Logo
Vytlačiť túto stránku

Komentár: Otázky lesomajiteľov a lesných hospodárov k závažným problémom v implementácii európskej legislatívy v ochrane prírody na Slovensku ostali bez odpovedí...

Vzhľadom na to, že vlastníci a obhospodarovatelia lesov, odborní lesní hospodári, lesníci a živnostníci pracujúci v lese vnímajú veľké rozdiely medzi európskou a slovenskou cestou ochrany prírody a krajiny, spoločne s viacerými lesníckymi odborníkmi bolo sformulovaných niekoľko aktuálnych otázok, ktoré sa priamo týkajú závažných problémov v implementácii európskej legislatívy v oblasti ochrany prírody na Slovensku.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

Zaslali sme ich ešte koncom júna tohto roka Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku. Jeho vedúcim je Ladislav Miko, lesníckej verejnosti dobre známy zástanca reformy ochrany prírody na Slovensku, presadzovanej bez predchádzajúcej revízie chránených území, ku ktorej sa zaviazala súčasná vláda v programovom vyhlásení.

Ani po mesiaci sme sa však nedočkali žiadnej odpovede, dokonca ani vysvetlenia, prečo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku na otázky, ktoré zaujímajú našich lesomajiteľov a lesných hospodárov, nijakým spôsobom nereagovalo. Obrátili sme sa preto na vysokopostaveného slovenského zástupcu v Európskej komisii – podpredsedu pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča.

„Úctivo si Vás dovoľujem požiadať z titulu Vašej významnej pozície v Európskej komisii o sprostredkovanie odpovedí Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktoré sú pre čitateľov nášho jediného lesníckeho časopisu a najstaršieho odborného časopisu na Slovensku mimoriadne dôležité zvlášť v čase, keď má byť v druhej polovici septembra v pléne Národnej rady SR v druhom čítaní prerokovaný návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny,“ napísali sme do sprievodného slova mailovej správy. Ani tentokrát sme sa žiadnej reakcie nedočkali.

Názor na takýto prístup si vytvorí každý sám. Aby bol čo najobjektívnejší, zverejňujeme aj otázky, zaslané Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku a podpredsedovi Európskej komisie zo Slovenska.

  • Bude Európska komisia akceptovať zmenu legislatívy v zákone o ochrane prírody a krajiny s presunom správy lesov pod Štátnu ochranu prírody SR, priamo ovplyvňujúcej stav životného prostredia a stav území Natura 2000 v členskom štáte EÚ (Slovensko), ktorá vznikla bez verejnej diskusie a v príkrom rozpore s Aarhuskym dohovorom?
  • Prečo Európska komisia zatiaľ akceptuje, že Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Štátnej ochrany prírody SR nezabezpečuje priaznivý stav území Natura 2000? ŠOP SR nemá reálny program starostlivosti o územia Natura 2000, nezisťuje permanentne stav týchto biotopov, nedelí ich na tie, ktoré sú v priaznivom stave a nevykonáva potrebné opatrenia na zabezpečenie priaznivého stavu týchto biotopov, ktoré sú v nepriaznivom stave.
  • Prečo Európska komisia toleruje Slovenskej republike uplatňovanie bezzásahového režimu v chránených územiach európskeho významu napriek tomu, že takýto postup vedie k devastácii chránených území a k presunu území Natura 2000 z priaznivého stavu do stavu nepriaznivého, resp. až do stavu zániku biotopov?
  • Uložila Európska komisia členským štátom, okrem prísnej ochrany všetkých zostávajúcich pôvodných lesov  a pralesov,  povinnosť zvýšiť podiel prísne chránených území?
  • Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 požaduje zachovať všetky lesy v dobrom zdravotnom stave, aby si zachovali svoju funkciu z hľadiska ochrany biodiverzity a klímy. Rovnako tak Parížska klimatická dohoda považuje celistvé a udržateľné lesné hospodárstvo za najefektívnejší prostriedok pre dosiahnutie klimatickej neutrality. Ako Európska komisia definuje alebo akú má predstavu o celistvom a udržateľnom lesnom  hospodárstve? 
  • Platby za uhrádzanie záväzkov, vyplývajúcich z obmedzení bežného obhospodarovania krajiny (lesov, ale aj poľnohospodárskej pôdy) z titulu ochrany prírody na Slovensku nie sú nárokovateľné, preto sa úmerne krátia možnostiam za daný rok. Ako chce, resp. dokáže Európska komisia zabezpečiť nárokovateľnosť týchto platieb a povinnosť ich uhrádzania dotknutým vlastníkom pozemkov členskými štátmi EÚ? 

Jozef Marko

 

 

 

 

Naposledy zmenené: utorok, 24 august 2021 06:38
Prečítané: 581
(1 Hlasovať)
Lesmedium. All Rights Reserved.