Prihlásiť

Skvalitnenie dubových porastov a záchrana rastlinných spoločenstiev v jednom

Tretí rok pokračuje spoločný lesnícko-ochranársky príbeh Ordzovianskej dubiny

 

Všetko sa to začalo v roku 2019. Cirkevní lesníci zo spoločnosti PRO POPULO Poprad s r. o., obhospodarujúcej lesy Spišského biskupstva a štátni ochrancovia prírody zo Správy Národného parku Slovenský raj sa po odborných konzultáciách dohodli na zachovaní vzácneho ekotypu duba zimného v lokalite Natura 2000 Ordzovianska dubina na Spiši. V októbri toho istého roka dohodu potvrdili priamo na mieste. Dva tucty zamestnancov oboch subjektov spoločne vysadili na oplotenej ploche s výmerou jedného hektára (z dôvodu ochrany pred zverou, pretože žalude likvidujú diviaky a mladé stromčeky ohryzáva jelenia zver) 800 krytokorenných sadeníc duba zimného. Boli vypestované v lesnej škôlke v Spišskej Teplici z reprodukčného materiálu, získaného z Ordzovianskej dubiny. 

„Rozhodli sme demonštrovať záujem vlastníka – Spišského biskupstva na zachovaní pôvodných lesov pestovaním duba zimného z genetického materiálu, ktorý je tu stáročia a je pre túto lokalitu špecifický. So Správou Národného parku Slovenský raj dlhodobo úspešne spolupracujeme nielen na tomto projekte. Naša spolupráca je dôkazom toho, že ak si sadnú za rokovací stôl odborníci a dokážu si vydiskutovať problémy, tak nachádzajú riešenia, prospešné pre prírodu aj spoločnosť,“ povedal nám vtedy riaditeľ a konateľ spoločnosti PRO POPULO Poprad, s r. o. Ing. Jozef Jendruch, PhD.

 „Vnímam tento počin ako prelomový. Lesníci z Pro Popula ako prví budú pestovať pôvodný dub z tejto lokality na Spiši, ktorá je vzácna kombináciou výskytu duba, lipy a javora i kombináciou rastlín teplomilných, typických pre dubiny a rastlín chladnomilných, ktoré sa vyskytujú vo vyšších nadmorských výškach subalpínskeho pásma. Z fytocenologického hľadiska ide teda o unikátnu lokalitu a my ochranári sme preto veľmi vďační tunajším lesníkom, že sa ju rozhodli zachovať,“ uviedol riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD. 

Výchova porastu a objavenie nového biotopu 

Spolupráca lesníkov a ochranárov na záchrane vzácnej Ordzovianskej dubiny pokračovala aj v decembri 2019. Spoločne vyznačili výchovný zásah. „Cieľom vyznačenia výchovného zásahu v oplôtku v Ordzovianskej dubine je sledovanie reakcií zmladenia a podsadieb na rôzne stupne odclonenia porastu, ďalej hrúbkový prírastok pozitívne podporených jedincov duba a vývoj ich koruny, ako aj vývoj synúzie bylinného krytu na rôzne odclonených plochách v rámci oplôtku. Vyznačovanú plochu jedného hektára sme rozdelili na štyri pracovné polia. Prvé ostane bez zásahu, v druhom bude zrealizovaný 15 percentný zásah, v treťom 30 percentný a vo štvrtom 50 percentný výchovný zásah,“ vysvetlil vedúci výroby v spoločnosti PRO POPULO Poprad, s r. o. Ing. Tomáš Hutyra.

S ochranármi bolo dohodnuté, že v rôznych stupňoch zásahu budú cirkevní lesníci postupovať negatívnym výberom, čiže odstraňovaním nekvalitných a poškodených jedincov, dvojákov a nežiaducich drevín, akou je napríklad osika alebo pozitívnym výberom, teda podporou kvalitných úrovňových a nadúrovňových jedincov duba a podporou všetkých jedincov jedle, bez ohľadu na ich vertikálne postavenie. Podmienkou bolo, že samotná výchovná ťažba bude zrealizovaná len pri dostatočnej snehovej pokrývke, aby nedošlo k poškodeniu prirodzeného zmladenia jedle a podsadby duba smerovou stínkou. Sortimenty vyťaženého dreva budú priblížené šetrným spôsobom s využitím koňa.

V lete minulého roka riaditeľ Správy NP Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD. informoval o zaujímavom výsledku botanického prieskumu tejto lokality: „Pri detailnom zápise sme objavili, že v oplôtku nie sú iba vzácne dubovo-hrabové lesy lipové, ale aj nátržníkové dubiny, čo je úplne nový, v týchto miestach doteraz neznámy biotop, zaradený do európskej Smernice o biotopoch. Som rád, že sme potvrdili jeho výskyt v existujúcom chránenom území NATURA 2000 a na spolupráci s lesníkmi ukázali, aký je výskum potrebný a ako prináša výsledky pre aplikačnú prax.“

V januári 2021 príbeh záchrany Ordzovianskej dubiny pokračoval zrealizovaním naplánovaného výchovného zásahu. Začiatkom februára sme sa o ňom porozprávali priamo na mieste so zástupcami oboch spolupracujúcich strán – cirkevných lesníkov i štátnych ochranárov. Približne 30 kubíkov drevnej hmoty vyťahoval z porastu skúsený kočiš s koníkom tak, aby minimálne poškodil stojace stromy. Odbyt pre vlákninu už majú lesníci zabezpečený, skončí v ružomberskej celulózke.

„Po dokončení výchovného zásahu budeme skúmať vplyv svetla na odrastanie sadeníc a bylinného krytu“ povedal nám opäť priamo na mieste T. Hutyra a T. Dražil pokračoval: „Bude nás zaujímať predovšetkým následný vývoj na tejto ploche chránenej v oplôtku, pretože tu na Spiši je vyhlásené chránené územie na ochranu dubovo-hrabovo-lipových lesov, ale dub je v tomto regióne stále zaznávaný. Ľudia tu nie sú zvyknutí pracovať s dubom, navyše je väčšinou výmladkový. Jedine spoločnosť PRO POPULO prišla s návrhom, že tunajší dub by sa dal v adekvátnych prírodných podmienkach lesníckym kumštom dostať na úroveň jednej z hlavných hospodárskych drevín.“

Aktívne zásahy pomôžu lesom aj prírode

V Ordzovianskej dubine je cca 90 percent dubov výmladkových, pretože tunajšie lesy boli stáročia pestované na palivo, raz za 30 – 40 rokov vyrúbané a ponechané svojmu osudu. Do budúcnosti však môže byť v týchto podmienkach dub perspektívnou a zaujímavou drevinou. Špecifické sú tým, že na hrebeňoch svahov je teplejšie ako v mrazových kotlinách na ich úpätiach, v ktorých buk vymŕza, takže šance duba na prosperitu sa i vo vyšších nadmorských výškach rapídne zvyšujú. Aj dlhodobým pestovaním nízkych lesov v týchto lokalitách nedochádzalo k prirodzenej dominancii buka na úkor duba, ako sa to deje v iných častiach Slovenska.

„Ak by tu lesníci aktívne nezasahovali, tak by sa nám stáročiami ustálené drevinové zloženie dub – javor – lipa pomaly zmenilo na bučiny. Tunajšia unikátna flóra je naviazaná na dub, preto potrebujeme dosiahnuť, aby boli tieto lesy presvetlené a bol v nich podporovaný práve dub. Sme si vedomí toho, že pre lesníkov by bolo jednoduchšie plochu zalesniť borovicou alebo bukom, ako sa snažiť o záchranu duba. Preto som veľmi rád, že PRO POPULO prišlo s nápadom dosiahnuť v týchto porastoch renesanciu pôvodného duba a pestovať ho nie na palivo, ako to bolo kedysi, ale dopestovať zo semena kvalitné jedince,“ povedal nám riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj Ing. Tomáš Dražil, PhD.

Cirkevní lesníci sú presvedčení o tom, že dub zimný má v porastoch pri Ordzovanoch obrovský potenciál. Vedúci výroby spoločnosti PRO POPULO Poprad Ing. Tomáš Hutyra: „Očakávame, že zvolené postupy sa prejavia na zvýšení kvality porastu. Nekvalitu sme z neho na tejto oplotenej ploche už vybrali. Budeme z nej ešte musieť vybrať osiku, ktorá je v nadúrovni nielen tu v oplôtku, ale aj v okolitých porastoch, pretože výrazne utláča duby a deformuje ich koruny. Takže treba vstúpiť výrazne do osiky a jej odstránením zvýšiť kvalitu duba nielen v oplôtku, ale aj mimo neho. Treba povedať aj to, že okrem vysadených sadeníc, dopestovaných zo semena, zozbieraného z týchto dubov, sa tu dub dobre rozmnožuje aj prirodzenou obnovou.“

Lesníkom a ochranárom sa podarilo dosiahnuť ujatosť vysadených sadeníc na úrovni 95 percent. V ich spoločnom úsilí im pomáha aj prirodzené zmladenie duba, ktorým pribudol v poraste troj až štvornásobný počet dubov. Lesníci zasiahli do oplotenej časti porastu presvetľovacím zásahom prvý a poslednýkrát v tomto decéniu.

„Evidujeme túto plochu ako výskumný objekt, rozdelený na štyri polia. V strede poľa, v ktorom je odfiltrovaný vplyv okolitých častí porastu, dokážeme nezávisle zhodnotiť fytocenózu aj dáta z podsadby a prirodzeného zmladenia. Môžeme povedať, že na každej ploche s rozmermi 20 x 20 metrov je dnes okolo stovky mladých jedincov duba, čo je perspektívny počet. A teraz sa ideme „hrať“ so svetlom a prerieďovať hornú vrstvu. Uvidíme koľko podsadby a prirodzeného zmladenia prežije a odrastie v reakcii na intenzitu zásahu,“ dodal Ing. Tomáš Dražil, PhD.

Lesníci oplôtok pravidelne, raz týždenne kontrolujú a zatiaľ ho museli trikrát opravovať. V spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR v rámci spoločného projektu plánujú vybudovať v Ordzovianskej dubine ďalšie oplôtky. Lesníci a ochranári sa tu totiž zhodli na tom, že nemá význam zvyšovať stupeň ochrany prírody z druhého kvôli sieti NATURA 2000 na prísnejší, ale aktívne zasahovať do lesných porastov, aby sa podarilo tunajšie dubiny nielen zachrániť, ale aj skvalitniť. A s nimi aj vzácne spoločenstvá rastlín, ktoré sú na porasty duba zimného naviazané. Podľa výsledkov výskumu na pokusnej ploche v oplôtku tak nastavia obhospodarovanie lesov v celom chránenom území.

Jozef Marko

Hlavné správy

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou bezzásahu

TÝŽDŇOVKA: V prírode stačí chodiť s otvorenými očami, a nie zaslepený ideológiou…

Aktuálne

Tragická udalosť v Monkovej doline neďaleko Ždiaru v Belianskych Tatrách si vo štvrtok 11. júla vyžiadala dva ľudské životy a štyroch...

Prečítajte si viac
Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

Ekoaktivisti organizujú v národných parkoch náučné exkurzie: Spoplatnené zážitky v miestnej divočine

O čom sa píše

Ľudia, ktorí zaplatia účastnícky poplatok, sa môžu do konca letných prázdnin zúčastniť náučných exkurzií, organizovaných v Česku už po dvadsiaty piaty...

Prečítajte si viac
Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do mestských lesov

Bratislavskí mestskí lesníci modernizujú areál Horárne Krasňany: Druhý najnavštevovanejší vstupný bod do…

O čom sa píše

V areáli pri Horárni Krasňany, ktorý je druhým najnavštevovanejším vstupným bodom do mestských lesov v Bratislave, pribudli chýbajúce toalety, na...

Prečítajte si viac
Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila: Za šesť rokov o 250 jedincov na súčasných takmer 900

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les…

O čom sa píše

Populácia hlucháňa hôrneho sa na území národných parkov Šumava a Bavorský les významne zväčšila. Podľa výsledkov monitoringu, ktorý na svojich...

Prečítajte si viac

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza

Fytofarm Merimex Pro Populo Poprad Slovenská lesnícka komora