Prihlásiť

Máme kredit relevantného projektového partnera na národnej i medzinárodnej úrovni

Rozhovor s generálnym riaditeľom Národného lesníckeho centra Ing. Petrom Baloghom, PhD.

Začiatkom apríla uplynuli dva roky od Vášho nástupu do funkcie generálneho riaditeľa. Ako hodnotíte tieto dva roky práce? Do akej miery sa Vám zatiaľ podarilo naplniť svoje vízie a očakávania?

V dôsledku náročného obdobia nielen pre LH a veľkého množstva úloh, ktoré sme s kolegami na NLC riešili a riešime, ubehli tie dva roky veľmi rýchlo. Pri mojom nástupe som zástupcom nášho zriaďovateľa (MPRV SR) a kolegom z NLC prezentoval koncepciu rozvoja činnosti našej inštitúcie. Som veľmi rád, že sa s ňou stotožnili a darí sa nám ju spoločne po jednotlivých bodoch napĺňať. Bola tiež premietnutá do ukazovateľov hmotnej stimulácie pre zamestnancov na najvyššom stupni riadenia. Otvorili sme sa širokej a efektívnej spolupráci externému prostrediu, čo najlepšie dokumentujú 4 podpísané memorandá a 2 ďalšie sú v príprave. Na riešenie kľúčových úloh sme v rámci NLC vytvorili prierezové tímy odborníkov. Technologicky dobudovávame naše špičkové pracoviská a preprogramovali sme náš Informačný systém lesného hospodárstva kvôli zvýšeniu jeho širšej upotrebiteľnosti. Vytvorili a technicky sme vybavili taxačnú pracovnú skupinu pre vyhotovovanie programov starostlivosti o les vo vlastnej réžii. Odborné vzdelávanie sme začali poskytovať aj v dištančnej online forme. Profesionalizovali sme komunikáciu a prácu s verejnosťou, okrem iného aj využitím služieb profesionálnych agentúr. A v krátkej dobe ukončíme digitalizáciu všetkých interných riadiacich a schvaľovacích procesov.

Časté zmeny na vedúcom poste spravidla spôsobujú to, že topmanažéri málokedy stihnú uskutočniť systémové zmeny. Národné lesnícke centrum od svojho vzniku v roku 2006 viedlo, ak sa nemýlim, osem generálnych riaditeľov. Ako hodnotíte tento fakt?

Je to krutá faktografia z našej histórie. Každý manažér potrebuje na realizáciu svojich vízií určitý čas. Väčšina manažérov na NLC ich nestihla ani len prezentovať. Každá inštitúcia, firma, podnik potrebuje určitú stabilitu. Odborná inštitúcia ako tá naša, ktorá má okrem iných svojich úloh garantovať poskytovanie relevantných údajov o lesoch, potrebuje dlhodobo budovať svoju dôveryhodnosť pred verejnosťou aj prostredníctvom svojho stabilného manažmentu, ktorý sa nebude meniť na ročnej báze.

Z tlačovej správy NLC som sa dozvedel, že ste urobili k 1.1.2022 dosť zásadnú zmenu v organizačnej štruktúre. Čo bolo dôvodom a ako ste pristúpili k tomuto iste neľahkému rozhodnutiu?

Hlavným motívom tejto zmeny bolo zjednodušiť rozhodovacie procesy a schvaľovacie toky v NLC, aby sme odbremenili odborných zamestnancov od narastajúcej administratívnej agendy. Konkrétne sa Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vzhľadom na dlhodobo nižší počet zamestnancov pretransformoval na Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky. Od Ústavu pre hospodársku úpravu lesov sa odčlenilo Znalecké centrum. Obe centrá boli zaradené priamo pod Úsek generálneho riaditeľa, aby sa zdôraznil ich prierezový charakter. Rovnako sme centralizovali zamestnancov zabezpečujúcich finančný manažment projektov pre ich operatívnejšie zapájanie sa do činností jednotlivých organizačných zložiek. Zrušilo sa delenie pracovných úväzkov medzi organizačnými jednotkami. Celkovo sa organizačnou zmenou na všetkých stupňoch riadenia znížil počet vedúcich zamestnancov zo 43 na 24.

Lesnícka a možno aj nelesnícka verejnosť začína vnímať posun v komunikácii NLC, a to v kvantitatívnej i kvalitatívnej rovine. Manažérska poučka hovorí, že „čo nevieme merať, to nedokážeme riadiť“. Predpokladám, že ste si dali urobiť nejaký prieskum, aby ste poznali aktuálny stav. Aké boli jeho výsledky a aké sú ciele komunikačnej stratégie NLC?

