhodli ísť na spoločný lov. Z najjužnejšej časti Kanady, z Windsoru, sa vyberáme poľovať a rybárčiť...

Prečítajte si viac
Vláda schválila program starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy: Envirorezort chce zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov

Vláda schválila program starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy: Envirorezort chce zlepšiť spoluprácu…

Aktuálne

Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov - hlucháňa hôrneho...

Prečítajte si viac
Tradičné remeslo na Slovensku je stále živé: Škola remesiel ÚĽUV je nominovaná na zápis do zoznamu UNESCO

Tradičné remeslo na Slovensku je stále živé: Škola remesiel ÚĽUV je nominovaná…

Aktuálne

Slovensko, remeslá, drevo – tradičné spojenie, ktoré sa usiluje zachovať Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) prostredníctvom Školy remesiel, ktorá bola...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora