Logo
Vytlačiť túto stránku

Reakcia na zavádzajúce informácie o Štátnych lesoch TANAP-u: Vyvíjali maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých verejnoprospešných činností

Po niektorých neúplných informáciách (a často aj zavádzajúcich), ktoré sa v poslednom čase objavili v médiách o tom, ako bývalý riaditeľ ŠL TANAP-u Ing. Ján Marhefka zanechal organizáciu v strate, by bolo užitočné uviesť, čo za organizáciu boli ŠL TANAP-u (ktorú riadil do 31.3.2022 Ing. Ján Marhefka). Išlo o príspevkovú organizáciu, ktorá je na štátny rozpočet zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Zriaďovateľ takúto organizáciu zriaďuje na plnenie úloh štátu a úlohy, ktoré táto organizácia plní pre štát sú presne definované v zriaďovacej listine uvedenej organizácie. Príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Finančný vzťah medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou je určený záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom.

Príspevková organizácia uhrádza výdavky na prevádzku a iné výdavky z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ však poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný, pričom zriaďovateľ zohľadňuje to, aby príspevková organizácia plnila všetky úlohy, ktorými ju poveril štát a ktoré tejto organizácii vyplývajú z platných právnych predpisov.

V prípade ŠL TANAP-u išlo najmä o zabezpečenie niektorých verejnoprospešných činností ako napr. výrub suchých stromov okolo turistických chodníkov, generálne a bežné opravy turistických chodníkov, generálne a bežné opravy mostíkov, oporných múrov popri turistických chodníkoch, výstavba pútačov, altánkov, nákup krmiva pre lesnú zver, protipovodňové opatrenia na vodných tokoch, propagácia národného parku formou televíznych relácií, filmov do Múzea TANAP-u a letákov, činnosť Výskumnej stanice.

Potom išlo o zabezpečenie opráv lesných ciest a zvážnic, zabezpečenie starostlivosti o lesné ekosystémy, napr. ochrana proti lúpaniu sadeníc lesnou zverou, proti ohryzu, ochrana proti nepovoleným zásahom do lesných porastov, budovanie a udržiavanie ochranných chodníkov a tiež práce súvisiace s pestovaním sadeníc pre zalesňovanie a pod.).

Ako už bolo uvedené, príspevková organizácia ŠL TANAP-u používala na svoje financovanie aj vlastné zdroje, ktoré napr. získala z predaja dreva, vyťaženého predovšetkým pri likvidácií kalamít, spôsobených najmä vetrom a podkôrnym hmyzom.

Príspevok je príspevkovej organizácii poskytovaný prostredníctvom kontraktu. Takto to bolo aj v prípade ŠL TANAP-u, keď napr. MPRV SR uzatvorilo kontrakt so ŠL TANAP-u koncom roku 2021 pre činnosti na rok 2022. Ak hovoríme o vlastných zdrojoch ŠL TANAP-u z predaja dreva, najvýraznejším problémom je obrovský pokles tržieb za drevo.

Tržby za realizovanú drevnú hmotu v minulosti (najmä po obrovskej vetrovej kalamite v roku 2004) boli schopné pokryť všetky náklady organizácie a dokonca každoročne dofinancovať aj verejno-prospešné činnosti. Medzi rokmi 2017 – 2020 však tieto tržby poklesli až o 90%. ŠL TANAP-u vyvíjali každoročne enormnú snahu o riešenie vzniknutej situácie a žiadali zriaďovateľa, aby tento výpadok tržieb zabezpečil včas vždy začiatkom roka prostredníctvom príspevku. Nahradiť tak obrovský výpadok tržieb za drevnú hmotu (vrátane rastúcich obmedzení vyplývajúcich z ochrany prírody) nebolo reálne v krátkodobom a strednodobom horizonte bez pomoci štátu.

ŠL TANAP-u vyvíjali napriek tomu maximálne úsilie cestou rôznych podnikateľských aktivít a pod. Už v roku 2021 ŠL TANAP-u upozorňovali, že pre bezproblémový chod organizácie a na zabezpečenie všetkých úloh, vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny a z platných právnych predpisov (taktiež vzhľadom na výrazné obmedzenie tvorby vlastných zdrojov z realizácie drevnej hmoty) je potrebný príspevok zo štátneho rozpočtu na rok 2022 na úrovni približne 2 620 500 eur. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 bol v NR SR schválený dňa 14.12.2021 zákonom č. 534/2021 Z. z. MF SR začiatkom roka 2022 zaslalo kapitole MPRV SR Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022.

V nadväznosti na schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2022 a v súlade s uznesením Vlády SR č. 1370 z 18.12. 2002 bol uzatvorený kontrakt medzi MPRV SR a ŠL TANAP-u. Objem finančných prostriedkov určených na splnenie úloh ŠL TANAP-u bol stanovený na základe rozpisu rozpočtu MPRV SR vo výške 886 860 eur. Teda príspevok zďaleka nepokrýval potreby tejto organizácie. Táto výška príspevku zo štátneho rozpočtu mala byť v priebehu roka 2022 upravená v nadväznosti na voľné disponibilné zdroje rozpočtu kapitoly MPRV SR tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.

Pre zaujímavosť, schválený rozpočet pre ŠL TANAP-u bol napr. v roku 2018 vo výške 742 500 eur, v roku 2019 vo výške 850 000 eur, v roku 2020 vo výške 974 737 eur a v roku 2021 vo výške 848 021 eur. Dofinancovaním v priebehu roka sa nakoniec napr. v roku 2018 poskytlo 1 130 531 eur, v roku 2019 sa poskytlo 1 748 708 eur, v roku 2020 sa poskytlo 1 678 737 eur a v roku 2021 sa poskytlo 2 010 321,89 eur. Je však treba uviesť, že MPRV SR poskytovalo ŠL TANAP-u na riešenie úloh pravidelne mesačné zálohy podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Mesačné zálohy sú poskytované vo výške 1/12 celkového ročného objemu kontraktu.

V tomto roku, t. j. v roku 2022 (keď došlo do konca marca k delimitácii majetku zo ŠL TANAP-u na Správu TANAP-u a Správu PIENAP-u) MPRV SR poskytlo ŠL TANAP-u mesačné zálohy v celkovej výške 147 810 eur. Nevyčerpané finančné prostriedky predstavovali objem vo výške 739 050 eur. Tieto finančné prostriedky boli delimitované na MŽP SR (v zmysle delimitačného protokolu o prevode prostriedkov štátneho rozpočtu č. 592/2022/MPRVSR-320).

Ide o informácie, ktoré si každý občan môže prečítať v zákone č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj na webových stránkach MPRV SR, či MF SR. Takisto odporúčam pozrieť Centrálny register zmlúv, kde je uvedený delimitačný protokol so skutočným stavom aktív pri delimitácii majetku vrátane stavu finančných prostriedkov na účtoch ŠL TANAP-u.

Ing. Alexander Čarný, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Zdroj: Status autora na sociálnej sieti

Titulok: Lesmedium.sk 

Naposledy zmenené: sobota, 21 máj 2022 16:22
Prečítané: 342
(4 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.