Som rád, že tento posun je cítiť. Personálnymi zmenami, ako aj využitím profesionálnych agentúr sa snažíme o zlepšenie v oblasti komunikácie, ktoré je jedným z našich hlavných cieľov. Na sklonku roka 2021 sme si objednali prieskum verejnej mienky ohľadom vnímania nadefinovaných tvrdení súvisiacich s hospodárením v lese a rovnako nás zaujímala miera poznania značky NLC. Časť výsledkov sme už publikovali prostredníctvom sociálnych médií.

Bolo príjemným prekvapením, ked nezávislý prieskum preukázal, že ľudia v zásadných otázkach vôbec nevnímajú prácu lesníkov tak negatívne, ako sa ju snažia prezentovať niektoré záujmové skupiny. Na prieskum sme nadviazali komplexnou analýzou našich komunikačných aktivít, ktorú nám tiež vypracovali profesionáli. Na základe nej sa teraz aktualizuje naša komunikačná stratégia, ktorú budeme implementovať podľa dostupných finančných zdrojov. Jednoznačným cieľom stratégie je aktívne a objektívne informovať verejnosť o stave našich lesov a význame LH pre zabezpečenie ich trvalo udržateľného rozvoja. A aby sa nám tento cieľ podarilo napĺňať, musíme samozrejme zvýšiť povedomie verejnosti o našej inštitúcii.

V uplynulom desaťročí sme si zvykli na to, že Deň Zeme – 22. apríl – bol symbolickým štartom Lesníckych dní. Pod hlavičkou tejto kampane sa každoročne združili LESY SR, Vojenské lesy a majetky, Štátne lesy TANAPu, viaceré mestské lesy, lesnícke školy a ďalšie lesnícke subjekty a pripravili pestrý a zaujímavý program pre širokú verejnosť. Prišla však pandémia koronavírusu a všetky podobné aktivity boli takpovediac zmrazené alebo posunuté na iný termín. Tohto roku prichádza NLC ako organizátor opäť s touto kampaňou, na čo chcete nadviazať a v čom bude iná ako tie predošlé?

Už v minulom roku prešli Lesnícke dni výraznou zmenou formátu, miesta a spôsobu organizovania, čo sa u verejnosti stretlo s vcelku pozitívnym ohlasom. Aj z tohto dôvodu sa slávnostné otvorenie 16. ročníka Lesníckych dní 2022 uskutoční v hlavnom meste Slovenska, v Bratislave. Rozhodli sme vybočiť z tradičného komfortu, ktorý nám poskytoval Zvolen ako Mesto lesníctva a budeme sa snažiť priblížiť význam lesného hospodárstva aj ľuďom, ktorí nie sú prvoplánovo lesníctvu naklonení. Obsahovým zámerom Lesníckych dní 2022 je poukázať na lesy nielen ako na prvky stabilizácie krajiny, ale aj prostredie ktoré je mostom pre spoluprácu. Udržateľné hospodárenie v lesoch je záväzkom lesníkov k vyššiemu cieľu – zachovanie lesov ďalším generáciám a drevo ako jeden z produktov hospodárenia je spojivom medzi odbornou lesníckou komunitou a širokou verejnosťou využívajúcou drevené predmety v každodennom živote. V súčasnej technickej dobe sme presvedčení o tom, že je potrebné hovoriť aj o tom, že drevo pochádza zo stromov a hoci je obnoviteľné, nedá sa umelo vyrobiť.

Achillovou pätou lesníckej komunikácie s verejnosťou – a to teraz hovorím z vlastnej skúsenosti – je slabá alebo žiadna koordinácia komunikácie jednotlivých lesníckych subjektov. Inak povedané, každý sa tu „hrá na vlastnom piesočku“. Aký je Váš názor na tento problém? Nemá NLC ambíciu zdvihnúť zástavu a prijať pozíciu lídra?

Tu vnímame pozitívnu zmenu hlavne vo zvýšenom záujme vedenia nášho rezortu o lesnícke témy. Vďaka tejto podpore sa nám postupne darí komunikovať lesnícke problematiky oveľa širšej verejnosti. S kolegami z rezortných lesníckych organizácií spolupracujeme v oblasti komunikácie už dlhodobo a som rád, že sme rozbehli veľmi efektívnu spoluprácu aj so Slovenskou lesníckou komorou.

