Logo
Vytlačiť túto stránku

Vlastníci a nájomcovia pozemkov: Zodpovednosť za orez stromov a krov pod elektrickým vedením. Porasty nesmú byť vyššie ako tri metre

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Zodpovednosť za údržbu porastov nesie v prvom rade vlastník alebo nájomca pozemku, na ktorom sa porasty nachádzajú, upozornenie Západoslovenskej distribučnej zverejnila agentúra TASR na stránke Teraz.sk.

Doporučený Ilustračné foto: archív Lesmedium.sk Ilustračné foto: archív Lesmedium.sk

"V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k elektrickému vedeniu, je nevyhnutné vykonať ich orez. V zmysle právnych predpisov je za ošetrovanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo nájomca," uviedla hovorkyňa ZSD Michaela Dobošová. ZSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo nájomca pozemku, vykoná aj ich údržbu.

Ošetrovanie a údržba musí byť zrealizovaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo elektrických vedení.

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár stromu alebo iný porast vzdialený najmenej dva metre (m) od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v prípade vedení vysokého napätia stanovená na desať metrov a v prípade vedení veľmi vysokého napätia 15 m od krajných vodičov. Porasty pod vedeniami zároveň nesmú presahovať výšku tri metre.

"Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná," cituje TASR Michaelu Dobošovú.

Ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, je podľa hovorkyne z hľadiska ochrany prírody možné vykonávať orez živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom období, čiže od 1. apríla do 30. septembra. V prípade nebezpečných situácií, keď môže prísť k ohrozeniu života, zdravia alebo môže prísť ku značnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo vykonať orez, prípadne výrub porastu okamžite po zistení takejto situácie.

Prečítané: 612
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.