Prihlásiť

Zmeny vo vyhláške o lesnej hospodárskej evidencii

Od 1. januára 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii (ďalej len ,,vyhláška“), ktorá vyšla v zbierke zákonov 27. septembra.

Problematiku lesnej hospodárskej evidencie upravuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 31/1999 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii, ktorá už nezodpovedala súčasným požiadavkám lesnej hospodárskej evidencie a jej platnos? skončila 31. decembra 2011.

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) splnomocnil v § 66 písm. f) ministerstvo ustanovi? všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o zásadách vedenia lesnej hospodárskej evidencie, najmä o spôsobe evidencie ?ažby dreva, pestovnej činnosti a ostatnej činnosti, podkladoch na vedenie evidencie a evidenčných výkazoch, grafickej evidencii a spôsobe jej vedenia, zásadách vedenia a zabezpečenia evidencie pri zmene vlastníka, pri jej vedení pomocou výpočtovej techniky, časovej postupnosti vedenia evidencie a termínoch predkladania jej výsledkov.

Zásady a princípy návrhu vyhlášky vychádzajú z § 44 zákona, ktorý ukladá obhospodarovateľovi lesa prostredníctvom odborného lesného hospodára zabezpeči? vedenie evidencie o realizácii plánovaných hospodárskych opatrení i o neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných v lesoch, pričom obhospodarovateľovi lesa vyplýva taktiež povinnos? do 60 dní po ukončení kalendárneho roka prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva predloži? údaje z lesnej hospodárskej evidencie právnickej osobe zriadenej ministerstvom podľa § 38 ods. 2 zákona.

Zmeny v evidenčných výkazoch a ich predkladaní

Najpodstatnejšou zmenou je zredukovanie počtu evidenčných výkazov, úprava ich obsahu, spôsobu predkladania a archivácie. Podľa § 9 vyhlášky sa vedú tieto evidenčné výkazy :

a) porastová karta, ktorú tvorí evidencia ?ažby dreva a holín, evidencia obnovy lesa a evidencia pestovnej činnosti a ostatných výkonov. Tieto výkazy nahrádzajú doteraz platné výkazy L 142A až C.

b) ročná evidencia výkonov v lesných porastoch. Tento výkaz nahrádza starý výkaz L 146.

c) ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií. Tento výkaz nahrádza výkaz L 116, ktorý síce nie je evidenčným výkazom podľa starej vyhlášky, ale obhospodarovateľ lesa ho predkladá Národnému lesníckemu centru - lesníckej ochranárskej službe.

Ročná evidencia výkonov v lesných porastoch a ročná evidencia ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácii sa predkladajú príslušnému obvodnému lesnému úradu do 45 dní po ukončení kalendárneho roka; to neplatí, ak vedenie evidenčných výkazov alebo ich predkladanie zabezpečuje prostredníctvom webových aplikácií správcu informačného systému lesného hospodárstva, ktorým je Národné lesnícke centrum.

Ako z uvedeného vyplýva, evidenčné výkazy: L 141 - bilancia zalesňovacích povinností podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa; L 143 - evidencia úhrnných ročných výsledkov za kategóriu lesa; L 144 - bilančný výkaz lesnej hospodárskej evidencie sa podľa ustanovení § 9 vyhlášky nevyhotovujú. Niektoré údaje z nich obsahujú nové tlačivá, ostatné údaje môže vies? obhospodarovateľ lesa pre svoje interné potreby.

Ďalšou podstatnou zmenou je vedenie lesnej hospodárskej evidencie (ďalej len ,,evidencia“) na reálne vylíšenú plošnú jednotku priestorového rozdelenia lesa, to znamená že evidencia sa nemusí vies? a evidenčné výkazy sa nevyhotovujú pre etáž samostatne. Údaje evidenčne prislúchajúce k jednotlivým etážam, vylíšeným v programe starostlivosti alebo projekte starostlivosti, sa evidujú v najbližšej vyššej jednotke priestorového rozdelenia lesa (dielec, čiastková plocha, porastová skupina).