Výsledok našej spolupráce bude už v najbližšom období prezentovaný formou viacdielneho dokumentu v televízii (pravdepodobne na TA3). Snažíme sa spolupracovať aj s ostatnými združeniami zastupujúcimi neštátnych vlastníkov lesov. Koordinačnú taktovku sme samozrejme pripravení prijať, otázka je, či by všetci aktéri s tým boli naozaj stotožnení. Bez ohľadu na to, sa budeme vždy snažiť, minimálne argumentačnou bázou, podporiť akúkoľvek zmysluplnú komunikačnú aktivitu týkajúcu sa lesov a LH.

Práca s verejnosťou má mnohoraké podoby, pre cieľovú skupinu deti a mládež je to prioritne lesná pedagogika. V uplynulom roku sa uskutočnila konferencia k 20. výročiu lesnej pedagogiky na Slovensku, ktorá bilancovala a zároveň otvárala nové perspektívy. Okrem iného na nej odznelo, že na Slovensku máme viac ako dvesto lesných pedagógov. Nie je to za dvadsať rokov málo? Aké sú Vaše očakávania od lesnej pedagogiky?

Počas 20 rokov existencie sa programy lesnej pedagogiky stali súčasťou množstva podujatí a projektov. Dominantnými projektmi s dlhoročnou tradíciou sú Lesnícke dni, Les ukrytý v knihe, Detská lesnícka univerzita, Deň stromu, či Detské dni svätého Huberta. Posledná sumárna štatistika LP za rok 2019 hovorí o 1 108 aktivitách s celkovým počtom 140 000 účastníkov naprieč celým Slovenskom. A či je lesných pedagógov dostatok? Certifikovaných ich je skoro 400. Lesná pedagogika je však hlavne o osobnom zanietení pre túto prácu, nie o absolútnych počtoch.

Je dôležité, že lesná pedagogika vytvára platformu aj pre partnerstvá jednotlivých lesníckych inštitúcií, ktoré spoločným úsilím prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť. A moje osobné očakávania sú, že po 20 rokoch sme snáď už vychovali aspoň jednu generáciu mladých ľudí, ktorí chápu, že lesníci nechcú túto krajinu ničiť ťažbou, ale sú tu, aby zachovali zdravé lesy aj pre budúcnosť.

Naša Alma mater okrem vzdelávacích programov, teda prípravy odborníkov pre lesné hospodárstvo na stupni bakalár a inžinier, realizuje aj svoje vedecko-výskumné ambície. Lesnícka verejnosť iste pozná napríklad rastový simulátor Sybila. Aká je spolupráca NLC s Lesníckou fakultou vo Zvolene na tomto poli? A máte aj nejaké spoločné projekty napríklad s „lesárnou“ v Brne alebo v Prahe?

Snažíme sa rozvíjať spoluprácu aj s Lesníckou fakultou, čo sme deklarovali podpisom jedného zo spomínaných memoránd. Minulý rok sme ponúkli študentom Lesníckej fakulty zoznam odborných tém pre riešenie ich záverečných prác a plánujeme v tom pokračovať. S akademickou obcou nás ako na národnej, tak i medzinárodnej úrovni spájajú vedeckovýskumné projekty, ktoré spolu riešime. Za všetky by som možno spomenul projekt FOMON (Výskum a vývoj bezkontaktných metód pre získavanie geopriestorových údajov za účelom monitoringu lesa pre zefektívnenie manažmentu lesa a zvýšenie ochrany lesov), s rozpočtom 10 mil. Eur. Na NLC sme tiež po mnohých rokoch obnovili činnosť vedeckej rady GR, ktorej členmi sú napríklad aj dekani LF zo Zvolena i Prahy.

Národné lesnícke centrum je vedecko – výskumné pracovisko najvyššieho rangu. Máte špičkových odborníkov v oblasti hospodárskej úpravy lesov, informatiky, komplexného zisťovania stavu lesa, tvorby mapových diel, poradenstva a v mnohých ďalších. Aké sú Vaše ambície nachádzať partnerov pre projektovú spoluprácu na domácej pôde a v zahraničí?

Okrem úloh, ktoré riešime v rámci kontraktu s MPRV SR sa zaoberáme aj projektovou činnosťou. Je podstatnou súčasťou nášho fungovania. Za roky existencie si NLC získalo kredit relevantného projektového partnera na národnej i medzinárodnej úrovni. Momentálne sme zapojení do riešenia 54 domácich a 14 medzinárodných projektov. Za všetky úspechy v tejto oblasti by som vyzdvihol aktuálny projekt NLC s Výskumným ústavom celulózy a papiera a Fraunhofer Institute for Wood Research Wilhelm-Klauditz-Institut WKI (Nemecko) “Upgrade Centra excelentnosti LignoSilva“ s celkovým rozpočtom cca 30 mil. Eur, ktorý sme podali v rámci výzvy Horizon Europe Teaming for Excellence. Zo Slovenska sme jediná inštitúcia, ktorú Európska komisia pozvala do 2. kola predmetnej výzvy a budeme tak mať jedinečnú šancu zapojiť sa do riešenia špičkového výskumu v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Aký je Váš názor na model celoživotného vzdelávania lesníkov? Aké nástroje by mohli v tomto zohrávať relevantnú úlohu (teraz tak trochu „ohrievam polievočku“ nášmu časopisu)?

Subjekty lesného hospodárstva na Slovensku sú z hľadiska veľkosti lesného majetku, organizačnej štruktúry, ale aj odbornosti vlastníkov lesných pozemkov a užívateľov lesov značne heterogénne. Preto garanciou odborného obhospodarovania lesov je podľa môjho názoru udržiavanie inštitútu odborného lesného hospodára a ich pravidelného vzdelávania, ktoré je u nás v zmysle platnej legislatívy obligatórne. Zabezpečuje ho NLC a je jedným z dôležitých kanálov, ktorým sa snažíme transferovať najnovšie poznatky lesníckej vedy a výskumu do prevádzkovej praxe.

Okrem toho samozrejme ponúkame aj nepovinné, dopytovo orientované, odborné kurzy, ktorými sa snažíme reflektovať najrôznejšie lesnícke problematiky. Ročne vyškolíme na našich vzdelávacích akciách viac ako 1 000 účastníkov zo štátnych i neštátnych subjektov. Ďalším veľmi efektívnym spôsobom transferu poznatkov je vydávanie odborných publikácií a samozrejme časopisov. Úprimne sa teším výbornej spolupráci NLC a vášho časopisu LES & Letokruhy, ktorá sa verím bude naďalej prehlbovať a budeme tak spoločne prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne a informovanosti všetkých ľudí, ktorým záleží na slovenských lesoch.

Poďme sa tak trochu zahrať na vizionárov. Skúsme sa v duchu preniesť o desať rokov neskôr. V akej role vidíte Národné lesnícke centrum?

V tejto zložitej dobe, ktorú žijeme, je dosť ťažké robiť akékoľvek predpovede. Ale pokúsim sa načrtnúť, kde by som chcel NLC vidieť o 10 rokov. Bol by som rád, keby NLC bola dôveryhodná inštitúcia, ktorá bude poskytovať komplexné informácie o lesoch a lesnom hospodárstve ako pre širokú verejnosť, tak aj pre podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia, od najmenších obhospodarovateľov až po politické špičky, ktoré budú našu krajinu riadiť na základe nich a nielen podľa svojich pocitov.

Ďakujem za rozhovor.

 

Peter Gogola

Hlavné správy

Najkvalitnejšie drevo, hodnotné svojou pevnosťou, kresbou, farbou i textúrou, predávajú Lesy ČR na verejných dražbách: Najväčší záujem je o orech čierny, dub letný a zimný, smrekovec a jaseň

Najkvalitnejšie drevo, hodnotné svojou pevnosťou, kresbou, farbou i textúrou, predávajú Lesy ČR…

O čom sa píše

Hudobné nástroje, nábytok, interiérové obklady, sudy na víno či whisky alebo napríklad pažby zbraní vyrábajú stolári z cenných sortimentov najmä...

Prečítajte si viac
Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach súťažilo 66 lesníkov a 12 lesníčiek

Na Donovaloch sa uskutočnil 18. ročník súťaže NAJ HORÁR: V šiestich disciplínach…

Aktuálne

Štátny podnik LESY SR na sociálnej sieti informuje o výsledkoch 18. ročníka súťaže NAJ HORÁR, ktorý sa uskutočnil 24. mája...

Prečítajte si viac
Komentár: Európania sú nedostatočne informovaní o lesoch, len 23 percent opýtaných v prieskume vedelo, že výrobky z dreva dlhodobo ukladajú oxid uhličitý

Komentár: Európania sú nedostatočne informovaní o lesoch, len 23 percent opýtaných v…

O čom sa píše

Problematika klimatických zmien je jednou z častých tém v médiách a poukazuje sa na to, že ide o naliehavý problém súčasnosti resp. budúcnosti. Na...

Prečítajte si viac
Slovensko musí do konca roka 2025 vyčerpať z eurofondov 800 miliónov eur: Proces kontroly bude jednoduchší

Slovensko musí do konca roka 2025 vyčerpať z eurofondov 800 miliónov eur:…

O čom sa píše

Eurofondy vo výške 800 miliónov musíme vyčerpať do konca roka 2025, inak o nich prídeme. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora