Logo
Vytlačiť túto stránku

Názor: Čo zanecháme našim deťom?

Súčasný spor o lesné štátne pozemky v stupňoch ochrany 3., 4. a 5. je určite o tom, že „ochranári“ chcú rozhodovať o lesoch, ktoré založili naši starí rodičia pre nás. Veď aj štátne lesné pozemky sú naše. A tak nemôžeme hovoriť o všetkých lesných pozemkoch, že naši predkovia na nich zle hospodárili. Alebo polstoročie hospodárenia v lesoch, keď bolo povýšené užívacie právo nad vlastnícke, sa nehospodárilo udržateľným spôsobom? Dosiahnuté výsledky v našich lesoch, ktoré teraz môžeme obdivovať, hovoria za všetko. Ochranári nemôžu tieto skutočnosti poprieť.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

To, že tu dochádza aj k problémom v prípade nezákonných ťažieb či iných previnení v lesoch je problém Slovenskej lesníckej a drevárskej inšpekcie (Zákon o dreve) a tiež aj polície. Kvôli tomu predsa nemôžeme hovoriť o „záchrane“ alebo dokonca používať heslo „Osloboďme naše parky“. A čo tým myslia? Od koho, či od tých, čo v lesoch ťažko pracujú a „ochranári“ ich „kontrolujú“? Alebo sú tým myslení vlastníci lesných pozemkov v parkoch?

Veď na Slovensku máme takúto situáciu vo vlastníctve lesných pozemkov: na jednu parcelu pripadá priemerne v Slovenskej republike 12 vlastníkov a jeden vlastník pôdy má podiel v 22,61 parcelách (Návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v Slovenskej republike, 2019). A to ešte nemáme uvedené, o aké parcely ide. Nebolo nám povedané, ako sa budú zamestnanci správať, vykonávať správu na E parcelách, kde nie je vymedzené presne vlastníctvo pozemkov.

Čo potom a ako sa budú starať o les? Prijmú sa úradné ceny a budú lesné podiely v parcelách národných parkov vykupovať – stanú sa ich vlastníkmi? V našej republike sme zatiaľ v posledných rokoch dokázali vykonávať pozemkové úpravy 10 000 ha územia do 10 rokov. Takže potrebujeme vedieť odpoveď, čo ďalej.

Ochranári odmietajú dať k dispozícii verejnosti, ktorej tie lesné pozemky patria, Environmentálnu štúdiu alebo dať k dispozícii dopadové štúdie o sociálnej situácii, ekonomických a ekologických dopadoch. Určite netreba presviedčať nikoho, že v horských oblastiach je najviac ľudí bez možností sa zamestnať a mladí odtiaľ odchádzajú. A čo nám sľúbil pán minister Budaj, že pripravia opatrenia, aby ľudia v miestnej lokalite aj pracovali. Zase to budú len sľuby? Veď ak toto  nevie, nezaujímajú ho ani obyvatelia vidieka, lebo to mal povedať ako prvé.

Už sa nebudú za milióny eur najmä z EÚ robiť analýzy a návrhy nevieme čoho? Od roku 1994, keď bol prijatý zákon o ochrane prírody a krajiny doteraz, sa zo strany životného prostredia v našich parkoch nič do prírody neinvestovalo. Ak tým samozrejme za milióny nemyslia napr. zásahový tím proti medveďom. Spoločnosť v mene ochranárov od prírody stále len žiadala – išlo o úpravy hospodárenia v lesoch už v rámci predpisov hospodársko-úpravníckeho plánovania, pozastavili ťažby tak, aby drevo sa znehodnotilo, obmedzili hospodárenie v lese a nevyplácali alebo neskôr len nedostatočne platili náhrady a kompenzácie.

Ale ochranári poznajú aj preventívne opatrenia. Tam určite na ich účte voči tým lesným pozemkom, ktoré teraz chcú, je nula. Až nám to môže pripomenúť, že chcú, aby sa tu zle hospodárilo, čo sa robí vždy pred nejakou privatizáciou, aby sa znížila cena. Lenže tu nejde len o štátne pozemky.

Ochranári, ale asi vedia prečo, podávajú návrh zákona ako poslanecký. Už skončilo pripomienkové konanie novely zákona o Environmentálnom fonde. Túto novelu nepodali ako poslaneckú – asi neponáhľa.

K novele:

Zákon č. 587/2004 Z. z.

Legislatívna oblasť:

Životné prostredie

Aktuálne štádium materiálu:

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Rezortné číslo:

10512/2021-1.7

Podnet:

Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiace jún až december 2021

Zodpovedná inštitúcia:

MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Zodpovedný predkladateľ:

Budaj, Ján

Skrátený legislatívny proces:

Nie

Skrátené MPK:

Nie

V tomto prípade nechcú skrátené konanie a pozrite čo tu navrhujú.

V § 4 ods. 1 písmeno s) znie:

    „s) úhradu zvýšených nákladov na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov,“.

Toto sa týka lesných pozemkov, tak už vedia, že nechajú lesy tak, lykožrút si najskôr pochutná a potom, čo budú preplácať? Sľubovali, že budú pomáhať cez eurofondy, ale toto sú peniaze národné. Tak môžu vôbec robiť opatrenia cez eurofondy? Doteraz to nespravili. Potrebujeme vedieť, prečo nedali nič do lesa. Čo budú podporovať na národnej úrovni a čo dostaneme z eurofondov?

Sľubujú aj, že posilnia mäkký turizmus. Takže v tejto novele sú aj tieto ustanovenia:

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom al), ktoré znie:

     „al) ochranu a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov a zlepšenie kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch a podporu trvalo udržateľného rozvoja týchto obcí.“.

Tak toto nie je pomoc vlastníkom, ale ide o rozvoj obce. Podpora podnikania v turizme tu nie je uvedená. Tu sa však môže stať tá skutočnosť, že na trh so službami v turizme v národných parkoch vstúpi veľká právnická osoba – príspevková organizácia ministerstva životného prostredia. Nebude porušená hospodárska súťaž? Ako budú prípadní malí podnikatelia môcť žiadať o podporu? Táto organizácia môže zlikvidovať všetkých malých podnikateľov, a to teda nielen na pôde, ale aj v službách.

Doteraz mohli cez environmentálny fond podporiť tieto opatrenia:

r) podporu obhospodarovania lesov poškodených imisiami s plochami s extrémnym emisným zaťažením alebo s vysokým emisným zaťažením,

s) vykonanie opatrení na ochranu lesov pred šírením škodlivých činiteľov z území, v ktorých je vykonanie opatrení obmedzené z dôvodu ochrany prírody a krajiny,

Environmentálny fond vznikol v roku 2004. Doteraz sme nepočuli, čo podporili pre národné parky.

Čo teda zanecháme našim deťom? Dáme sa oklamať? Už je sľubov dosť a máme aj motýk dosť, aby ochranári skúsili aspoň odrážky na cestách dať do poriadku?

Ing. Jozef Vlčák

(Autor je bývalý aktívny činovník Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov, emeritný dôchodca, dlhoročný ochranca a pestovateľ lesov.)

Pozn. red.: Redakcia nezodpovedá za informácie zverejnené v tomto článku. Ide o názory autora, ktoré sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. 

Naposledy zmenené: nedeľa, 12 september 2021 15:48
Prečítané: 760
(6 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.