Zmeny v evidencii ?ažby dreva a holín

V evidencii ?ažby dreva a holín sa mení rozdelenie ?ažieb podľa druhu ?ažby, pričom za vy?ažené drevo sa považuje aj drevo ponechané v lesnom poraste po jeho vyrúbaní (najmä, ak ho nie je možné z dôvodu sprístupnenia lesného porastu priblíži? na sklad), ako aj drevo ponechané v lesnom poraste po odumretí lesného porastu alebo jeho časti v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov (najmä, ak z dôvodu uplatnenia ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je obhospodarovateľovi lesa povolená výnimka na jeho spracovanie v chránených územiach). V prípade, ak by sa takéto drevo neevidovalo ako vy?ažené, skresľovalo by to údaje o zásobách dreva lesného porastu, ako aj informácie o holine. Ďalšou zmenou je neevidovanie ?ažbovej plochy v evidencii, napriek jej využitiu pri vyhotovovaní programu starostlivosti o lesy, alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok. Zostáva evidencia prebierkovej plochy po vykonaní výchovnej ?ažby, ale nevedie sa evidencia prebierkovej plochy po vykonaní náhodnej ?ažby.

V rámci evidencie ?ažby dreva a holín sa eviduje nový údaj ,,vznik dôvodu na náhodnú ?ažbu“. V mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na náhodnú ?ažbu, sa uvedie skratka škodlivého činiteľa, ktorý bol dôvodom vzniku náhodnej ?ažby a odhadnutý objem dreva po drevinách. Ak po vykonaní náhodnej ?ažby nie je totožný objem vy?aženého dreva s odhadnutým objemom náhodnej ?ažby, zaeviduje sa oprava odhadnutého objemu náhodnej ?ažby novým zápisom (postup je uvedený v prílohe č. 9 vyhlášky).

Ďalej v rámci evidencie ?ažby dreva a holín sa eviduje ,,príčina vzniku holiny a výmera holiny“. Pri evidencii holiny uvažujeme s dvomi prípadmi jej evidencie podľa príčiny vzniku a podľa veľkosti plochy holiny; v prvom prípade holina vzniknutá v lesných porastoch s obnovnou ?ažbou vykonávanou podrastovým hospodárskym spôsobom a holina ktorá vznikla pôsobením škodlivého činiteľa v lesných porastoch ktorých vek dosiahol vek začatia obnovy sa eviduje, ak ide o súvislú plochu väčšiu ako 0,03 ha a jej šírka presahuje 10 metrov, v ostatných prípadoch sa holina eviduje s výmerou väčšou ako 0,01 ha, ak nie je predpoklad, že by počas nasledujúcich desiatich rokov vývoja lesného porastu sama prirodzene zanikla zapojením sa okolitého porastu.

Zmeny v evidencii obnovy lesa

Vo výkaze ročná evidencia výkonov v lesných porastoch, v evidencii obnovy lesa sa okrem doteraz evidovaných údajov eviduje aj údaj; osivo v kg alebo semenáčiky alebo sadenice v tis. kusoch. Údaj sa preberá z karty pôvodu porastu vedenej podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh. Neeviduje sa počet semenáčikov pri evidencii prirodzeného zmladenia. Pri evidencii obnovy lesa sa vo výkazoch eviduje prirodzené zmladenie až po vzniku holiny.

Zmeny v evidencii pestovnej činnosti a ostatných výkonov

V zmysle vyhlášky došlo k zmene v evidencii prečistky, kde sa pod týmto pojmom eviduje prerezávka, čistka, tvarový orez v mladinách, ale aj plecí rub, ktorý sa doteraz evidoval spolu s výsekom krov. Zmena je aj v evidencii prípravy pôdy na obnovu lesa (napr. prekopaním, prekyprením, zmulčovaním, vytrhávaním pňov, orbou, smykovaním), kde nerozdeľujeme zvláš? prípravu pôdy na umelú a prirodzenú obnovu, taktiež v evidencii prípravy plochy na obnovu lesa, kde evidujeme napríklad odstraňovanie haluziny, uhadzovanie haluziny, pálenie haluziny, výsek krov a nežiaducich drevín.

