Logo
Vytlačiť túto stránku

Odborní lesní hospodári sú pre rozvoj vidieka prínosom. Chcú dosiahnuť nezávislosť a rešpekt

Odborní lesní hospodári (OLH) na Slovensku - ľudia na kľúčovej lesníckej pozícii, ktorí vďaka odborným poznatkom a praktickým skúsenostiam rozhodujúcou mierou ovplyvňujú kvalitu a trvalú udržateľnosť obhospodarovania lesov, pociťujú v súčasnosti silnú potrebu dosiahnuť nezávislosť a rešpekt vo vzťahu k vlastníkom, správcom a užívateľom lesov i k orgánom štátnej správy lesného hospodárstva a životného prostredia. Očakávajú, že bude znova otvorená diskusia o tom, že služby, ktoré poskytuje odborný lesný hospodár neštátnym vlastníkom lesov, bude financovať štát.

Doporučený Odborný lesný hospodár Ing. Róbert Gombárik prezentuje výsledky lesníckej práce na obnove kalamitných plôch pri Vyšnej Boci Foto Jozef Marko Odborný lesný hospodár Ing. Róbert Gombárik prezentuje výsledky lesníckej práce na obnove kalamitných plôch pri Vyšnej Boci

Pre porovnanie, o pozícii odborných lesných hospodárov u našich západných susedov referoval pred časom na konferencii v Kostelci nad Černými lesy predseda Českej komory odborných lesních hospodářů Ing. Jiří Pohan. Z jeho referátu, zverejnenom na internetovej stránke tohto profesijného združenia, aké na Slovensku nie je, sme vybrali niekoľko pasáží.

„Každý vlastník lesa musí ze zákona 289/95Sb. (lesní zákon) hospodařit ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Každá forma i velikost majetku tak má svého odborného hospodáře. U lesů v majetku státu zajišťuje výkon OLH podnik Lesy České republiky s. p. osobou svých lesních správců. Nestátní vlastníci s výměrou lesního majetku nad 50 ha musí mít svého hospodáře zajištěného smluvně, nebo v zaměstnaneckém poměru. Vlastníci s výměrou majetku menší než 50 ha mohou využít služeb „státem stanoveného“ odborného hospodáře, jehož základní činnost je pro vlastníky zdarma, nebo si mohou stejně jako větší vlastníci zajistit svého hospodáře smluvně. V tomto případě však jeho služby musí platit sám vlastník na základě vzájemné dohody. Činnost odborného lesního hospodáře může vykonávat fyzická osoba na základě licence udělené orgánem státní správy lesů podle pravidel určených zákonem 289/95 Sb. o lesích, v platném znění. Základní podmínkou je dosažené lesnické vzdělání a odborná praxe. Právnické osoby vykonávají činnost zodpovědnou osobou - držitelem licence.

Současný zákon zavedl institut odborného hospodáře (za to mu můžeme děkovat), mnoho věcí však nedotáhl do konce. Stále nejsou dostatečně definována práva a povinnosti odborného hospodáře a další související otázky. Proběhlo již mnoho pokusů o novelizaci a řešení těchto problémů. Diskuse jsou vždy složité a objevují se v nich i zvláštní a razantní názory. Někdy zaznívají teorie, co by se ušetřilo, kdyby hospodáři placení státem byli zrušeni. Tyto názory vychází z představ, že les roste sám a dnešní doba škrtů za každou cenu je podporuje. Je otázkou, co za tím vězí? Proč rušit věc, která dobře funguje? Vysvětluji si to mimo jiné tím, že do tohoto tématu zasahují lidé, kteří nemají žádné praktické zkušenosti a téma hodnotí z pohledu zvenku.

Služba státem placeného odborného hospodáře může a také by měla být považována za jistou kompenzaci pro vlastníky lesa za různé, zákonem stanovené omezení vlastnických práv. Příkladem je obecné užívání lesů, kdy může kdokoli do mého lesa vstupovat, sbírat lesní plody a dokonce i klest. Nikdo dosud nedokázal přesně vyčíslit, jaké služby poskytuje les společnosti plněním uváděných služeb – rekreačních, vodohospodářských, klimatických a dalších, které čerpají všichni, ale vlastníkovi za ně nikdo neplatí. Stát a společnost neumí ani zabránit poškozování lesů prováděním zakázaných činností (motorkáři, čtyřkolky, koně, snowboardy) a krádežím dřeva. Myslím si, že institut odborného lesního hospodáře má pro drobné lesní majetky velký význam. I přes zmiňované zákonné nejasnosti se osvědčil v praxi. Pro vlastníky je významnou pomocí a pro rozvoj venkovských oblastí je přínosem. Věřím, že i v budoucnu bude probíhat vzájemná spolupráce hospodářů a vlastníků,“ povedal okrem iného na konferencii Ing. Jiří Pohan.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: nedeľa, 24 január 2021 07:20
Prečítané: 1265
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.