Zmeny v ročnej evidencii ochrany lesa a lesníckotechnických meliorácií

Vo výkaze sa už neeviduje množstvo drevnej hmoty napadnuté, spracované a množstvo, ktoré zostáva spracova?, pretože údaj je možné vygenerova? z výkazu ročná evidencia výkonov v lesných porastoch. Ďalej by som chcel upozorni? na zmeny v zatrieďovaní feromónových lapačov do tried napadnutia podľa počtu odchytených kusov pri lykožrútovi smrekovom a lykožrútovi lesklom (príloha č. 9 vyhlášky).

Nová je evidencia požiarov na lesných pozemkoch, ktoré sa vo výkaze uvádzajú podľa príslušnej jednotky jednotného rozdelenia lesa (v prípade požiaru na lesných pozemkoch bez lesných porastov sa v čísle dielca uvádza číslo parcely ,,C“ katastra nehnuteľností), ďalej podľa dátumu vzniku požiaru, druhu lesného požiaru a zasiahnutej plochy.
V evidencii lesníckotechnických meliorácií sa uvádza slovom druh vykonanej lesníckotechnickej meliorácie, celkové náklady a predpokladaný priaznivý účinok v hektároch.

Záver

Vyhláška nadobudla účinnos? 1. januára 2012, evidenčné výkazy za rok 2011 sa vyhotovujú podľa predpisov účinných do 31. decembra 2011 !
Aplikovanie vyhlášky zjednodušuje lesnú hospodársku evidenciu, čo sa týka počtu výkazov, obsahovej štruktúry výkazov a ich jednotného predkladania príslušnému lesnému obvodnému úradu. Na osvojenie postupov vedenia lesnej hospodárskej evidencie a vyplňovania evidenčných výkazov je dostatočná legisvakančná lehota, pri vedení evidencie a vypaňaní výkazov odporúčam použi? prílohu č. 9 vyhlášky (technický popis na vedenie evidencie v evidenčných výkazoch).

Ing. Štefan Orolin
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Diskusie na serveri Lesmedium.sk zostáva prístupná pre všetkých čitateľov. Pre vkladanie príspevkov je nutná registrácia pomocou e-mailu. Pravidlá diskusií na Lesmedium.sk (Kódex diskutujúceho) a stručný návod ako sa registrovať nájdete tu .

Hlavné správy

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra je to nezmysel, Slovensko bude mať tento rok 600 miliónov eur

Takzvané Tarabove čistky v envirorezorte vraj ohrozujú miliardy z EÚ: Podľa ministra…

O čom sa píše

Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba robí spomedzi ministrov zrejme najväčšie čistky. Uviedla to Nadácia Zastavme korupciu s tým, že...

Prečítajte si viac
Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Podrobnejšie informácie k nariadeniu o odlesňovaní: Často kladené otázky aj súvisiace odkazy

Aktuálne

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR včera zverejnilo na svojom webe aktuálnu informáciu, ktorá sa týka NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY...

Prečítajte si viac
Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce sa v ostatnom období pohybuje viacero medveďov, samospráva eviduje 36 podnetov

Pri Ponikách ochranári zastrelili medvedicu a jej tri mláďatá: V okolí obce…

O čom sa píše

V katastrálnom území obce Poniky v okrese Banská Bystrica ochranári odstránili problémovú medvedicu. Zastrelené boli aj jej tri mláďatá, s...

Prečítajte si viac
Komentár: Keď sa prestane loviť...

Komentár: Keď sa prestane loviť...

O čom sa píše

Dnešný svet prechádza neustále zmenami a každý človek môže mať slovo. Na jednej strane je to dobré, ale na druhej strane...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora